Naloge Službe za premično dediščino in muzeje (po zakonu ZVKD-1)

There are no translations available.

  • dajanje mnenj Ministrstvu za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvu) v postopku vpisa v razvid muzejev iz 87. člena in v postopku podelitve pooblastila iz 95. člena ZVKD-1,
  • dajanje mnenj ministrstvu v postopkih izdajanja soglasij za raziskave o dodelitvi arhivov arheoloških najdišč in najdenih premičnin z domnevo dediščine muzejem,
  • koordiniranje priprave izvedenskih mnenj glede iznosa oziroma izvoza premične dediščine,
  • dajanje mnenj ministru za kulturo (v nadaljevanju: ministru) za odločanje o kompetenčnih sporih med muzeji, ki opravljajo državno javno službo,
  • priprava strokovnih podlag za izdajo upravnih odločb, ki jih izdaja ministrstvo,
  • izvajanje analiz muzejske dejavnosti in priprava letnih poročil o izsledkih analiz ministru,
  • sodelovanje v pripravi strategije varstva in predlaganje ukrepov za njeno izvedbo,
  • sodelovanje z državnimi organi in nudenje strokovne pomoči pri postopkih v zvezi s premičninami z domnevo dediščine,
  • predlaganje meril za sofinanciranje muzejskih programov in projektov,
  • oblikovanje skupnih nastopov muzejev, promocije in trženja njihovih storitev,
  • priprava standardov za inventarizacijo, postopkov dokumentiranja, interpretiranja in hranjenja premične dediščine in predlogov ministru za sprejem standardov in postopkov,
  • opravljanje drugih nalog v imenu muzejev na podlagi predhodnega dogovora,
  • sodelovanje pri varovanju žive dediščine,
  • usklajevanje programov usposabljanja ter vseživljenjskega učenja na področju premične dediščine in potreb po izobraževanju kadrov v muzejih,
  • usklajevanje programov pripravništva in izpopolnjevanja za pridobitev strokovnih nazivov,
  • povezovanje muzejev in muzejskih strokovnjakov,
  • povezovanje muzejev z različnimi mednarodnimi institucijami, ki podpirajo delovanje muzejev in varstvo premične dediščine,
  • povezovanje in usklajevanje muzejev pri obveščanju javnosti o delovanju muzejev in varstvu kulturne dediščine,
  • posredovanje informacij o muzejih in varstvu premične dediščine na svetovni splet,
  • svetovanje muzejem pri pripravi strateških in drugih dokumentov,
  • svetovanje muzejem pri uvajanju standardov in postopkov in pri njihovem razvijanju,
  • svetovanje muzejem pri pridobivanju sredstev za programe in projekte s področja muzejske dejavnosti in varstva premične dediščine.