Publikacije

DIDAKTIČNO GRADIVO

Ziva-naslovnica1
ŽIVA IZ MUZEJA: Živa in stiška kneginja

Žiga X. Gombač
Ilustriral Ivan Mitrevski
2016, 17 x 23 cm, 52 str., ISBN 978-961-6981-01-9

Cena: 11,99 EUR

V železnodobnem naselju nad današnjo Stično je sila živahno. Poglavar ženi svojo hčer Viro. In to ni majhna reč ...
V novi dogodivščini Žive iz muzeja boste izvedeli, kaj je železna doba, zakaj je to obdobje tako pomembno za naše kraje, kako so takrat živeli in zakaj so Hajmonca Jako njegovi kolegi pošteno premikastili.
 
Več ...

VARIA

Med Varia so uvrščene različne muzejske izdaje, ki ne izhajajo v serijah.
 

Ziveti-od-knjig_vŽiveti od knjig. Zgodovina knjigotrštva na Kranjskem do začetka 19. stoletja
Anja DULAR
2002, 145 x 202 mm, 255 str., ilustr. - ISBN 961-90803-5-1
Cena: 7,30 EUR

Razprodano!
 
Več ...

VIRI. GRADIVO ZA MATERIALNO KULTURO SLOVENCEV

Serija je začela izhajati leta 1994. V njej so predstavljeni rezultati raziskav s področja materialne kulture v različnih zgodovinskih obdobjih v Sloveniji.  Njen namen je ovrednotiti materialne ostanke iz preteklosti in določiti njihov pomen kot zgodovinskega vira v primerjavi s pisanimi viri. V seriji predstavljamo materialne zbirke, ki jih hrani Narodni muzej Slovenije, osredotočamo pa se tudi na posamezne aspekte materialne kulture Slovencev. 
 

NMS ZUZ Naslovnica13. Poznosrednjeveško topništvo na Slovenskem. Raziskave dveh zgodnjih topov iz Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož
Late-Medieval Artillery in Slovenia. A Study of Two Early Artillery Pieces from the Regional Museum Ptuj – Ormož
Tomaž LAZAR
s prispevki Jakoba Lamuta, Marijana Nečemra in Joži Zabret

2015, 17 x 24 cm, 325 str., barvne fotografije, ISBN 978-961-6981-02-6. Cena: 30 €.

V zbirki orožja na ptujskem gradu sta se ohranila najstarejša primerka topništva na Slovenskem.

Preberi več ...

Železna bombarda iz sredine 15. stoletja in približno petdeset let mlajši top na kamnite krogle se uvrščata med najzanimivejše preostanke poznosrednjeveškega topništva v srednji Evropi. V letih 2010–2014 smo ju v sodelovanju med Narodnim muzejem Slovenije in Pokrajinskim muzejem Ptuj – Ormož temeljito raziskali z vsemi dostopnimi analitskimi metodami, da bi pojasnili način njune konstrukcije in ju umestili v natančnejši zgodovinski kontekst. Pri tej zahtevni nalogi nam je pomagala vrsta vodilnih domačih specialistov in podjetij. 
Tako izčrpnih raziskav zgodnjega topništva je bilo doslej v svetu opravljenih le peščica. Končni plod tega dolgotrajnega dela je ta dvojezična slovensko-angleška monografija.
 
 
VSEBINA
 
Uvod
Začetki ognjenega orožja
Ognjeno orožje na Slovenskem
Grajske orožarne
Obramba mest
Smodnik in vojaške reforme
Proizvodnja in skladiščenje orožja na prehodu v novi vek
Oborožitev slovenskih dežel v času Maksimiljana I.
Zeugbuch Bartolomeja Freislebna
Tehnologija poznosrednjeveškega topništva
Tipologija in terminologija
Razvoj topništva in njegove posledice
Ognjeno orožje v habsburških deželah na prehodu v novi vek
Topova iz Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož
Izvor in zgodovinski kontekst
Starejše ekspertize in objave
Začetek raziskav
Raziskovalna metodologija
Dosedanje raziskave poznosrednjeveškega topništva
Radiografske, ultrazvočne in videoskopske preiskave ptujskih topov
Radiografske preiskave z izvorom Ir-192 
Radiografske preiskave z izvorom Co-60 
Spektrometrske analize barvnega premaza na lahki bombardi UO 963 o (Marijan Nečemer, Joži Zabret)
Metalografske analize ptujskih topov (Jakob Lamut)
UO 963 o
UO 935 o
Tehnologija proizvodnje železa in jekla v preteklosti
Konstrukcija in tehnološke značilnosti ptujskih topov
UO 963 o
UO 935 o
Sklep
Seznam arhivskega gradiva in objavljenih virov
Literatura
Kratice denarnih enot
Merske enote
Terminološki slovarček
 
 
CONTENTS
 
Introduction
Birth of gunpowder weapons
Gunpowder weapons in the Slovenian lands
Castle armouries
Town defence
Gunpowder and military reforms
Production and storage of arms towards the early modern period
Armaments of the Slovenian lands during the rule of Maximilian I
Bartholomäus Freisleben’s Zeugbuch
Technology of late-medieval artillery
Typology and terminology
Evolution of artillery and its consequences
Gunpowder weapons in the Habsburg lands at the turn of the early modern period
Guns from the Regional museum Ptuj – Ormož
Provenance and historical context
Earlier evaluations and publications
Beginning of analyses
Research methodology
Earlier analyses of late-medieval artillery
Radiographic, ultrasonic and videoscopic examinations of the Ptuj guns
Ir-192 radiography 
Co-60 radiography
Spectrometric analyses of paint coating on the light Bombard UO 963 o (Marijan Nečemer, Joži Zabret)
Metallographic analyses of the Ptuj guns (Jakob Lamut)
UO 963 o
UO 935 o
The technology of iron smelting in the past
Construction and technological features of the Ptuj guns
UO 963 o
UO 935 o
Conclusion
List of archival documents and published sources
Bibliography
Monetary unit abbreviations
Units of measurement
Glossary
 
 
Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si
 
Več ...

CATALOGI ET MONOGRAPHIAE

Serija, ki izhaja od leta 1955, predstavlja sintetične predstavitve arheološkega gradiva različnih obdobij s pomembnih slovenskih arheoloških najdišč. Vse publikacije so prevedene v enega od svetovnih jezikov.
 

Št. 42: Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu
Il ripostiglio della Grotta delle Mosche presso San Canziano del Carso
 
Avtorji: Biba Teržan, Elisabetta Borgna, Peter Turk

2016, 25 x 33,5 cm, 764 str., 155 slik in 86 tabel, trda vezava, besedilo je v slovenskem in italijanskem jeziku (dva prispevka sta v slovenskem in nemškem oz. slovenskem in angleškem jeziku), povzetek in sklepna beseda v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku (ok. 50 strani vsak). ISBN 978-961-6981-07-1.

Cena: 62 EUR
 

Preberi več ...
Pred nami je temeljna in analitična objava depoja iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu, največjega prazgodovinskega depoja z ozemlja Slovenije. V obsežni monografiji so v ločenih študijah predstavljene vse zvrsti predmetov, ki so jih odkrili v depoju. Gre za več kot 800 bronastih in železnih predmetov: napadalnega in obrambnega orožja, posodja in noše. Objavljene so tudi speleološka študija brezna, temeljita zgodovina raziskav in študija o kemični sestavi deponiranih bronastih predmetov. V obsežnem sklepu pa je najdišče kot eno osrednjih nadregionalnih votivnih mest umeščeno v sredozemski in srednjeevropski prostor v času pozne bronaste dobe in zgodnje železne dobe (13.–8. stoletje pr. n. št.).
 
 
Naročila: blagajna[@]nms.si
 
Več ...

VODNIKI PO RAZSTAVAH

Priročni vodniki so idealni spremljevalci za ogled razstav, saj praktična oblika omogoča enostavno uporabo, strnjeno besedilo pa poda ravno prav informacij za prijetno popotovanje skozi čas.

POTI SAMURAJEV. Japonsko orožje in bojevniška kultura na Slovenskem

Besedilo: Tomaž Lazar

2017, 13,5 x 21 cm, 15 str., barvne fotografije, ISBN 978-961-6981-17-0
Cena: 1 EUR

Vodnik je izšel ob razstavi POTI SAMURAJEV. Japonsko orožje in bojevniška kultura na Slovenskem.

Več ...

Stran 1 od 2