SI
Show menu

Poznosrednjeveško topništvo na Slovenskem / Late-Medieval Artillery in Slovenia

Viri 13
Cena: 30.00 €
Dostava: Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Poznosrednjeveško topništvo na Slovenskem. Raziskave dveh zgodnjih topov iz Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož
Late-Medieval Artillery in Slovenia. A Study of Two Early Artillery Pieces from the Regional Museum Ptuj – Ormož

Avtor: Tomaž Lazar
s prispevki Marijana Nečemerja, Joži Zabret in Jakoba Lamuta

2015, 17 x 24 cm, 325 strani, barvne fotografije, ISBN 978-961-6981-02-6

Pozni srednji vek je bil čas številnih tehničnih inovacij, a dolgoročno nobena od njih ni tako temeljno preoblikovala vojskovanja kot ognjeno orožje.
Najstarejša primerka topništva na Slovenskem sta se ohranila v zbirki orožja na ptujskem gradu. Železna bombarda iz sredine 15. stoletja in približno petdeset let mlajši top na kamnite krogle se uvrščata med najzanimivejše preostanke poznosrednjeveškega topništva v srednji Evropi. V letih 2010–2014 smo ju v sodelovanju med Narodnim muzejem Slovenije in Pokrajinskim muzejem Ptuj – Ormož temeljito raziskali z vsemi dostopnimi analitskimi metodami, da bi pojasnili način njune konstrukcije in ju umestili v natančnejši zgodovinski kontekst. Pri tej zahtevni nalogi nam je pomagala vrsta vodilnih domačih specialistov in podjetij, med drugim IMP NDT, d. o. o., ter Sistemska tehnika, d. d. Tako izčrpnih raziskav zgodnjega topništva je bilo doslej v svetu opravljenih le peščica. Končni plod tega dolgotrajnega dela je dvojezična slovensko-angleška monografija Poznosrednjeveško topništvo na Slovenskem: raziskave dveh zgodnjih topov iz Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož avtorja Tomaža Lazarja s prispevki Jakoba Lamuta, Marijana Nečemra in Joži Zabret. 

Vsebina

Uvod

Začetki ognjenega orožja

Ognjeno orožje na Slovenskem

Grajske orožarne

Obramba mest

Smodnik in vojaške reforme

Proizvodnja in skladiščenje orožja na prehodu v novi vek

Oborožitev slovenskih dežel v času Maksimiljana I.

Zeugbuch Bartolomeja Freislebna

Tehnologija poznosrednjeveškega topništva

Tipologija in terminologija

Razvoj topništva in njegove posledice

Ognjeno orožje v habsburških deželah na prehodu v novi vek

Topova iz Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož

Izvor in zgodovinski kontekst

Starejše ekspertize in objave

Začetek raziskav

Raziskovalna metodologija

Dosedanje raziskave poznosrednjeveškega topništva

Radiografske, ultrazvočne in videoskopske preiskave ptujskih topov

Radiografske preiskave z izvorom Ir-192 

Radiografske preiskave z izvorom Co-60 

Spektrometrske analize barvnega premaza na lahki bombardi UO 963 o (Marijan Nečemer, Joži Zabret)

metalografske analize ptujskih topov (Jakob Lamut)

UO 963 o

UO 935 o

Tehnologija proizvodnje železa in jekla v preteklosti

Konstrukcija in tehnološke značilnosti ptujskih topov

UO 963 o

UO 935 o

Sklep

Seznam arhivskega gradiva in objavljenih virov

Literatura

Kratice denarnih enot

Merske enote

Terminološki slovarček

 

Introduction

Birth of gunpowder weapons

Gunpowder weapons in the Slovenian lands

Castle armouries

Town defence

Gunpowder and military reforms

Production and storage of arms towards the early modern period

Armaments of the Slovenian lands during the rule of Maximilian I

Bartholomäus Freisleben's Zeugbuch

Technology of late-medieval artillery

Typology and terminology

Evolution of artillery and its consequences

Gunpowder weapons in the Habsburg lands at the turn of the early modern period

Guns from the Regional Museum PTUJ – ORMOŽ

Provenance and historical context

Earlier evaluations and publications

Beginning of analyses

Research methodology

Earlier analyses of late-medieval artillery

Radiographic, ultrasonic and videoscopic examinations of the ptuj guns

Ir-192 radiography 

Co-60 radiography

Spectrometric analyses of paint coating on the light bombard UO 963 o (Marijan Nečemer, Joži Zabret)

Metallographic analyses of the ptuj guns

UO 963 o

UO 935 o

The technology of iron smelting in the past

Construction and technological features of the ptuj guns

UO 963 o

UO 935 o

Conclusion

List of archival documents and published sources

Bibliography

Monetary unit abbreviations

Units of measurement

Glossary

 

 

Prijavite se na e-novice