SI
Show menu

Poslanstvo in zbiralna politika

Poslanstvo

Narodni muzej Slovenije je javni zavod, ustanovljen za uresničevanje nalog zbiranja, ohranjanja, dokumentiranja, preučevanja, interpretacije, upravljanja in razstavljanja premične in žive kulturne dediščine s področja kulturne zgodovine slovenskega etničnega prostora starejših in novejših obdobij. Muzej utemeljuje svoje poslanstvo na podlagi arheološke, zgodovinske, umetnostne zbirke, zbirke uporabne umetnosti in numizmatične zbirke. Svoje zbirke muzej dopolnjuje na osnovi zbiralne politike.

Poslanstvo muzeja je skladno z 91. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine določeno v njegovem Aktu o ustanovitvi, in ga je sprejela Vlada Republike Slovenije.

Poleg temeljnega poslanstva, zapisanega v ustanovitvenem aktu Narodnega muzeja Slovenije, je bistveno poslanstvo muzeja predstavljanje te dediščine, izsledkov analiz in njeno ovrednotenja najširši javnosti z najrazličnejšimi standardnimi in sodobnimi prijemi (stalne razstave, občasne razstave, strokovne in poljudne publikacije, predavanja, uporaba elektronskih medijev – splet, zgoščenke, videoprodukcija). Le s pomočjo interpretacije predmetov premične dediščine, ki predvsem za starejša obdobja temelji na zamudnem in objektivnem vrednotenju artefaktov v njihovem izvornem kontekstu, je namreč mogoče objektivno prikazovanje in podajanje nacionalne zgodovine.

Zbiralna politika

Narodni muzej Slovenije zbira premično kulturno dediščino z območja celotne Slovenije. Skladno s predpisi s področja kulturne dediščine sodijo v nacionalni muzej premični spomeniki državnega pomena, ki so:
  • proizvod slovenskega znanja in slovenske ustvarjalnosti,
  • nastali ali bili v uporabi na območju Republike Slovenije, vključno s slovenskim etničnim ozemljem v sosednjih državah in diasporo,
  • s kulturnozgodovinskega stališča pomembni za Slovenijo in slovenski narod,
  • opredeljeni kot svetovna kulturna dediščina.

Temeljna usmeritev zbiralne politike Narodnega muzeja Slovenije je podana v Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije (Uradni list RS, št. 60/2003, 37/2008, 10/2009).


 

 

Prijavite se na e-novice