EXHIBITION CATALOGUES

In the past few decades, the National Museum has organized a series of exhibitions primarily focusing on the material from its own collections, although material from other museums in Slovenia has also been included. All these exhibitions have been accompanied by richly illustrated catalogues.


Katalog-naslovnica1UMETNOST IZ TOVARNE – KERAMIKA DEKOR
FACTORY-MADE ART – DECOR CERAMICS


Uredila Mateja Kos
2012, 23 x 30 cm, 79 str., 117 barvnih fotografij, ISBN 978-961-6169-77-6
Cena: 18,00 EUR

Katalog je izšel ob razstavi Umetnost iz tovarne – keramika Dekor.
Preberi več ...

Kazalo
Contents


Barbara Ravnik
Uvodna beseda
Preface

Breda Ilich Klančnik
Kako kultivirano je bilo »likovno polje« slovenske umetnosti v tridesetih letih 20. stoletja
How cultivated was Slovenia’s visual art field in the 1930s

Mateja Kos
Slovenska in evropska keramika
Slovene and Central-European ceramics

Nadja Zgonik
Umetniške osebnosti tovarne za fino keramiko Dekor
Artistic personalities at the Dekor Fine Ceramic Factory

Bogo Zupančič
Zgodovina tovarne Dekor in vloga njenih izdelkov pri opremi meščanskih stanovanj
The Dekor Factory and the role of its products in furnishing middle-class homes

Katalog razstavljenih predmetov
Catalogue

Besedilo teče vzporedno v slovenskem in angleškem jeziku.

 

Vodnik-LiricnoBizarnoDvoumnoLIRIČNO – BIZARNO – DVOUMNO
Evropska manieristična grafika

European Mannerist Prints in the National Museum of Slovenia
Vodnik po razstavi

Avtorici in urednici: Blaženka First in Darija Mavrič Čeh
2011, 20 x 28 cm, 79 strani, ISBN 978-961-6169-74-5.
Cena: 17,00 EUR
Preberi več ...

Lirično – bizarno – dvoumno. Evropska manieristična grafika nam v sliki in besedi predstavi manieristično grafiko in najodličnejše umetnike tega nenavadnega in kontroverznega sloga. Besedilo teče vzporedno v slovenskem in angleškem jeziku.

Vsebina
Barbara Ravnik: Predgovor / Preface
Blaženka First: Svet v izkrivljenem zrcalu. Grafika manierističnih mojstrov / The Mannerist Prints
Blaženka First, Darija Mavrič Čeh: Predstavitev umetnikov
–    Giulio Bonasone
–    Jacopo Caraglio
–    Giorgio Ghisi
–    Martino Rota Kolunić
–    Agostino Carraci
–    Sisto Badalocchio
–    Étienne Delaune
–    Družina Collaert / The Collaert Family
–    Cornelis Cort
–    Philips Galle in njegovi nasledniki / Philips Galle and his successors
–    Družina Wierix / The Wierix Family
–    Družina Sadeler / The Sadeler Family
–    Hendrick Goltzius
–    Crispijn de Passe I. in njegovi nasledniki / and his successors
–    Jacques de Gheyn II
–    Jan Pietersz. Saenredam
–    Jacob Matham
–    Jan Harmensz. Muller
Litartura / Literature
Razstavljena dela / Works on display

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


IzbraniIZBRANI IN ODLIKOVANI. Odlikovanja Vatikana in cerkvenih viteških redov

AUSERWÄHLT UND AUSGEZEICHNET. Orden des Vatikans und der christlichen Ritterorden

Uredili Tomaž Lazar, Jože Podpečnik, Nataša Nemeček, Christoph Steidl Porenta
2010, 23 x 30 cm, 120 str., ilustr., ISBN 978-961-6169-71-4
Cena: 34,00 EUR
Preberi več ...

Katalog, ki spremlja razstavo Izbrani in odlikovani. Odlikovanja Vatikana in cerkvenih viteških redov, v slovenščini in nemščini predstavlja obsežno tematiko s tremi članki, ki orišejo razvoj viteških redov na Slovenskem, simboliko in čaščenje križa v krščanstvu. Predstavitev vseh redovnih znakov viteških redov, prikazanih na razstavi, spremljajo besedilo in fotografije.

Vsebina

Tomaž Nabergoj: Predgovor / Vorwort

Jože Podpečnik: Oris razvoja cerkvenih viteških redov na Slovenskem / Umriss der Entwicklung von christlichen Ritterorden in Slowenien

Nataša Nemeček: In hoc signo vinces: V tem znamenju boš zmagal / In hoc signo vinces: In diesem Zeichen wirst du siegen

Christoph Steidl Porenta: Odlikovanja Vatikana in cerkvenih viteških redov / Orden des Vatikans und der christlichen Ritterorden
Vojaški red našega gospoda Jezusa Kristusa / Militärischer Orden Unseres Herrn Jesu Christus (Ordem militar de Nosso Senhor Jesus Christo)
Papeški in portugalski kraljevski Kristusov red / Päpstlicher und königlich-portugiesischer Christusorden
Brazilska veja / Brasilianischer Zweig
Republika Portugalska / Die Republik Portugal
Redovni znaki / Ordenszeichen
Papeški Kristusov red / Päpstlicher Christusorden
Kraljevina Portugalska / Königreich Portugal
Brazilska veja / Brasilianischer Zweig
Republika Portugalska / Die Republik Portugal
Odlikovanje papeža Pija IV. / Piusorden (Ordine Piano)
Redovni znaki / Ordenszeichen
Red svetega Gregorija Velikega / Gregoriusorden (Ordine di San Gregorio Magno)
Redovni znaki / Ordenszeichen
Red svetega Silvestra / Silvesterorden (Ordine di San Silvestro Papa)
Redovni znaki / Ordenszeichen
Malteški viteški red – Suvereni vojaški hospitalni red svetega Janeza iz Jeruzalema, Rodosa in Malte / Souveräner Ritter- und Hospitalorden vom Heiligen Johannes von Jerusalem, von Rhodos und von Malta, genannt Malteser Ritterorden
Redovni znaki / Ordenszeichen
Red za zasluge pro merito melitensi Suverenega malteškega viteškega reda / Verdienstorden des Souveränen Malteser Ritterordens (pro merito melitensi)
Redovni znaki / Ordenszeichen

Tadej Jakopič: Dr. Štefan Falež - zaveden Slovenec, diplomat in večkratni odlikovanec / Dr. Štefan Falež - Diplomat und vielfach ausgezeichneter nationalbewusster Slowene
Celotna zapuščina dr. Štefana Faleža kot malteškega viteza / Kompletter Nachlass von Dr. Štefan Falež als Malteserritter

Christoph Steidl Porenta: Evangeličanske veje reda ivanovcev (balija Brandenburg, švedski priorat in angleški red svetega Janeza) / Die evangelischen Zweige des Johanniterordens (Ballei Brandenburg, Schwedische Priorei und der englische Orden des Heiligen Johannes)
Balija Brandenburg viteškega reda hospitala svetega Janeza v Jeruzalemu / Ballei Brandenburg des Ritterlichen Ordens St. Johannis des Hospitals zu Jerusalem, genannt Johanniterorden
Redovni znaki / Ordenszeichen
Častitljivi red hospitala svetega Janeza v Jeruzalemu / Der Ehrwürdige Hospitalorden des Heiligen Johannes zu Jerusalem (The Most Venerable Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem)
Redovni znaki / Ordenszeichen
Viteški red svetega Janeza iz Jeruzalema na Švedskem / Ritterorden des Heiligen Johannes von Jerusalem in Schweden (Johanniterorden i Sverige)
Redovni znaki / Ordenszeichen 93
Viteški red Božjega groba v Jeruzalemu / Der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem (Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani)
Redovni znaki / Ordenszeichen
Red za zasluge viteškega reda Božjega groba / Verdienstorden des Ordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem
Redovni znaki / Ordenszeichen
Red nemških vitezov hospitala svete Marije iz Jeruzalema / Orden der Brüder vom deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem (Ordo domus Sanctae Mariae Theutonicorum Hierosolymitanorum)
Redovni znaki / Ordenszeichen
Častni vitezi, familiari in marijanci nemškega reda / Ehrenritter, Familiaren und Marianer des Deutschen Ordens
Redovni znaki / Ordenszeichen
Balija Utrecht nemškega reda / Die Ballei Utrecht des Deutschen Ordens
Redovni znaki / Ordenszeichen

Opombe / Anmerkungen

Seznam literature / Literaturverzeichnis

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


PNOPod Napoleonovim Orlom. 200 let ustanovitve Ilirskih provinc
Sous les aigles napoléoniennes. Bicentenaire des Provinces illyriennes

Uredili dr. Anja Dular, mag. Jože Podpečnik, dr. Janez Šumrada
2010, 24 x 30 cm, 451 str., ilustr., ISBN 978-961-6169-69-1
Cena: 39,00 EUR
Preberi več ...

Ob razstavi Pod Napoleonovim Orlom. 200 let ustanovitve Ilirskih provinc je izšel slovensko-francoski katalog, v katerem so ob razstavljenem gradivu predstavljeni tudi zadnji dosežki raziskav slovenskega in francoskega zgodovinopisja izredno dinamičnega obdobja Ilirskih provinc.

VSEBINA / SOMMARIE

Jacques-Olivier Boudon: Napoleonova evropska politika in ustanovitev Ilirskih provinc / La politique européenne de Napoléon et la créationdes Provinces illyriennes
Janez Šumrada: Napoleonova Ilirija in Slovenci / L'Illyrie de Napoléon et les Slovenes
Igor Grdina: Francozi med Slovenci / Les Français chez les Slovenes
Eva Holz: Gospodarske razmere / La situation économique
Stane Granda: Gospodarske težave - "Gluh in neusmiljen na solze teh revnih" / Difficultés économiques - "Sourd et insensible aux larmes des miséreux"
Stane Granda: Davki in dajatve - "Lačen zlata inu srebra" / Impôts et redevances - "Assoiffé d'or et d'argent"
Eva Holz: Prometne razmere / Les conditions de circulation et de transport
Jože Podpečnik: Ilirska carina / La douane illyrienne
Janez Šumrada: Bonaparte in idrijski rudnik / Bonaparte et la mine d'Idrija
Adrijan Kopitar: Cesarska loterija v Iliriji / La loterie impériale d'Illyrie
France Martin Dolinar: Cerkvene razmere / La situation religieuse
Peter Vodopivec: O prostozidarjih / La franc-maçonnerie
Anja Dular: Tiskarstvo in knjigotrštvo / L'imprimerie et le commerce des livres
Anja Dular: Javne in zasebne knjižnice / Les bibliotheques publiques et privées
Jože Podpečnik: Pariška moda v prestolnici Ilirskih provinc / La mode de Paris dans la capitale des Provinces illyriennes
Janez Šumrada: Auguste-Frédéric Louis Ferdinand Viesse de Marmont
Janez Šumrada: Henri-Gatien Bertrand
Janez Šumrada: Jean-Andoche Junot
Janez Šumrada: Joseph Fouché
Salvator Žitko: Angelo Calafati
France Martin Dolinar: Janez Anton Ricci
Branko Marušič: Napoleonov avditor Cesare Balbo v Ljubljani (1811-1812) / L'auditeur de Napoléon, Cesare Balbo, a Ljubljana (1811-1812)
Nada Praprotnik: Franc Hladnik, "ilirskih rož vrtnar" / Franc Hladnik, "jardinier des fleurs illyriennes"
Anja Dular: Charles Nodier
Katalog razstavljenih predmetov in arhivskih dokumentov / Catalogue des objets et documents d'archives exposés
Kratice / Liste des abréviations
Pisci kataloških enot / Ont collaboré a l'établissement du catalogue
Razstavni katalog / Catalogue de l'exposition
Seznam institucij, ki hranijo izvirno gradivo / Liste des preteurs
Literatura / Références bibliographiques

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


Ljubljanica_aThe Ljubljanica: A River and its Past
Editors Peter Turk, Janka Istenič, Timotej Knific and Tomaž Nabergoj
2009, 24 x 30 cm, 471 pp., illustr., ISBN 978-961-6169-64-6
Price: 49,00 EUR
Preberi več ...

The Ljubljanica is a typical karst river originating from several sources on the western edge of the Ljubljana Marshes (Ljubljansko barje; Barje) and flowing slowly over just 38 kilometres. Over half of its length runs through the Barje. This part of the Ljubljanica was declared a national cultural monument in 2003; it is also a natural monument and an integral part of the Ljubljana Marshes Landscape Park. Like many European rivers, as a site of cultural heritage, the Ljubljanica is a rich source of archaeological finds. Given its short length, it is unique for the large amount of finds.
The book is designed to complement the exhibition 'Ljubljanica - A River and its Past' in the National Museum of Slovenia (26 February 2009-27 September 2009), and, also as a monograph in its own right. It is intended for both the general and professional reader - especially archaeologists, historians and art historians. The book consists of two parts: introductory articles and short texts on the items displayed at the exhibition. The introductory articles deal with topics relevant to the Ljubljanica and associated historical developments. They include illustrations which give a picture of life along the river in different periods. The depictions are based both on our knowledge and on conjecture, which future discoveries might one day prove or disprove.
The second part contains short texts and photographs of selected objects of cultural heritage shown in the exhibition, most of which are being published or exhibited for the first time. In addition to items from the Ljubljanica, its banks and tributaries, we have also included some examples of depictions related to the river from the 17th-20th centuries. In addition to the objects kept in the National Museum of Slovenia, items from the City Museum and Galleries of Ljubljana, the Archdiocesan Archives of Ljubljana and the Parish of Trnovo, as well as from the private collections of the Mück and Potočnik families, Dr. Damjan Prelovšek, Janez J. Švajncer and Zmago Tančič are also included. The objects (from the Ljubljanica) range from prehistory to the present, and reflect the daily life and historical events in this geographically exceptional area at the intersection of key European routes from West to East and North to South. The objects included in the book and exhibition are only a small sample of the cultural heritage salvaged from the Ljubljanica; the National Museum of Slovenia, which undertook the first underwater research of the Ljubljanica by divers as early as 1884, and which keeps the majority of its cultural heritage, has around 6000 items.

CONTENT
Janka Istenič: Introduction
Tomaž Verbič in Aleksander Horvat: The geology of the Ljubljansko barje
Maja Andrič: Climatic change and marsh vegetation at the end of the Pleistocene and in the Holocene
Andrej Gaspari: The history of the acquisition of finds and archaeological investigation of the Ljubljanica
Zoran Milič, Gorazd Lemajič, Sonja Perovšek in Janka Istenič: The conservation and restoration of finds from Ljubljanica
Andrej Gaspari: The Ljubljanica in prehistory
Andrej Gaspari: Zalog near Verd. A hunting camp from the middle stone age
Anton Velušček: The pile-dwelling settlements of the Ljubljansko barje and contemporary finds from the Ljubljanica
Borut Toškan: The fauna of the pile-dwelling settlement period
László Bartosiewicz, Alice M. Choyke in Erika Gál: Relationships between people and animals in prehistory
Neva Trampuž Orel: The earliest metal artefacts from the Ljubljanica - an archaeometallurgical review
Peter Turk in Andrej Gaspari: Gifts to the gods and ancestors
Andrej Gaspari: Celtic warriors and the Ljubljanica
Janka Istenič: The Ljubljanica - a Roman trade and transportation route
Janka Istenič: The Ljubljanica and the Roman army
Marjeta Šašel Kos: The Ljubljanica in ancient sources
Jana Horvat: Nauportus - a settlement at the beginning if the transportation route along the Ljubljanica
Janka Istenič: Emona - a Roman trading centre on the Ljubljanica
Marjeta Šašel Kos: Ig - a rural settlement in the southern edge of the Ljubljansko barje
Andrej Gaspari: The Roman regulation of the Ljubljanica and the draining of the Ljubljansko barje
Andrej Gaspari: A cargo ship of Mediterranean sewn construction from Lipe
Marjeta Šašel Kos: The Ljubljanica and the myth of the Argonauts
Tomaž Nabergoj: The Ljubljanica and its long Middle Ages
Polona Bitenc in Timotej Knific: Barbarian soldiers on the Ljubljanica
Timotej Knific: The Ljubljanica and the early Slavs
Miha Kosi: Ljubljana in the Middle Ages
Miha Kosi: navigation on the Ljubljanica in the Middle Ages
Tomaž Nabergoj: Arms and armour from the era of knights and mercenaries
Tomaž Nabergoj: A time of citizens, a time of merchants
Tomaž Nabergoj in Matija Žargi: The Ljubljanica from the Modern Era to date: the nature and culture of the river
Olga Pivk: Archival sources of the Ljubljanica from the 16th to 18th centuries
Matija Žargi: Valvasor's Ljubljanica
Maja Žvanut in Mateja Kos: Fužine Castle and the onset of industry along the Ljubljanica
Matija Žargi: Regulation if the Ljubljanica
Anja Dular: The Ljubljanica in old books
Blaženka First: The portrait of a river: views of a town on the Ljubljanica
Darija Mavrič: They were meeting along the Ljubljanica .

Catalogue:

Introduction: Janka Istenič
Prehistory: Andrej Gaspari, Neva Trampuž Orel in Peter Turk with contributions by Janka Istenič in Alenka Miškec
Roman Period: Janka Istenič with contributions by Milan Lovenjak, Alenka Miškec and Timotej Knific
Middle Ages: Polona Bitenc, Timotej Knific, Tomaž Nabergoj and Nika Veršnik with contribution by Julijana Visočnik
Modern Period: Blaženka First, Mateja Kos, Darija Mavrič, Tomaž Nabergoj, Nika Veršnik in Matija Žargi with contribution by Igor Cvetko
Bibliography

Orders should be sent to: blagajna[@]nms.si


Ljubljanica_sLjubljanica: kulturna dediščina reke
Uredili Peter Turk, Janka Istenič, Timotej Knific in Tomaž Nabergoj
2009, 24 x 30 cm, 471 str., ilustr., ISBN 978-961-6169-64-6
Cena: 49,00 EUR, RAZPRODANO
Preberi več ...

Ljubljanica je značilna kraška reka s počasnim in le 38 km dolgim površinskim tokom, ki se začne s številnimi izviri na zahodnem robu Ljubljanskega barja. Več kot polovico svojega toka teče po Ljubljanskem barju in ta del, ki je bil leta 2003 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena, je tudi naravni spomenik in sestavni del Krajinskega parka Ljubljansko barje. Reka kot najdišče kulturne dediščine sodi v širši pojav bogatih arheoloških najdb iz številnih evropskih rek. Med njimi izstopa po številu najdb glede na kratkost toka.
Knjiga je bila zasnovana kot dopolnilo k razstavi Ljubljanica – kulturna dediščina reke, ki je bila na ogled v Narodnem muzeju Slovenije od 26. februarja do 27. septembra 2009 ter obenem kot monografija, ki je smiselna in koristna sama po sebi. Namenjena je širši javnosti in strokovnjakom - arheologom, zgodovinarjem ter umetnostnim zgodovinarjem. Knjigo sestavljata dva dela: uvodni sestavki in kataloška obravnava predmetov, prikazanih na razstavi. Uvodni sestavki pregledno obravnavajo za Ljubljanico in z njo povezana zgodovinska dogajanja pomembne teme. Namen drugega dela knjige je izbrane predmete, med katerimi številni doslej še niso bili javno predstavljeni, prikazati s fotografijami in kratkimi pojasnjevalnimi besedili. Poleg predmetov iz Ljubljanice in njenih pritokov ter obrežij smo zajeli tudi del z njo povezanih upodobitev iz 17.–20. stoletja. Ob gradivu, ki ga hrani Narodni muzej Slovenije, so zajeti tudi predmeti iz Muzeja in galerij mesta Ljubljana in Nadškofijskega arhiva Ljubljana ter zbirk v posesti družin Mück in Potočnik, dr. Damjana Prelovška in Zmaga Tančiča. Časovno sega od globoke prazgodovine do sedanjosti. Odseva vsakdanjik in zgodovinska dogajanja na območju z izjemno geografsko lego, skozi katerega potekajo ključne evropske poti z zahoda na vzhod in s severa na jug.

VSEBINA / CONTENT

Janka Istenič: Uvod
Tomaž Verbič in Aleksander Horvat: Geologija Ljubljanskega barja
Maja Andrič: Klimatske spremembe in barjansko rastlinstvo koncem pleistocena in v holocenu
Andrej Gaspari: Zgodovina pridobivanja najdb in arheoloških raziskav Ljubljanice
Zoran Milič, Gorazd Lemajič, Sonja Perovšek in Janka Istenič: Konserviranje in restavriranje najdb iz Ljubljanice
Andrej Gaspari: Ljubljanica v prazgodovini
Andrej Gaspari: Zalog pri Verdu. Lovski tabor iz srednje kamene dobe
Anton Velušček: Barjanska kolišča in sočasne najdbe iz Ljubljanice
Borut Toškan: Živalstvo v obdobju koliščarjev
László Bartosiewicz, Alice M. Choyke in Erika Gál: Odnosi med ljudmi in živalmi v prazgodovini
Neva Trampuž Orel: Najstarejši kovinski izdelki iz Ljubljanice – arheometalurški pregled
Peter Turk in Andrej Gaspari: Darovi bogovom in prednikom
Andrej Gaspari: Keltski bojevniki in Ljubljanica
Janka Istenič: Ljubljanica - rimska trgovska in prometna pot
Janka Istenič: Ljubljanica in rimska vojska
Marjeta Šašel Kos: Ljubljanica v antičnih virih
Jana Horvat: Nauportus – naselje na začetku transportne poti po Ljubljanici
Janka Istenič: Emona – rimsko trgovsko središče ob Ljubljanici
Marjeta Šašel Kos: Ig – podeželsko naselje na južnem robu Barja
Andrej Gaspari: Rimska regulacija Ljubljanice in osuševanje Barja
Andrej Gaspari: Tovorna ladja sredozemske šivane konstrukcije iz Lip
Marjeta Šašel Kos: Ljubljanica in mit o Argonavtih
Tomaž Nabergoj: Ljubljanica in njen dolgi srednji vek
Polona Bitenc in Timotej Knific: Barbarski vojščaki na Ljubljanici
Timotej Knific: Ljubljanica po naselitvi Slovanov
Miha Kosi: Ljubljana v srednjem veku
Miha Kosi: Plovba po Ljubljanici v srednjem veku
Tomaž Nabergoj: Orožje in bojna oprema iz dobe vitezov in najemnikov
Tomaž Nabergoj: Čas meščana, čas trgovca
Tomaž Nabergoj in Matija Žargi: Ljubljanica od novega veka do zdaj: narava in kultura neke reke
Olga Pivk: Arhivski viri o Ljubljanici od 16. do 18. stoletja
Matija Žargi: Valvasorjeva Ljubljanica
Maja Žvanut in Mateja Kos: Grad Fužine in začetki industrije ob Ljubljanici
Matija Žargi: Regulacije Ljubljanice
Anja Dular: Ljubljanica v starih knjigah
Blaženka First: Portret neke reke: vedutne upodobitve mesta ob Ljubljanici
Darija Mavrič: Srečevali so se ob Ljubljanici

Katalog predmetov

Uvod v katalog: Janka Istenič:
Prazgodovina: Andrej Gaspari, Neva Trampuž Orel in Peter Turk s prispevki Janke Istenič in Alenke Miškec
Rimsko obdobje: Janka Istenič s prispevki Milana Lovenjaka, Alenke Miškec in Timoteja Knifica
Srednji vek: Polona Bitenc, Timotej Knific, Tomaž Nabergoj in Nika Veršnik s prispevkom Julijane Visočnik
Novi vek in moderna doba: Blaženka First, Mateja Kos, Darija Mavrič, Tomaž Nabergoj, Nika Veršnik in Matija Žargi s prispevkom Igorja Cvetka
Seznam literature


Neolitska-umetnostNeolitska umetnost v Republiki Makedoniji
Neolithic Art in the Republic of Macedonia

Dragiša Zdravskovski
Uredila Andrej Šemrov in Peter Turk
2008, 17 x 24 cm, 258 str., ilustr., ISBN 13 978-961-6169-59-2
Cena: 29,90 EUR


Primoz-TrubarPrimož Trubar: 1508–1586: razstava ob petstoti obletnici njegovega rojstva v Narodnem muzeju Slovenije
Exhibition on the five-hundreth anniversary of his birth in the National Museum of Slovenija

Maja Žvanut
2008, 20 x 29 cm, s. p., ilustr., ISBN 978-961-6169-58-58
Cena: 3,50 EUR

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


Primoz-TrubarPrimož Trubar 1508–1586. Ob petstoti obletnici rojstva
On the five-hundredth Anniversary of his Birth

Uredila Maja Lozar Štamcar
2008, 21 x 30 cm, 159 str., ilustr., ISBN 978-961-6169-57-8
Cena: 35 EUR

Preberi več ...

VSEBINA / CONTENT

• Vasko Simonitti: Uvod
• Igor Grdina: Primož Trubar na evropski karti duha
• Franc Kuzmič: Književnost in teologija Primoža Trubarja
• Simona Menoni: Premik ikonografskih poudarkov v smeri protestantske verske miselnosti v likovni umetnosti 16. stoletja na Slovenskem
• Metoda Kokole: Protestantski podporniki glasbe ter glasbena ustvarjalnost in poustvarjalnost na Slovenskem v drugi polovici 16. stoletja
• Anja Dular: Tiskarstvo v 16. stoletju
• Andrej Šemrov: Trubarjevo obdobje v numizmatičnih materialnih virih
• Maja Žvanut in Mateja Kos: Po sledi grbovnih plošč: Trgovske povezave Ljubljane s severnimi deželami v Trubarjevem času. Steklene grbovne plošče

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


Slovenski-jezikSlovenski jezik: identiteta in simbol. Kratka zgodovina Slovencev
Slovene Language: Identity and Symbol. A short History of Slovenes

Uredila Maja Žvanut
2007, 230 x 165 mm, 46 str., ilustr., ISBN 978-961-6169-52-3

Cena: 2,10 EUR

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


stopinje-vStopinje v preteklost. Zakladi iz arheoloških zbirk Narodnega muzeja Slovenije
Uredil Tomaž Nabergoj
2006, 21 x 30 cm, 136 str., ilustr., ISBN 961-6169-45-9
Cena: 14,50 EUR
Preberi več ...

Knjiga Stopinje v preteklost je nastala ob razstavi Zakladi Narodnega muzeja Slovenije, na kateri muzej predstavlja izbor najpomembnejših ali najdragocenejših predmetov iz svojih arheoloških zbirk. V njih hrani preostanke iz vseh obdobij preteklosti na ozemlju Slovenije, od prazgodovine prek rimske dobe do srednjega in novega veka. Knjiga je razdeljena v dva dela. Prvega uvaja esej, ki govori o pojmu in vrsti zakladov, tako nasplošno kot tudi posebej v Narodnem muzeju Slovenije, in skozi zgodovino muzeja predstavi nastajanje zbirk, odnos do predmetov in njihov pomen za poznavanje preteklosti našega ozemlja. Sledijo prispevki o posameznih arheoloških obdobjih s kratkim orisom dobe in s poglavitnimi spoznanji o razvoju preteklih kultur in družb na slovenskem ozemlju, ki temeljijo predvsem na zaključkih domačih raziskav in v veliki meri na gradivu Narodnega muzeja Slovenije. Posebej je prikazano izjemno arheološko najdišče, rečno dno Ljubljanice, ki je glede na količino, vrsto in odlično ohranjenost najdb prava zakladnica zgodovine. V drugem delu knjige so z ilustracijami in opisi predstavljeni izbrani predmeti oziroma njihovi sklopi, dopolnjujejo jih kratka spremna besedila. Ob predmetih je navedena prva ali tudi najpomembnejša objava, seznam citirane literature je dodan na koncu knjige.

Vsebina
Tomaž Nabergoj: Predgovor
Tomaž Nabergoj: Zakladi iz arheoloških zbirk Narodnega muzeja Slovenije
Peter Turk: Starejša in srednja kamena doba
Peter Turk: Mlajša kamena in bakrena doba
Neva Trampuž Orel: Bronasta doba
Neva Trampuž Orel: Starejša železna doba
Peter Turk: Mlajša železna doba
Janka Istenič: Rimska doba
Timotej Knific: Pozna antika
Timotej Knific: Zgodnji srednji vek
Tomaž Nabergoj: Visoki in pozni srednji vek ter novi vek
Janka Istenič, Timotej Knific, Tomaž Nabergoj, Neva Trampuž Orel, Peter Turk: Arheološko najdišče: reka Ljubljanica, zakladnica zgodovine

Katalog
Neandertalčeva piščal (P. T.)
Neolitska revolucija (P. T.)
Koliščarji (P. T.)
Drevaki z Ljubljanskega barja (N. T. O.)
Bogastvo brona (N. T. O.)
Trgovina z bakrom (N. T. O.)
Gospodarji železa (N. T. O.)
Brezimni veljaki (N. T. O.)
Prestižna darila (N. T. O.)
Ženske, spremljevalke veljakov (N. T. O.)
Ženski nakit in noša (N. T. O.)
Situla z Vač (N. T. O.)
Prvi denar (N. T. O. in A. M.)
Keltski bojevniki (P. T.)
Vojska, ki je osvojila svet (J. I.)
Rimsko mesto (J. I.)
Podobe odličnikov (J. I.)
Božanstva in kulti (J. I.)
Duhovom umrlih (J. I.)
Nemirna doba (J. I.)
Christiana tempora (T. K.)
Germansko okrasje (T. K.)
Nove brazde (T. K.)
Sledi Kranjcev (T. K.)
Stoji, stoji beli grad (T. N.)
Vitezi in drugi oboroženci (T. N.)
Izgubljeno, pozabljeno, skrito (T. N.)
Ljubljanica - prazgodovinska obdobja (N. T. O.)
Ljubljanica - rimska doba (J. I.)
Ljubljanica - pozna antika in zgodnji srednji vek (T. K.)
Ljubljanica - visoki in pozni srednji ter novi vek in moderna doba (T. N.)

Seznam kratic
Literatura

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


stopinje-vSteps into the Past. Treasures from the archaeological collections of the National Museum of Slovenia
Uredil Tomaž Nabergoj
2006, 21 x 30 cm, 136 strani , ilustr., ISBN 961-6169-48-3
Cena: 14,50 EUR, RAZPRODANO
Preberi več ...

CONTENTS
Tomaž Nabergoj: Preface
Tomaž Nabergoj: Treasures from the archaeological collections of the National Museum of Slovenia
Peter Turk: The Early and Middle Stone Ages
Peter Turk: The Late Stone and Copper Ages
Neva Trampuž Orel: The Bronze Age
Neva Trampuž Orel: The Early Iron Age
Peter Turk: The Late Iron Age
Janka Istenič: The Roman Period
Timotej Knific: Late Antiquity
Timotej Knific: The Early Medieval Period
Tomaž Nabergoj: The High and Late Middle Ages and the Modern Period
Janka Istenič, Timotej Knific, Tomaž Nabergoj, Neva Trampuž Orel, Peter Turk: An archaeological site: the Ljubljanica river, a treasury of history

Catalogue
The Neanderthal flute (P. T.)
The Neolithic revolution (P. T.)
Pile-dwellers (P. T.)
Dug-out canoes from the Ljubljana Marshes (N. T. O.)
A wealth of bronze (N. T. O.)
The copper trade (N. T. O.)
The lords of iron (N. T. O.)
Nameless leaders (N. T. O.)
Prestigious gifts (N. T. O.)
The roles of women (N. T. O.)
Female jewellery (N. T. O.)
The Vače Situla (N. T. O.)
The first coinage (N. T. O. and A. M.)
Celtic warriors (P. T.)
The army that conquered the world (J. I.)
Emona - a Roman city (J. I.)
Portraits of distinguished people (J. I.)
Gods and cults (J. I.)
To the spirits of the dead (J. I.)
A turbulent age (J. I.)
Christiana tempora (T. K.)
Germanic ornamentation (T. K.)
New grooves (T. K.)
Traces of the Carniolans (T. K.)
And still the castle stands (T. N.)
Knights and others in arms (T. N.)
Lost, forgotten, hidden (T. N.)
The Ljubljanica River - the Prehistoric Period (N. T. O.)
The Ljubljanica River - the Roman Period (J. I.)
The Ljubljanica River - the Early Medieval Period (T. K.)
The Ljubljanica River - the High and Late Middle Ages and the Modern Period (T. N.)

Abbreviations
Literature


Sekreter_vSekreter iz delavnice mojstrov Röntgen
Sara Komavec
Uredil Andrej Šemrov
2006, 20 x 27 cm, 19 str., ilustr., ISBN 10 961-6169-47-5 in ISBN 13 978-961-6169-47-9

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si

 


Joze-Strazar-KiyoharaJože Stražar Kiyohara & Sumiko Kiyohara
Uredil Andrej Šemrov
2006, 20 x 26 cm, 104 str., ilustr., ISBN 961-6169-44-0

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


GEME_SL_vV dragulje vbrušene podobe sveta. Rimske geme Slovenije
Aleksandra Nestorović
2005, 21 × 30 cm, 47 str. z 10 ilustracijami + 15 tabel, ISBN 961-6169-38-6
Preberi več ...

Katalog spremlja razstavo o rimskih gemah v Sloveniji. Po uvodnih poglavjih, ki bralca seznanijo s pojmi kameja, gema in gliptika, avtorica piše o zgodovini zbiranja gem v Sloveniji, čemu so bile geme namenjene in kako so bile izdelane. Opisani so slogi in delavnice, časovna in prostorska umestitev gem ter upodobitve in njihova simbolika. Eno od poglavij seznanja bralca tudi z novoveškimi posnetki in ponaredki gem. Geme, najdene v Sloveniji, so v kataloškem delu razvrščene po motivih. Kataloške enote poleg opisov materiala, načina izdelave in motiva vsebujejo tudi podatke o najdišču, datacijo ter primerjave. Katalog zaključujeta slovar pojmov in seznam literature in drugih virov. Bistveni del kataloga so barvne fotografije vseh gem in črno-bele fotografije njihovih mavčnih odtisov.

Knjiga je na voljo v slovenskem ali angleškem jeziku.
The book is available in Slovenian or English.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


naslovnica_vPodobe življenja in mita
Peter Turk
2005, 21 × 30 cm, 80 str. s 119 ilustracijami, ISBN 961-6169-32-7
Preberi več ...

Katalog je spremna publikacija k razstavi o situlski umetnosti na Slovenskem med 7. in 4. st. pr. n. št. V uvodnih poglavjih so orisane značilnosti začetnih pojavov situlske umetnosti ter možni načini razumevanja raznolikih figuralnih prizorov, od živalskih in rastlinskih, do motivov bojevanja on bojevniških sprevodov, lova, dvobojev, upodobitev vozov, prizorov spolnih združitev idr. Orisani so tudi spomeniki pozne situlske umetnosti in okoliščine njenega zatona. V katalogu so slikovno in tekstovno podani razstavljeni predmeti, poleg njih pa tudi vsi preostali spomeniki situlske umetnosti na Slovenskem.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si

images_of_life_and_mythImages of Life and Myth
Peter Turk
2005, 21 x 30 cm, 80 pp., 119 ills., ISBN 961-6169-33-5

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si

Bilder_aus_Leben_und_MythosBilder aus Leben und Mythos
Peter Turk
2005, 21 x 30 cm, 80 str., 119 ilustr.,  ISBN 961-6169-40-8

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


monog2Lapidarij Narodnega muzeja Slovenije: rimski spomeniki. Vodnik
Marjeta Šašel Kos
2004, 12 x 26 cm, 114 str., ilustr., ISBN 961-6169-27
Preberi več ...

Avtorica na poljuden in razumljiv način popelje obiskovalca skozi rimski lapidarij Narodnega muzeja Slovenije. Ob vsakem spomeniku podaja z njim povezano zgodbo, ki obiskovalcu predstavi tudi različne segmente rimskega obdobja na prostoru današnje Slovenije.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


knjigaTheatrum vitae et mortis humanae
Prizorišče človeškega življenja in smrti. Podobe iz 17. stoletja na Slovenskem. The Theatre of Human Life and Death. Images from the Seventeenth Century in Slovenia.

Ljubljana 2002, 21 x 30 cm, ilustr. 341 str., Razprave
Ljubljana 2002, 21 x 30 cm, ilustr. 193 str., Katalog

Preberi več ...

Knjiga v dveh delih (Razprave in Katalog) prikazuje način mišljenja in življenje ter materialno kulturo elit na Slovenskem v 17. stoletju. V prvem delu prinaša vrsto razprav, ki osvetljujejo doslej neznane ali malo znane teme tega obdobja. Uvodna Theatrum vitae et mortis humanae. Prizorišče človeškega življenja in smrti (Podobe iz 17. stoletja na Slovenskem) (Maja Žvanut) opisuje, v čem se je ta doba razlikovala od prejšnje s posebnim poudarkom na novi oliki in omiki. Sledi Ikonografija sakralnega slikarstva 17. stoletja na Slovenskem. Slika kot vzgojno sredstvo in vizualna informacija (Blaženka First), ki govori o idejnih podlagah in likovnih izhodiščih slikarstva v tem času. Razprava Stanovanjsko udobje v 17. stoletju na Slovenskem (Maja Lozar Štamcar) opisuje bivalni standard elit, medtem ko sestavek, ki nosi v naslovu citat in znanega dela Orbis pictus Jana Amosa Komenskega "Slike razveseljujejo oko in krasijo sobe (Jasna Horvat), opisuje, s koliko in kakšnimi slikami so se obdajali meščani in graščaki tega časa. Sestavek Tulipan – okras vrtov in predmetov (Gojka Pajagić Bregar) pripoveduje o najbolj modni cvetlici stoletja, ki je obnorela Evropo, sestavek z naslovom, ki je tudi sočasni citat, "Največja sovražnica človekovega zdravja je nezmernost". Hrana in posoda – značilnosti 17. stoletja (Mateja Kos) pa govori o tem kakšna je bila nova hrana in kako so jo servirali.O modnih novostih stoletja pripoveduje razprava Od renesančne črnine do baročne barvitosti ( Andreja Vrišer). Odlikovanja v 17. stoletju (Jože Podpečnik) je tema, ki doslej pri nas še ni bila obdelana. Valvasorjeva knjižnica (Anja Dular), zbirka knjig, ki so služile našemu najpomembnejšemu učenjaku tega obdobja pri njegovem delu, je poglobljena predstavitev tega pomembnega kulturnega spomenika, ki se je ohranil v Zagrebu. Auerspergov knežji dvorec v Ljubljani (Matija Žargi) opisuje danes izginulo poslopje, ki je bilo po obliki in vsebini v svojem času pravi "dom muz". Razprava Romanje na Višarje. "In hoC LoCo Mater ChrIstI InVenta stetIt" (Darko Knez) podrobneje opisuje glavne cilje romarjev tega stoletja in v dodatku prinaša seznam takrat dejavnih romarskih cerkva na slovenskem etničnem ozemlju.

Drugi del prinaša najprej podatke o razstavi in izbor pomembnih kulturnih in političnih dogodkov tega stoletja. Sledi predstavitev razstave po razstavnih dvoranah: naslov teme, njena vsebina, podnapisi in opis razstavljenih predmetov. Soba 1 je nosila naslov Hoja za Kristusom, prikazovala je katoliško prenovo s pomočjo 72 predmetov. Soba 2 pod naslovom Na novo očiščeno vzgojno ogledalo je bila posvečena omiki in oliki, ki jo je ponazarjalo 38 predmetov. Življenje je predstavljala Soba 3 pod naslovom Ta svet je ena komedija s pomočjo 118 predmetov, smrt pa Soba 4 pod naslovom Ta smrt je ena komedija, h kateri je sledni človek prsilen sam priti z 32 predmeti. Razstavo je zaključila Soba 5, posvečena geniju Janeza Vajkarda Valvasorja z naslovom Visoko žlahtno rojeni gospud Janes Bajkort Valvasor, v kateri je bilo z 62 predmeti na kratko predstavljeno njegovo življenje in delo.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


Od Rimljanov do Slovanov, III. Predmeti
Polona Bitenc, Timotej Knific
2001, 24 x 30 cm, 127 str. z ilustr., ISBN 961-6169-15-7
Preberi več ...

Knjiga prinaša katalog preko 400 predmetov, ki so bili razstavljeni na razstavi "Od Rimljanov do Slovanov". Vsi predmeti so predstavljeni z barvno fotografijo ter s podrobnim opisom in vsemi ostalimi standardnimi podatki. Večina predmetov je prvič objavljena prav v pričujoči publikaciji.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


Slovenia. Coinage and History
Andrej ŠEMROV
1996, 21 x 30 cm, 109 str. z ilustr., ISBN 961-6169-02-5
Cena: 15 EUR – »sold out«


Gotika_vGotika na Slovenskem. Svet predmetov
Gothic in Slovenia. The World of Objects

1995, 21 x 30 cm, 393 str. z ilustr., ISBN 961-6169-01-7
Preberi več ...

Knjiga predstavlja obsežen prikaz materialne kulture v Sloveniji od 13. do tretje dekade 16. stol. Delo je sestavljeno iz naslednjih poglavij: Arheologija in gotika, z bibliografijo arheoloških nahajališč (Tomaž Nabergoj), Pisni viri za materialno kulturo v obdobju gotike na Slovenskem (Maja Žvanut), Gotsko stensko slikarstvo – vir za materialno kulturo (Jasna Horvat), Romanje Slovencev v času gotike (Darko Knez), Srednji vek – "druga železna doba" (Matija Žargi), Steklo v obdobju gotike (Mateja Kos), Keramika v obdobju gotike (Mateja Kos), Vezenje in vezenine v srednjem veku (Gojka Pajagia Bregar), Zlatarstvo v obdobju gotike na Slovenskem (Marjetica Simoniti), Svetila v času gotike (Maja Lozar Štamcar), Ure v času gotike (Maja Lozar Štamcar).

Kataloški del vsebuje približno 350 predmetov, ki so razdeljeni v tri dele, ki ponazarjajo težave, s katerimi se srečujejo raziskovalci pri raziskovanju materialne kulture poznega srednjega veka v Sloveniji: Zob časa, Reševanje starega – odkrivanje novega ter Naloga za različne stroke.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


Sisak_vBitka pri Sisku: 1593–1993
The Battle of Sisak: 1593–1993

Matija Žargi
1993, 21 x 30 cm, 112 str. z ilustr.
Preberi več ...

Razstava in razstavni katalog sta bila posvečena 400-obletnici bitke pri Sisku, kjer so krščanske enote 22. junija 1593 premagale turške enote. Pomembno vlogo v bitki so igrale enote Kranjske, Koroške in Štajerske. S tem je bila od teh dežel odvrnjena neposredna turška nevarnost.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


Gradovi_vGradovi minevajo, fabrike nastajajo. Industrijsko oblikovanje v 19. stoletju na Slovenskem
Castles are Crumbling, and Factories Rising. The Industrial Design of the 19th Century
in Slovenia
1991, 21 x 30 cm, 198 str. z ilustr.
Preberi več ...

Povzetek začetkov industrijskega razvoja v Sloveniji se začenja s kratkim pregledom okoliščin, ki so bile potrebne za razvoj industrijske proizvodnje v Sloveniji in v širšem avstrijskem področju. Tema se nadaljuje v različnih individualnih tekstih: Kovina (Matija Žargi), Keramika in steklo (Mateja Kos), Pohištvo iz upognjenega lesa (Maja Lozar Štamcar), Tekstil (Janja Žagar), Tiskarstvo ( Branko Reisp), Knjižno oprema (Neva Štembergar). V kataloškem delu je objavljenih 356 predmetov iz zbirke Narodnega muzeja in drugih slovenskih muzejev.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


Pismo brez pisave. Arheologija o prvih stoletjih krščanstva na Slovenskem
A Letter Without Written Words. The Archaeology of the First Centuries of Christianity in Slovenia

Timotej Knific, Milan Sagadin
1991, 21 x 30 cm, 132 str. z ilustr.

Preberi več ...

Razstavni katalog predstavlja arheološko študijo najzgodnejših obdobij razvoja krščanstva v Sloveniji, od prvih spreobrnitev v poznorimskem obdobju (4. do 6. stol.) do poznejšega ponovnega uvajanja krščanstva v slovanskem obdobju (9. do 11. stol.). Vsi razstavljeni predmeti so opisani in predstavljeni s fotografijo.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


Ure skozi stoletja
Das Uhrmacher-Handwerk in Slowenien

Vesna Bučić
1990, 21 x 30 mm, 135 str. z ilustr.

Preberi več ...

Knjiga predstavlja izčrpen pregled urarstva, izdelovalcev ur in njihovih izdelkov v Sloveniji od njihovih prvih omemb na začetku 16. stol. do prvih desetletij 20. stol. Avtorica poleg prikaza rezultatov svojih dolgoletnih raziskav na tem področju analizira tudi arhivske vire, pri ovrednotenju gradiva pa pride do izraza tudi poglobljeno poznavanje javnih in zasebnih zbirk stenskih in žepnih ur v Sloveniji in v sosednjih državah. Kataloški del je organiziran kronološko in glede na tip materiala: sončne ure, peščene ure in mehanske ure, javne ure in žepne ure so zbrane iz največje zbirke, ki jo hrani Narodni muzej, kakor tudi iz zbirk drugih slovenskih muzejev, zasebnih zbirk ter dveh hrvaških muzejev. Izjemno pomemben je abecedni seznam izdelovalcev ur v Sloveniji z ustreznimi bibliografskimi podatki.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


> Antički portret u Jugoslaviji (1987) – »sold out«
> Bronasta doba na Slovenskem: 18.–8. st. pr. n. št. (1987) – »sold out«
> Starodavna ciprska umetnost (1987) – 2,09 EUR
> Idoli: zgodnje podobe bogov in žrtveni darovi (1986) – 2,09 EUR
> Otok Vis v helenizmu (1986) – 2,09 EUR
> Keramika iz Faenze od srednjega veka do danes (1986) – »sold out«
> Slovenci v šestnajstem stoletju II: katalog razstavljenega gradiva (1986) – 1,04 EUR
> Maja Žvanut, Slovenci v šestnajstem stoletju I (1986) – 2,09 EUR – »sold out«
> Vesna Bučić, Meščanska skrinja v Sloveniji – 2,09 EUR – »sold out«
> Secesija na Slovenskem (1984) – 2,09 EUR – »sold out«
> Dragocenosti dresdenskega baroka (1982) – 2,09 EUR
> Hanka Stular, Tapiserija na Slovenskem (1982) – 2,09 EUR
> Vinko Šribar & Vida Stare, Srednjeveško naselje Otok pri Dobravi (1981) – 2,10 EUR
> Stane Dremelj (1981) – 0,8 EUR
> Taborsko gibanje na Slovenskem (1981) – »sold out«
> Matija Žargi, Kositer na Slovenskem (1981) – 2,09 EUR
> Spašeno arheološko blago Slovenije 1945–1980 (1981) – 2 EUR
> Branko Reisp, Klassovaja borba slovenskogo krestjanina v tecenije stoletii (1978) – »sold out«
> Slovenci v predmarčni dobi in revoluciji 1848 (1978) – 2,09 EUR
> Vinko Šribar & Vida Stare, Karantansko-ketlaški kulturni krog (1974) – 2,09 EUR
> Grozdana Kozak, Holandsko-flamska in francoska prevodna grafika 17. in 18. stoletja (1973) – 0,83 EUR