Okrogla miza »Živeti z dediščino, v njej in od nje«

Okroglo mizo s pomenljivim naslovom smo organizirali v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine, ki so letos potekali pod geslom »Izkušnja dediščine«. Spraševali smo se, kakšne izkušnje nam prinaša življenje s kulturno dediščino – ali morda kar v zgradbi, ki je kulturni spomenik? Ali je mogoče od kulturne dediščine (pre)živeti? V pogovoru z izbranimi gosti smo pobliže spoznali izzive upravljanja kulturne dediščine, izkušnje lastnikov z njo, primere dobre prakse in odprte možnosti. Okroglo mizo je vodila dr. Andreja Breznik. Naši gostje so bili:

doc. dr. Jelka Pirkovič, generalna direktorica Zavoda za varovanje kulturne dediščine Slovenije;
doc. dr. Aleš Gačnik, predstojnik Katedre za kulturni turizem in kulturno dediščino; Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica; 
gospa Jerneja Batič, podsekretarka na oddelku za kulturo Mestne občine Ljubljana;
mag. Uroš Bavec, Zavod za varovanje kulturne dediščine Slovenije, območna enota Novo mesto;
gospod Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled;
dr. Marjeta Mikuž, Narodni muzej Slovenije, vodja Službe za premično dediščino in muzeje.
 
Vabimo vas k ogledu posnetkov (na povezavi klikni na preberi več).
 

TAVOLA ROTONDA »VIVERE COL, NEL, DEL PATRIMONIO«

La tavola rotonda, dal significativo titolo, è stata organizzata nell'ambito delle Giornate europee del patrimonio culturale che quest'anno si sono svolte sotto lo slogan »L'esperienza del patrimonio«. Ci siamo chiesti quali esperienze si possano ricavare vivendo con il patrimonio culturale - o forse vivendo direttamente in una costruzione protetta come un patrimonio culturale? È possibile (soprav)vivere del patrimonio culturale? Parlando con gli ospiti invitati abbiamo conosciuto meglio le sfide che comporta la gestione del patrimonio culturale, le esperienze dei loro proprietari, gli esempi di best practices e le alternative ancora praticabili. La tavola rotonda è stata condotta dalla Dott.ssa Andreja Breznik. I nostri ospiti sono stati:

Docente Dott.ssa. Jelka Pirkovič, direttrice generale dell'Istituto per la Tutela dei Beni Culturali della Slovenia;
Docente Dr. Aleš Gačnik, direttore della Cattedra del turismo culturale e del patrimonio culturale Università del Litorale, Facoltà di Studi per il Turismo – Turistica; 
Sig.ra Jerneja Batič, sottosegretaria al Reparto di cultura presso il Comune Città di Lubiana;
Sig. Uroš Bavec, Istituto per la Tutela dei Beni Culturali della Slovenia, Unità regionale di Novo Mesto;
Sig. Matjaž Završnik, direttore dell'Istituto di Cultura di Bled;
Dott.ssa Marjeta Mikuž, Museo Nazionale della Slovenia, direttrice del Servizio per il patrimonio mobile ed i musei.
 
Siete gentilmente invitati a guardare la registrazione.