SI
Show menu

Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv in sedež javnega zavoda

Narodni muzej Slovenije
Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana
info@nms.si

Odgovorna uradna oseba

doc. ddr. Mateja Kos Zabel, direktorica

Organi muzeja

Svet Narodnega muzeja Slovenije sestavljajo:
 • doc. dr. Nataša Kavčič, članica
 • prof. dr. Bogomir Kovač, predsednik
 • dr. Boštjan Laharnar, namestnik predsednika
 • dr. Tomaž Lazar, član
 • izr. prof. dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik, član
 • Toni Tovornik, član
Mandat članov traja do 20. februarja 2027.


Strokovni svet 
Narodnega muzeja Slovenije sestavljajo:
 • dr. Barbara Jaki, članica
 • mag. Darko Knez, član
 • dr. Jure Krajšek, član
 • dr. Eva Menart, predsednica
 • mag. Miha Mlinar, član
 • dr. Blaž Vurnik, namestnik predsednice
Mandat članov traja do 20. marca 2027.

Datum zadnje spremembe kataloga

15. 9. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu

www.nms.si

2. Splošni podatki o javnem zavodu Narodni muzej Slovenije in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o delu in organizaciji NMS

Kratek opis delovnega področja:

Narodni muzej Slovenije je javni zavod, ustanovljen za uresničevanje nalog zbiranja, ohranjanja, dokumentiranja, preučevanja, interpretacije, upravljanja in razstavljanja premične in žive kulturne dediščine s področja kulturne zgodovine slovenskega etničnega prostora starejših in novejših obdobij. Muzej utemeljuje svoje poslanstvo na podlagi arheološke, zgodovinske, umetnostne zbirke, zbirke uporabne umetnosti in numizmatične zbirke. Svoje zbirke muzej dopolnjuje na podlagi zbiralne politike.

Muzej so ustanovili Deželni stanovi Kranjske dne 15. oktobra 1821. Od leta 1826 se je ustanova imenovala Deželni muzej. Leta 1921 se je Kranjski deželni muzej preimenoval v Narodni muzej v Ljubljani, leta 1997 pa v Narodni muzej Slovenije. Leta 2003 je bil v Uradnem listu objavljen Sklep Vlade RS o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije, ki je do danes doživel tri dopolnitve.

Poslanstvo

Poleg temeljnega poslanstva, zapisanega v ustanovitvenem aktu Narodnega muzeja Slovenije (zbiranje, ohranjanje, dokumentiranje in proučevanje premične kulturne dediščine kot primarnega historičnega vira za zgodovino slovenskega etničnega prostora), je bistveno poslanstvo muzeja predstavljanje te dediščine ter izsledkov analiz in ovrednotenja le-te najširši javnosti z najrazličnejšimi standardnimi in sodobnimi prijemi (stalne razstave, občasne razstave, strokovne in poljudne publikacije, predavanja, uporaba elektronskih medijev - splet, zgoščenke, videoprodukcija). Le s pomočjo interpretacije predmetov premične dediščine, ki predvsem za starejša obdobja temelji na zamudnem in objektivnem vrednotenju artefaktov v njihovem izvornem kontekstu, je namreč mogoče objektivno prikazovanje in podajanje nacionalne zgodovine.

Vodenje in upravljanje zavoda

Organi zavoda so direktor, svet zavoda in strokovni svet, ki zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja zavoda.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Organizacija je določena za področja strokovne dejavnosti muzeja (strokovni program) in za področja poslovne dejavnosti (administrativne in tehnične službe) muzeja.

Za izvajanje strokovne dejavnosti muzeja (strokovni program) so organizirane naslednje notranje organizacijske enote:

1.1. Arheološki oddelek

Arheološki oddelek odkriva, zbira, hrani, dokumentira, proučuje in s pomočjo razstav, publikacij in drugih medijev predstavlja javnosti arheološke najdbe iz vseh arheoloških obdobij.

Matične naloge:
 • oddelek sistematično oblikuje nacionalno arheološko zbirko,
 • v okviru oddelka se vodi centralni register premične dediščine s področja arheologije,
 • oddelek oblikuje standarde za dokumentacijo arheološkega gradiva,
 • oddelek nudi strokovno pomoč in svetovanje pri razstavni, publicistični in raziskovalni dejavnosti slovenskih muzejev ter strokovno izpopolnjevanje muzejskih delavcev.


Oddelek vodi vodja oddelka, ki je imenovan na način in pod pogoji, določenimi s statutom muzeja.

1.2. Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost

Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost zbira, hrani, dokumentira, proučuje in s pomočjo razstav, publikacij in drugih medijev predstavlja javnosti predmete iz obdobja od srednjega veka dalje kot materialne preostanke življenja na Slovenskem v tem času.

Matične naloge:
 • oddelek sistematično oblikuje nacionalno umetnoobrtno zbirko,
 • v okviru oddelka se vodi centralni register premične dediščine s področja uporabne umetnosti in zgodovine,
 • oddelek oblikuje standarde za dokumentacijo umetnoobrtnega gradiva,
 • oddelek nudi strokovno pomoč in svetovanje pri razstavni, publicistični in raziskovalni dejavnosti slovenskih muzejev, izobraževanje muzejskih delavcev ter strokovno izpopolnjevanje muzejskih delavcev.


Oddelek vodi vodja oddelka, ki je imenovan na način in pod pogoji, določenimi s statutom muzeja.

1.3. Numizmatični kabinet

Numizmatični kabinet rešuje, zbira, hrani, dokumentira, proučuje in s pomočjo razstav, publikacij in drugih medijev predstavlja javnosti premično numizmatično dediščino (njene predmonetarne, denarne in psevdodenarne oblike).

Matične naloge:
 • oddelek sistematično oblikuje nacionalno numizmatično zbirko,
 • v okviru oddelka se vodi centralni register premične numizmatične dediščine,
 • oddelek oblikuje standarde za dokumentacijo numizmatičnega gradiva,
 • oddelek nudi strokovno pomoč in svetovanje pri razstavni, publicistični in raziskovalni dejavnosti slovenskih muzejev ter strokovno izpopolnjevanje muzejskih delavcev.


Oddelek vodi vodja oddelka, ki je imenovan na način in pod pogoji, določenimi s statutom muzeja.

1.4. Knjižnica

Knjižnica pridobiva in po sodobnih bibliotekarskih principih obdeluje in daje v uporabo literaturo, ki je v podporo strokam, ki so zastopane v slovenskih muzejih. Obenem zbira, hrani, raziskuje in predstavlja javnosti historični del knjižnega fonda (stari tiski, za slovensko zgodovino pomembno tiskano gradivo).

Matične naloge:
 • oddelek sistematično pridobiva knjižnično gradivo z vseh področij dela slovenskih muzejev in ga le-tem daje v uporabo.


Oddelek vodi vodja oddelka, ki je imenovan na način in pod pogoji, določenimi s statutom muzeja.

1.5. Grafični kabinet

Grafični kabinet zbira, hrani, dokumentira, proučuje in s pomočjo razstav, publikacij in drugih medijev predstavlja javnosti grafično dediščino vseh obdobij do konca 19. stoletja.

Matične naloge:
 • Grafični kabinet sistematično oblikuje nacionalno grafično zbirko do konca 19. stoletja,
 • v okviru Grafičnega kabineta se vodi centralni register premične dediščine s področja grafike do konca 19. stoletja.


Oddelek vodi vodja oddelka, ki je imenovan na način in pod pogoji. določenimi s statutom muzeja.

1.5. Oddelek za konserviranje in restavriranje

Oddelek za konserviranje in restavriranje se ukvarja s konserviranjem in restavriranjem ter tehnično-tehnološkim raziskovanjem muzejskih predmetov in dokumentiranjem opravljenih posegov, razen tega pa skrbi za strokovno-tehnično brezhibnost vzdrževanja muzejskega gradiva v zbirkah in depojih vključno s spremljanjem mikroklimatskih pogojev.

Matične naloge:
 • oddelek oblikuje standarde za konserviranje in restavriranje muzejskih predmetov s področja arheologije in uporabne umetnosti in za restavratorsko dokumentacijo,
 • oddelek nadzoruje njihovo izvajanje in skrbi za inovacije,
 • oddelek skrbi za strokovno izpopolnjevanje konservatorskih-restavratorskih delavcev in zagotavlja strokovno pomoč slovenskim muzejem na področju restavriranja in konserviranja muzejskih predmetov.


Oddelek vodi vodja oddelka, ki je imenovan na način in pod pogoji, določenimi s statutom muzeja.

1.7. Strokovne službe

Glede na posebno naravo se v muzeju organizirajo službe, ki opravljajo strokovno delo za potrebe vseh strokovnih oddelkov in celega muzeja:
 • Kustodiat za muzejsko pedagogiko,
 • Fotografski atelje,
 • Služba za muzejsko informatiko in
 • Strateška služba za premično kulturno dediščino in muzeologijo.


Vse strokovne službe so neposredno podrejene direktorju muzeja.

1.7.1. Kustodiat za muzejsko pedagogiko

Kustodiat za muzejsko pedagogiko pripravlja, organizira in izvaja pedagoški program in projekte popularizacije muzeja ter pripravlja interpretativno in didaktično gradivo za obiskovalce razstav.

Matične naloge:
 • služba izgrajuje nove metodologije v muzejski pedagogiki.

1.7.2. Fotografski atelje

Fotografski atelje pripravlja slikovno gradivo za fotodokumentacijo muzejskih predmetov in muzejske dejavnosti ter za razstave, publikacije in druge medije ter skrbi za konserviranje in restavriranje fotografskega gradiva.

Matične naloge:
 • služba zagotavlja strokovno izobraževanje in pomoč na področju muzejske fotografije ter konserviranja in restavriranja fotografskega gradiva.

1.7.3. Služba za muzejsko informatiko

Služba za muzejsko informatiko zagotavlja razvoj informacijskega sistema muzeja in njegovo vzdrževanje.

1.7.4. Služba za premično dediščino in muzeje

Strateška služba za premično kulturno dediščino in muzeologijo kot povezovalni, koordinacijski, posvetovalni in strokovni strateški člen skrbi za usklajevanje dejavnosti med izvajalci javne službe na področju varstva kulturne dediščine, koordinira njihovo dejavnost z ministrstvom, pristojnim za kulturo, in skrbi za razvoj muzeologije.

Za izvajanje poslovne dejavnosti muzeja (administrativne in tehnične službe) so organizirane naslednje službe:
 • služba za stike z javnostmi in promocijo,
 • splošno kadrovska služba,
 • finančno računovodska služba,
 • tehnično vzdrževalna služba,
 • varnostno vratarska služba.


Vse službe so neposredno podrejene direktorju muzeja.

2.1. Služba za stike z javnostmi in promocijo

Služba organizira in koordinira vse aktivnosti v muzeju, ki so vključene v promocijo in trženje Narodnega muzeja Slovenije.

Naloge službe:
 • skrb za promocijo muzeja in njegove dejavnosti,
 • priprava gradiv za objavo,
 • organizacija medijev za promocijo in komunikacijo z javnostmi,
 • organizacija zbiranja dokumentacije o medijskem pokrivanju muzeja,
 • organizacija in pridobivanje sponzorjev za delo muzeja,
 • trženje storitev muzeja.

2.2. Splošno kadrovska služba

Služba zagotavlja administrativno poslovanje muzeja, ureja kadrovske in pravno formalne zadeve ter organizira in izvaja aktivnosti za ustrezno informiranost zaposlenih v muzeju.

Naloge službe:
 • vodenje administrativnih aktivnosti v muzeju,
 • vodenje kadrovskih in pravnih zadev.

2.3. Finančno računovodska služba

Služba opravlja vse finančne in računovodske storitve, finančno načrtovanje, sestavlja obračune in finančna poročila.

Naloge službe:
 • strateško in operativno vodenje finančnega poslovanja,
 • vodenje knjigovodstva in računovodstva,
 • izdelava računovodskih poročil,
 • vodenje blagajne.

2.4. Tehnično vzdrževalna služba

Služba servisira potrebe organizacijskih enot muzeja in vzdrževanje objektov ter drugega premoženja muzeja.

Naloge službe:
 • vzdrževanje objektov in osnovnih sredstev,
 • postavitve razstav,
 • priprave in izvajanje transportov muzejskega gradiva in manipulacija z njim,
 • vodenje ekonomata,opravljanje kurirske službe,
 • čiščenje prostorov muzeja.

2.5. Varnostno vratarska služba

Služba skrbi za varnost objektov in premoženja muzeja in za telefonijo.

Naloge službe:
 • varovanje objektov in premoženja muzeja,
 • čuvanje razstav,
 • posredovanje telefonskih pogovorov.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:
Tinka H. Selič, prof. latinščine in filozofije, služba za stike z javnostmi in promocijo, tel.: +386 1 24 14 400; e-pošta: info@nms.si.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja muzeja

Zakonske in druge podlage za delovanje:

1. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije (Uradni list RS, št. 60/2003, 37/2008, 10/2009, 157/2022)
2. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002, 123/2006-ZFO-1, Odl.US: U-I-35/04-11 in 53/2007)
3. Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Uradni list RS, št. 16/2008, 123/2008)
4. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO)
5. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP)
6. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005-ZInfP, 51/2007-ZUstS-A)
7. Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06)
8. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) (Uradni list RS, št. 42/2002, 79/2006-ZZZPB-F, 46/2007 Odl.US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/2007, 45/2008-ZArbit, 83/2009 Odl.US: U-I-284/06-26)
9. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB13) (Uradni list RS, št. 108/2009)

Interni predpisi

1. Pravilnik o računovodstvu
2. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Narodnem muzeju Slovenije
3. Poslovnik o delu Sveta Narodnega muzeja Slovenije
4. Poslovnik o delu Strokovnega sveta Narodnega muzeja Slovenije
5. Kolektivna pogodba
6. Pravilnik o obratovalnem in delovnem času v Narodnem muzeju Slovenije
7. Izjava o varnosti z oceno tveganja
8. Požarni red
9. Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice NMS
10. Pravilnik o službenih oblačilih
11. Pravila o izdajanju medijev Narodnega muzeja Slovenije

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov

Seznam / povezave z dokumenti

2.e Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij / povezave na strani:

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis načina dostopa:

Vse informacije so dosegljive na spletnih straneh Narodnega muzeja Slovenije. Fizični dostop je mogoč po predhodnem dogovoru na sedežu muzeja.

Pristojna oseba: Tinka H. Selič, prof. latinščine in filozofije, služba za stike z javnostmi in promocijo, tel.: +386 1 24 14 400; e-pošta: info@nms.si

 

 

Prijavite se na e-novice