Odstranitev gozda je razkrila impresivne ostanke antične trdnjave in ponudila vpogled v nekdanjo percepcijo prostora

 Od 17. 9. 2012 do 5. 10. 2012 je na območju trdnjave Ad Pirum (Hrušica pri Podkraju, EŠD 535) potekalo obsežno čiščenje vegetacije. Po več desetletjih so se ponovno razkrili impresivni ostanki antične trdnjave in nekdanja percepcija prostora. Pogled s trdnjave seže sedaj do Postojne in vrhov, ki obdajajo Postojnsko kotlino, pa vse do Snežnika.
 
Čiščenje je v okviru ureditve arheološkega parka organiziral, nadzoroval in iz projektnih sredstev financiral Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Narodni muzej Slovenije je sodeloval kot strokovni sodelavec in predlagal posege skladno s kasnejšo ureditvijo parka. Arheološko delo je opravil Inštitut Ivan Michler, groba gozdarska dela pa Soško gozdno gospodarstvo Tolmin.
 
Prva in največja konservatorska dela na območju trdnjave je izvedel tržaški arheolog Giovanni Brusin med leti 1937 in 1940. Brusin je konserviral celotno trdnjavo, 165 metrov severnega, 125 metrov JV ter 48 metrov JZ zidu. Manjše konservatorske posege je v sredini devetdesetih let prejšnjega stoletja opravil ZVKDS OE Nova Gorica pod vodstvom arheologinje Nade Osmuk. Njihov namen je bil predvsem utrditi in vzdrževati obstoječe stanje. Posegi so se zaključili s konservacijo in nadzidavo JZ stolpa. Do leta 2007 je ZVKDS OE Nova Gorica skrbel za odstranjevanje nižjega rastja na in ob obzidju. Vzdrževalna dela na območju trdnjave so izvajali tudi lastniki zemljišč.
 
Kljub naštetemu je rastje v nekaj desetletjih močno prekrilo arheološke strukture in gozd je povsem prerasel notranjost severnega dela trdnjave. Zato je bila potrebna obsežna poseka dreves in odstranitev vegetacije z mehanizacijo. Delo ni potekalo neposredno na ostankih obzidja utrdbe, temveč v njeni notranjosti in na petmetrskem pasu ob zunanjem delu obzidja. Poškodbe, ki so posledica čiščenja (vlake in uničena travnata podlaga), bodo spomladi sanirane. 
 
Samo obzidje trdnjave je bilo očiščeno ročno, prav tako metrski pas na njegovi zunanji in notranji strani. Nizko rastje in suho listje na zidu je bilo odstranjeno v celoti, trava ob obzidju je bila pokošena, listje pograbljeno in grmičevje odstranjeno. Zaradi boljšega pogleda na južna kraka hrušiške zapore in lažjega usmerjanja obiskovalcev je bilo grmičevje ob južnem obzidju v veliki meri odstranjeno. Mah, ki je preraščal zidove (približno 30 % poraščenost), se ni odstranjeval, saj deloma ščiti konservirano obzidje in ne kvari videza ruševine.
 
Odstranitev gozda in druge vegetacije je po več desetletjih ponovno razkrila impresivne ostanke antične trdnjave. Spet so dobro vidni posamezni arhitekturni elementi na obzidju, predvsem pa je lepo viden vzhodni vhod. Prezentacijski potencial je sedaj v celoti izkoriščen in predstavlja ustrezno izhodišče za vzpostavitev načrtovanega arheološkega parka.
Povzeto po: Jure Kusetič, 2012. Arheološko čiščenje ostankov obzidja utrdbe Hrušica-Ad Pirum (EŠD 535). Terensko poročilo.
 
Vabljeni k ogledu fotografskih utrinkov v galeriji na dnu strani.
 
 

 

IL DISBOSCAMENTO HA RIVELATO I RUDERI IMPONENTI DELLA FORTEZZA OFFRENDO UNO SQUARCIO NELL'ANTICA PERCEZIONE DELLO SPAZIO

Dal 17.9.2012 al 5.10.2012 nell’area della fortezza Ad Pirum (Hrušica presso Podkraj, numero di iscrizione del patrimonio 535) si è effettuato l’intervento di taglio della vegetazione che, dopo decenni, ha nuovamente scoperto gli imponenti ruderi dell’antica fortezza e dell’antica percezione dello spazio. Ora lo sguardo dalla fortezza può spaziare da Postumia, le vette che circondano la conca di Postumia fino a Snežnik.

L’iniziativa di pulizia si è svolta nell’ambito della sistemazione del parco archeologico che è stata organizzata, diretta e finanziata con i fondi dell’Istituto per la Tutela dei Beni Culturali della Slovenia, con la collaborazione del Museo nazionale della Slovenia, nella veste di collaboratore tecnico che ha proposto gli interventi in conformità con la sistemazione del parco. Gli interventi archeologici sono stati eseguiti dall’Istituto Ivan Michler, i lavori forestali invece dall’Istituto forestale Soško gozdno gospodarstvo di Tolmino.
 
I primi e più importanti lavori di conservazione della fortezza sono stati eseguiti dall’archeologo triestino Giovanni Brusin tra il 1937 e il 1940. Brusin si è occupato della conservazione dell’intera fortezza, 165 metri della parete settentrionale, 125 m di quella sudorientale e 48 m di quella sudoccidentale. I lavori minori di conservazione sono stati eseguiti a metà degli anni novanta del secolo scorso dall’Istituto per la Tutela dei Beni Culturali della Slovenia, Unità operativa di Nova Gorica, sotto la direzione dell’archeologa Nada Osmuk con lo scopo di consolidare e preservare principalmente lo stato dell’arte. Le opere si sono concluse con la conservazione e la sopraelevazione della torre sudoccidentale. Fino al 2007 l’Istituto per la Tutela dei Beni Culturali della Slovenia, Unità operativa di Nova Gorica, si è occupata del taglio dei cespugli e della vegetazione nei pressi delle mura. Le opere di manutenzione nell’area della fortezza sono state anche a carico dei proprietari dei terreni.
 
Nonostante ciò la vegetazione, in alcuni decenni, ha nascosto le strutture archeologiche e la foresta ha del tutto pervaso l’interno della parte settentrionale della fortezza, perciò si sono resi necessari un ampio disboscamento e decespugliazione con un’adeguata meccanizzazione. I lavori non sono stati eseguiti direttamente intorno ai ruderi delle mura che circondano la fortezza, bensì all’interno della stessa e nella fascia di cinque metri lungo la parte esteriore delle mura. I danni derivanti dalla pulizia (formazione di canali e rovina del manto erboso) saranno risanati in primavera.
 
La pulizia delle mura che circondano la fortezza è stata eseguita a mano, così come anche nella distanza di un metro dalla parte interna ed esterna delle stesse. La vegetazione bassa e il fogliame secco sono stati completamente tolti dalle mura, l’erba presso le mura è stata tagliata, le foglie raccolte e i cespugli tagliati. Per migliorare la visuale dei rami meridionali del sistema difensivo di Hrušica e agevolare l'orientamento dei visitatori, sono stati tagliati gran parte dei cespugli presso le mura meridionali. Il muschio che ricopriva i muri (circa il 30 % della superficie) non è stato tolto perché in parte protegge le mura conservate e non rovina l’aspetto visivo dei ruderi.
 
Il disboscamento e la decespugliazione hanno riscoperto, dopo decenni, gli imponenti ruderi dell’antica fortezza. Ora si possono nuovamente ammirare i particolari architettonici delle mura, soprattutto la porta orientale. Il potenziale della presentazione è, ora, pienamente soddisfacente e rappresenta il punto di partenza per la fondazione del progettato parco archeologico.
Ripreso da: Jure Kusetič, 2012. Arheološko čiščenje ostankov obzidja utrdbe Hrušica-Ad Pirum (numero di iscrizione del patrimonio 535). Relazione sullo stato dell'arte.