SI
Show menu

Razpisi delovnih mest

Zaključeni razpisi

Objava prostega delovnega mesta: Glavni računovodja VII/2 ali računovodja VI (m/ž), za nedoločen čas


Narodni muzej Slovenije, 3. 6. 2024

Narodni muzej Slovenije objavlja prosto delovno mesto: Glavni računovodja VII/2 (šifra delovnega mesta J017021, 41. izhodiščni plačni razred, 2.283,67 € bruto) ali računovodja VI (šifra delovnega mesta J016027, 26. izhodiščni plačni razred, 1.268,04 € bruto) (m/ž), za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom.

S kandidatom (m/ž), ki bo izpolnjeval pogoje za zasedbo enega izmed objavljenih prostih delovnih mest se bo sklenilo delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom.

Opis del delovnega mesta glavni računovodja VII

Vodenje dela računovodskih delavcev

 • načrtovanje in vodenje organizacije dela v računovodstvu
 • odrejanje dela delavcem računovodstva

Pripravljanje podatkov in analiz za planiranje dejavnosti zavoda

 • planiranje poslovnih stroškov
 • planiranje virov financiranja investicij
 • planiranje virov financiranja dejavnosti
 • izdelava kalkulacij
 • planiranje likvidnosti
 • spremljanje zakonodaje in predpisov s področja javnih financ in javnega naročanja
 • priprava izhodišč in finančnih planov, izdelovanje analiz, poročil, periodičnih in zaključnih računov, finančnih, delovnih in razvojnih programov

Knjiženje v glavni in pomožnih knjigah

 • pripravljanje in ažuriranje analitičnega kontnega plana
 • knjiženje poslovnih dogodkov v glavni knjigi in v pomožnih knjigah
 • sodelovanje in vodenje finančne dokumentacije  v zvezi z investicijsko dejavnostjo muzeja
 • izdelava potrebnih navodil in sodelovanje pri izvedbi letne inventure

Sodelovanje z upravo in drugimi službami v zavodu in finančno svetovanje

 • obračun vseh osebnih prejemkov
 • izpis virmanov za plačila

Finančno načrtovanje in nadzor vodenja finančnega dela  projektov

Opravljanje drugega dela po določbah splošnih aktov zavoda in po navodilih in zadolžitvah direktorja.


Pogoji za zasedbo

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba – ekonomska smer
 • poznavanje zakonodaje s področja financ in računovodstva, Računovodskih standardov, zakonodaje z
 • davčnega področja, s področja javnega naročanja in zakonodaje s področja dela zavoda
 • poznavanje programa Vasco
 • poznavanje področja financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (vir financiranja: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije)
 • poznavanje področja financiranja iz virov EU (EU projekti)
 • znanje slovenskega jezika
 • znanje enega svetovnega jezika
 • znanje uporabe računalniških tehnologij in zahtevnejših računovodskih računalniških programov
 • organizacijske sposobnosti
 • organiziranost
 • odgovornost
 • samoiniciativnost
 • točnost, ažurnost

Opravljanje drugega dela po določbah splošnih aktov zavoda in po navodilih in zadolžitvah direktorja.


Opis del delovnega mesta računovodja VI

 • vodenje glavne knjige, knjiženje poslovnih dogodkov v glavni in pomožnih knjigah, obračuni, razčiščevanje
 • vodenje saldakontov in usklajevanje s partnerji
 • pripravljanje in ažuriranje analitičnega kontnega plana
 • sodelovanje in vodenje finančne dokumentacije v zvezi z investicijsko dejavnostjo muzeja
 • izdelava potrebnih navodil in sodelovanje pri izvedbi letne inventure
 • oddaja DDV-ja
 • priprava, izdelava in oddaja mesečnih poročil državnim in finančnim ustanovam
 • izdelava letnih davčnih in računovodskih obračunov

Pripravljanje podatkov in analiz za planiranje dejavnosti zavoda

 • planiranje poslovnih stroškov
 • planiranje virov financiranja investicij
 • planiranje virov financiranja dejavnosti
 • izdelava kalkulacij
 • planiranje likvidnosti
 • spremljanje zakonodaje in predpisov s področja javnih financ in javnega naročanja
 • priprava izhodišč in finančnih planov, izdelovanje analiz, poročil, periodičnih in zaključnih računov, finančnih, delovnih in razvojnih programov

Sodelovanje z upravo in drugimi službami v zavodu

 • obračun vseh osebnih prejemkov
 • izpis virmanov za plačila
 • nadzor vodenja finančnega dela projektov

Opravljanje drugega dela po določbah splošnih aktov zavoda in po navodilih in zadolžitvah direktorja.


Pogoji za zasedbo 

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba - ekonomska smer
 • znanje enega svetovnega jezika
 • znanje računovodskih računalniških programov
 • poznavanje programa Vasco
 • poznavanje področja financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (vir financiranja: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije)
 • poznavanje področja financiranja iz virov EU (EU projekti)
 • redno izpopolnjevanje s področja računovodske zakonodaje in drugih pravil
 • odgovornost
 • organizacijske sposobnosti
 • natančnost
 • točnost, ažurnost, organiziranost

Na obeh delovnih mestih je možno

 • V primeru povečanega obsega dela, ki ga javni uslužbenec opravi pri opravljanju rednih delovnih nalog, se javnemu uslužbencu izplača del plače za delovno uspešnost;
 • javnemu uslužbencu, ki v polletnem obdobju pri opravljanju svojih rednih delovnih nalog dosega nadpovprečne delovne rezultate, izplačati del plače za redno delovno uspešnost.

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do vključno 13. 6. 2024 na e-naslov urska.jelenmahnic@nms.si.

Objava prostega delovnega mesta: Poslovni sekretar VI ali VII/2 (m/ž), za nedoločen čas


Narodni muzej Slovenije, 9. 5. 2024

Narodni muzej Slovenije objavlja prosto delovno mesto: Poslovni sekretar VI (šifra delovnega mesta J026004, izhodiščni plačni razred 24.) ali VII/2 (šifra delovnega mesta J027006, izhodiščni plačni razred 33.) (m/ž), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.

Opis del delovnega mesta poslovni sekretar VI

Vodenje glavne pisarne zavoda
 • Opravljanje upravno-administrativnih del (vodenje pisarniškega poslovanja),
 • oblikovanje dopisov, vabil in splošnih posamičnih aktov, poročil in drugih listin po predpisih in navodilih vodstva,
 • razporejanje dnevne pošte vodstvu oziroma delavcem zavoda,
 • redno urejanje in arhiviranje prejete in oddane pošte,
 • vodenje evidence prisotnosti zaposlenih, dopustov in odsotnosti,
 • kreiranje naročilnic in njihova celotna obdelava (pošiljanje naročilnic izvajalcem, oprema naročilnice s prilogami in izdanim računom),
 • vodenje evidenc o evidenčnih naročilih,
 • izpolnjevanje potnih nalogov,
 • fotokopiranje in skeniranje dopisov, listin in drugega gradiva ,
 • vodenje evidenc o javnih naročilih malih vrednosti,
 • opravljanje drugih del (organizacija pogostitve ob sejah organov zavoda in drugih dogodkov, prireditev) s svojega delovnega področja, ki so potrebna za nemoteno delovanje zavoda, ter ostalih del po navodilih direktorja.

Opravljanje drugega dela po določbah splošnih aktov zavoda in po navodilih in zadolžitvah direktorja.

Opis del delovnega mesta poslovni sekretar VII/2

Opis del delovnega mesta poslovni sekretar VII/2 vsebuje enake delovne naloge kakor poslovni sekretar VI, le da je s sistemizacijo javnega zavoda za delovno mesto poslovni sekretar VII/2 določena povečana odgovornost.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta poslovni sekretar VI / poslovni sekretar VII/2

 • Višješolska izobrazba (prejšnja) ali višja strokovna izobrazba – administrativne, upravne ali druge ustrezne smeri / visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba – upravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • poznavanje predpisov s področja pisarniškega poslovanja,
 • znanje slovenskega jezika,
 • znanje enega svetovnega jezika,
 • znanje uporabe računalniških tehnologij. 

Pogoji dela
 • Praviloma delo v dopoldanskem času,
 • občasno neenakomerno razporejeno delo.

Zahtevane sposobnosti
 • Organiziranost,
 • komunikativnost,
 • samoiniciativnost,
 • zanesljivost,
 • točnost, 
 • ažurnost,
 • vestnost,
 • urejenost. 

Prijave sprejemamo do vključno 17. 5. 2024 na e-naslov urska.jelenmahnic@nms.si.
 

 

Prijavite se na e-novice