SI
Show menu

Razpisi delovnih mest

Objava prostega delovnega mesta: Informatik VII/1 ali VII/2 (m/ž), za določen čas


Narodni muzej Slovenije, 28. 8. 2023
Narodni muzej Slovenije objavlja prosto delovno mesto: Informatik VII/1 ali VII/2 (m/ž), za določen čas do 31. 12. 2025 (za čas trajanja projekta »Premična e-Dediščina 2023–2025«), s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.

Opis del na delovnem mestu

Nadzor računalniških operacij
 • Načrtovanje, vzdrževanje in upravljanje z računalniškim omrežjem, strojno in programsko opremo, digitalnimi medijskimi sistemi, 
 • skrb za razvoj računalniških omrežij, ki bodo izboljšala interno vodenje podatkov in zunanjo komunikacijo, 
 • skrb za varen dostop do podatkov, 
 • skrb za arhiv podatkov. 

Dela v okviru projekta
 • Sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših postopkov dokumentiranja premične kulturne dediščine s poudarkom na strežniških bazah podatkov,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
 • sodelovanje pri razvoju in vzdrževanju podatkovnih baz in e-storitev,
 • sodelovanje pri prenosu obstoječih podatkov v nove sisteme,
 • priprava in usklajevanje zahtev in specifikacij z uporabniki,
 • testiranje programskih orodij,
 • uvajanje rešitev pri uporabnikih,
 • sodelovanje pri organizaciji in vodenju delavnic/izobraževanj,
 • sodelovanje pri izvedbi javnih naročil,
 • spremljanje in koordinacija dela z zunanjim izvajalcem,
 • sodelovanje in koordinacija dela z muzeji in galerijami,
 • sodelovanje z ministrstvi za potrebe vključevanja v skupno informacijsko okolje državnih organov, 
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v projekt.

Opravljanje drugega dela po določbah splošnih aktov zavoda in po navodilih in zadolžitvah direktorja. 

Pogoji za zasedbo

 • Visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba – smer računalništvo in informatika, 
 • aktivno znanje enega svetovnega jezika.

Zaželene izkušnje pri kandidatih
 • Izkušnje pri vodenju in/ali sodelovanju v projektnih skupinah,
 • poznavanje namiznih, spletnih in strežniških tehnologij, baz podatkov,
 • poznavanje procesov vključevanja v skupno informacijsko okolje državnih organov GeoHub-si,
 • izpopolnjevanje iz delovnega področja in sledenje razvoju elektronike,
 • poznavanje področja premične kulturne dediščine,
 • najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju informacijskih sistemov in baz podatkov.

Pogoji dela
 • Praviloma delo v dopoldanskem času,
 • občasno neenakomerno razporejeno delo,
 • možnost občasno povečanega obsega dela,
 • terensko delo,
 • delo na več lokacijah muzeja.

Zahtevane sposobnosti
 • Komunikativnost, 
 • točnost, natančnost, 
 • organiziranost, 
 • samoiniciativnost, 
 • sposobnost sodelovanja in dela v skupini, 
 • ažurnost, 
 • odgovornost. 

Prijave sprejemamo do vključno 7. 9. 2023 na e-naslov urska.jelenmahnic@nms.si.

Objava prostega delovnega mesta: Kustos dokumentalist VII/2 (m/ž), za določen čas


Narodni muzej Slovenije, 28. 8. 2023
Narodni muzej Slovenije objavlja prosto delovno mesto: Kustos dokumentalist VII/2 (m/ž), za določen čas do 31. 12. 2025 (za čas trajanja projekta »Premična e-Dediščina 2023–2025«), s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.

Opis del na delovnem mestu

Vodenje baz podatkov muzeja
 • Sodelovanje pri raziskovalnih projektih,
 • izdelava evidenc in statističnih poročil,
 • publiciranje izsledkov,
 • sodelovanje pri pripravi razpisnih in projektnih dokumentacij za muzejske projekte in zunanje uporabnike,
 • priprava in izdelava vhodnih/izhodnih dokumentov za muzealije,
 • izdelava evidenc in statističnih poročil,
 • priprava politik dokumentacije: dokumentacijskega načrta s časovnico, politike inventarizacije s priročnikom, sistem za pregled inventarja (z zagotovljeno politiko vzdrževanja), politiko katalogiziranja itd.,
 • sodelovanje pri strateških načrtih, dokumentih o zbiralni politiki in drugih skupnih dokumentih muzeja.

Izvajanje, koordiniranje in nadzor dokumentacijskih postopkov za muzejsko gradivo
 • Delo z vsemi dokumentacijskimi postopki po standardu Spectrum,
 • vodenje, usklajevanje s strokovnimi delavci, nadzor in organiziranje dokumentacijskih postopkov in procesov,
 • vzpostavljanje in vzdrževanje dokumentacijskega sistema v sodelovanju s kustosi,
 • izobraževanje za uporabo internih podatkov baz in pomoč strokovnim delavcem pri njihovi uporabi,
 • skrb za pravilno označevanje in vnos pridobljene in izdelane dokumentacije v ustrezne zbirke podatkov,
 • nadzor nad uporabniki dokumentacijske zbirke,
 • sodelovanje z dokumentalističnimi službami v drugih muzejih.

Dela v okviru projekta
 • Načrtovanje in organizacija projektnega dela,
 • finančno in vsebinsko vodenje projekta, monitoring in poročanje,
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših postopkov dokumentiranja premične kulturne dediščine,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
 • sodelovanje pri razvoju in vzdrževanju podatkovnih baz in e-storitev,
 • sodelovanje pri prenosu obstoječih podatkov v nove sisteme,
 • priprava in usklajevanje zahtev in specifikacij z uporabniki,
 • testiranje programskih orodij,
 • uvajanje rešitev pri uporabnikih,
 • sodelovanje pri organizaciji in vodenju delavnic / izobraževanj,
 • sodelovanje pri izvedbi javnih naročil,
 • spremljanje in koordinacija dela z zunanjim izvajalcem,
 • sodelovanje in koordinacija dela z muzeji in galerijami,
 • sodelovanje z ministrstvi za potrebe vključevanja v skupno informacijsko okolje državnih organov,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v projekt.

Opravljanje drugega dela po določbah splošnih aktov zavoda in po navodilih in zadolžitvah direktorja.

Pogoji za zasedbo

 • Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba – humanistična,
 • družboslovna, naravoslovna ali tehnična smer,
 • znanje slovenskega jezika,
 • znanje enega svetovnega jezika,
 • strokovni izpit za kustosa,
 • izobraževanje s tega področja.

Zaželene izkušnje pri kandidatih
 • Splošno znanje uporabe računalniške tehnologije,
 • znanje in uporaba muzejskih računalniških programov s poudarkom na programih za dokumentiranje muzejskega gradiva,
 • izkušnje pri delu z zbirkami v muzeju,
 • izkušnje pri digitalizaciji zbirk,
 • strokovni izpit za kustosa dokumentalista,
 • izobraževanje s tega področja,
 • višja izobrazba iz predpisanih smeri,
 • najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju muzejske dokumentacije.

Pogoji dela
 • Praviloma delo v dopoldanskem času,
 • občasno neenakomerno razporejeno delo, 
 • možnost občasnega povečanega obsega dela,
 • terensko delo,
 • delo na več lokacijah muzeja.

Zahtevane sposobnosti
 • Sposobnost sodelovanja in dela v skupini,
 • samostojno odločanje,
 • organizacijske sposobnosti,
 • samoiniciativnost,
 • komunikativnost,
 • odgovornost,
 • sposobnost pisnega in ustnega izražanja.
 • vztrajnost,
 • natančnost,
 • ažurnost.

Prijave sprejemamo do vključno 7. 9. 2023 na e-naslov urska.jelenmahnic@nms.si.

Objava prostega delovnega mesta: Hišnik vzdrževalec V (m/ž), za določen čas


Narodni muzej Slovenije, 22. 8. 2023
Narodni muzej Slovenije objavlja prosto delovno mesto: Hišnik vzdrževalec V (m/ž), za določen čas nadomeščanja začasno odsotnega delavca, s polnim delovnim časom in s 3-mesečnim poskusnim delom.

Opis delovnega mesta

Vzdrževanje muzejskih stavb, opreme in okolice
 • Neposreden nadzor nad izvajanjem vzdrževalnih in drugih obrtniških del,
 • skrb za službeno vozilo (tehnični in servisni pregledi, čiščenje, menjava pnevmatik),
 • opravljanje službenih prevozov,
 • organiziranje obrtnih popravil,
 • nabava in smotrna poraba materiala za popravila in vzdrževanje,
 • sodelovanje pri postavljanju muzejskih in galerijskih razstav v muzeju in na gostovanjih,
 • sodelovanje pri pripravljanju muzejskega gradiva za transport in pri transportu samem,
 • zaščita objektov v primeru elementarnih nesreč,
 • vzdrževanje in urejanje okolice.

Opravljanje kurirskih poslov
 • Prevzem in oddaja pošte,
 • raznašanje pošte in druge korespondence.

Ostala dela
 • Sodelovanje pri pripravi in seznanjenost z varnostno politiko muzeja,
 • sodelovanje pri pripravi in seznanjenost z varnostnimi dokumenti muzeja.

Delovne naloge hišnika z dodanimi nalogami
 • Popravila in vzdrževanje stavb,
 • redno pregledovanje inventarja in opreme ter sprotna popravila,
 • kontroliranje brezhibnosti električne in vodovodne napeljave ter aparatov,
 • opravljanje manjših obrtnih opravil iz svoje ali sorodne obrtniške stroke,
 • sestavljanje vitrin in ostale razstavne opreme, pleskanje panojev in druge opreme.

Opravljanje drugega dela po določbah splošnih aktov zavoda in po navodilih in zadolžitvah direktorja. 

Pogoji za zasedbo

 • Srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju dela v vzdrževalno tehničnih službah.

Pogoji dela

 • Fizični napori,
 • delo na višini,
 • izpostavljenost vremenskim razmeram,
 • neugodni vpliv okolja,
 • neugodna mikroklima.

Zahtevane sposobnosti

 • Sposobnost za fizično delo,
 • organizacijske sposobnosti,
 • samoiniciativnost,
 • komunikativnost,
 • praktičnost, iznajdljivost,
 • ažurnost,
 • sposobnost sodelovanja in dela v skupini.

Prijave sprejemamo do vključno 31. 8. 2023 na e-naslov urska.jelenmahnic@nms.si

Objava prostega delovnega mesta: Kustos umetnostni zgodovinar v Oddelku za zgodovino in uporabno umetnost VII/2 (m/ž)


Narodni muzej Slovenije, 21. 8. 2023

Narodni muzej Slovenije objavlja prosto delovno mesto: Kustos umetnostni zgodovinar v Oddelku za zgodovino in uporabno umetnost VII/2 (m/ž), za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s 3-mesečnim poskusnim delom.

Opis delovnega mesta


Pridobivanje gradiva in sistematično dopolnjevanje zbirk v skladu z zbiralno politiko

 • Organiziranje in vodenje terenskih raziskav, evidentiranje in dokumentiranje gradiva na terenu ter izdelava strokovnih poročil o rezultatih.

Muzeološka obdelava in dokumentiranje gradiva
 • Evidentiranje pridobitev (vpis v akcesijsko knjigo),
 • strokovna obdelava in opredeljevanje gradiva,
 • vodenje inventarnih knjig in sodelovanje pri registru dediščine (vpis v inventarno knjigo),
 • evidentiranje stanja gradiva,
 • odbiranje gradiva za restavriranje in konserviranje v sodelovanju s konservatorjem restavratorjem,
 • sodelovanje pri deponiranju gradiva v sodelovanju s konservatorjem restavratorjem,
 • preventivna konservacija v sodelovanju s konservatorjem restavratorjem.

Preučevanje in raziskovanje gradiva
 • Spremljanje in študij strokovne literature,
 • preučevanje historiata gradiva,
 • tehnološko, tipološko, slogovno opredeljevanje gradiva in datiranje.

Prezentiranje gradiva
 • Priprava in sodelovanje pri projektih postavitev stalnih in občasnih (lastnih in gostujočih) razstav,
 • izdelava delovnih načrtov in scenarijev za razstave,
 • priprava besedil, ilustracij in fotografij za razstave in razstavne kataloge,
 • sodelovanje v projektni ekipi pri snovanju razstav,
 • sodelovanje pri tehnični postavitvi razstav.

Delo z obiskovalci
 • Posredovanje strokovnih podatkov in gradiva za študijske, znanstvene in druge namene,
 • nudenje pomoči strankam, ki preučujejo gradivo v muzeju,
 • priprava gradiva za izposojo. 

Pedagoška, popularizacijska in publicistična dejavnost
 • Oblikovanje primernih strokovnih vsebin za muzejskega pedagoga,
 • strokovna vodstva po razstavah in muzejskih zbirkah,
 • priprava muzejskih večerov (tematskih predavanj z zunanjimi strokovnjaki),
 • navezovanje stikov s šolami, zavodi, društvi, podjetji in drugimi zainteresiranimi skupinami,
 • strokovno sodelovanje na področju dejavnosti,
 • objavljanje strokovnih in poljudnih besedil o muzejskih vsebinah,
 • skrb za redakcijo besedil, uredniško delo,
 • izbiranje predmetov za izdelavo muzejskih replik.

Ostala strokovna dela
 • Sodelovanje pri pripravi dokumentov: izjava o poslanstvu muzeja, načrti stalnih in občasnih razstav, načrt posebnih programov, strategija razvoja zbirk, politika pridobivanja predmetov, politika dokumentiranja, politika uporabe zbirk, načrtu publiciranja (v sklopu letnih načrtov) itd.,
 • priprava osnutka finančne konstrukcije projektov,
 • vodenje muzejskih projektov. 

Opravljanje drugega dela po določbah splošnih aktov zavoda in po navodilih in zadolžitvah direktorja.

Pogoji za zasedbo

 • Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba – humanistična ali družboslovna smer, in sicer študijski program umetnostni zgodovinar,
 • znanje najmanj enega svetovnega jezika, 
 • strokovni izpit za kustosa (če ga nima, ga mora kandidat/ka opraviti najkasneje v 2 letih po zasedbi delovnega mesta),
 • osnovno znanje uporabe računalniške tehnologije,
 • znanje in uporaba muzejskih računalniških programov,
 • najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju dela v muzeju.

Pogoji dela

 • Praviloma delo v dopoldanskem času,
 • občasno neenakomerno razporejeno delo,
 • terensko delo,
 • delo na več lokacijah muzeja. 

Zahtevane sposobnosti

 • Sposobnost sodelovanja in dela v skupini,
 • samostojno odločanje,
 • organizacijske sposobnosti,
 • samoiniciativnost,
 • komunikativnost,
 • odgovornost,
 • sposobnost pisnega in ustnega izražanja,
 • osnove poznavanja zakonodaje in postopkov s področja dediščine,
 • organiziranost, natančnost,
 • urejenost.
Prijave sprejemamo do vključno 31. 8. 2023 na e-naslov urska.jelenmahnic@nms.si.

Arhiv razpisov

Objava prostega delovnega mesta: Kustos pedagog VII/2 (m/ž) v Službi za muzejsko pedagogiko in izobraževanje

Preberi več ...

Objava prostega delovnega mesta: Strokovni sodelavec VII/2 (m/ž) v Službi za komuniciranje

Preberi več ...

Objava prostega delovnega mesta: Glavni računovodja VII/2 (m/ž)

Preberi več ...

Objava prostega delovnega mesta: Glavni računovodja VII/2

Preberi več ...

Objava prostega delovnega mesta: Strokovni sodelavec (m/ž)

Preberi več ...

Objava prostega delovnega mesta: Vodja sektorja VII/2 (m/ž)

Preberi več ...

Objava prostega delovnega mesta: Strokovni sodelavec v Službi za premično dediščino in muzeje (m/ž)

Preberi več ...

Objava prostega delovnega mesta: Arhivist (m/ž)

Preberi več ...

Objava prostega delovnega mesta: Kustos (m/ž) za pripravo in izvedbo pedagoških in andragoških programov

Preberi več ...

Objava prostega delovnega mesta: Strokovni sodelavec (m/ž), za določen čas 6 mesecev s krajšim delovnim časom

Preberi več ...

Objava prostega delovnega mesta: Strokovni sodelavec (m/ž), za določen čas (predvidoma 1 leto)

Preberi več ...

Javni razpis za dva kandidata za mlada raziskovalca (m/ž) v letu 2020

Preberi več ...

Objava prostega delovnega mesta: Strokovni sodelavec na evropskem projektu (m/ž)

Preberi več ...

Objava prostega delovnega mesta: Strokovni sodelavec na evropskem projektu (m/ž)

Preberi več ...

Objava prostega delovnega mesta: Konservator restavrator (m/ž)

Preberi več ...

Objava prostega delovnega mesta: Arhivist (m/ž)

Preberi več ...

Razpis za delovno mesto: Kustos na evropskem projektu (m/ž)

Preberi več ...

 

 

Prijavite se na e-novice