SI
Show menu

Služba za premično dediščino in muzeje

Služba za premično dediščino in muzeje je bila ustanovljena z namenom doseči dolgoročne in kvalitetne strategije razvoja slovenskih muzejev, da bi svojim obiskovalcem lahko ponudili najboljšo javno kvaliteto in evropske dimenzije svojega delovanja. Služba je profesionalni vezni člen med financerjem in izvajalci javne službe v slovenskih muzejih. Služba ima svoj sedež v Narodnem muzeju Slovenije in jo financira Ministrstvo za kulturo RS.

Področja delovanja in odgovornosti Službe

 • Koordinacija med Ministrstvom za kulturo in slovenskimi muzeji.
 • Profesionalizacija in standardizacija muzejskega dela.
 • Analiza stanja v slovenskih muzejih.
 • Daljnovidna strategija razvoja muzejske politike, varstva premične in žive kulturne dediščine.
 • Koordinacija sofinanciranja muzejev z namenom doseči odmevne skupne muzejske projekte in njihova predstavitev v javnosti.
 • Spodbujanje vseh nivojev izobraževanja tako profesionalnih profilov kot uporabnikov storitev.
 • Dvigovanje zavesti s področja muzejskega dela v širši javnosti.
 • Služba si bo prizadevala za usklajevanje mednarodnega sodelovanja in sodelovanja z mednarodnimi organizacijami na visoko profesionalnem nivoju.

Naloge Službe za premično dediščino in muzeje (po zakonu ZVKD-1)

 • dajanje mnenj Ministrstvu za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvu) v postopku vpisa v razvid muzejev iz 87. člena in v postopku podelitve pooblastila iz 95. člena ZVKD-1,
 • dajanje mnenj ministrstvu v postopkih izdajanja soglasij za raziskave o dodelitvi arhivov arheoloških najdišč in najdenih premičnin z domnevo dediščine muzejem,
 • koordiniranje priprave izvedenskih mnenj glede iznosa oziroma izvoza premične dediščine,
 • dajanje mnenj ministru za kulturo (v nadaljevanju: ministru) za odločanje o kompetenčnih sporih med muzeji, ki opravljajo državno javno službo,
 • priprava strokovnih podlag za izdajo upravnih odločb, ki jih izdaja ministrstvo,
 • izvajanje analiz muzejske dejavnosti in priprava letnih poročil o izsledkih analiz ministru,
 • sodelovanje v pripravi strategije varstva in predlaganje ukrepov za njeno izvedbo,
 • sodelovanje z državnimi organi in nudenje strokovne pomoči pri postopkih v zvezi s premičninami z domnevo dediščine,
 • predlaganje meril za sofinanciranje muzejskih programov in projektov,
 • oblikovanje skupnih nastopov muzejev, promocije in trženja njihovih storitev,
 • priprava standardov za inventarizacijo, postopkov dokumentiranja, interpretiranja in hranjenja premične dediščine in predlogov ministru za sprejem standardov in postopkov,
 • opravljanje drugih nalog v imenu muzejev na podlagi predhodnega dogovora,
 • sodelovanje pri varovanju žive dediščine,
 • usklajevanje programov usposabljanja ter vseživljenjskega učenja na področju premične dediščine in potreb po izobraževanju kadrov v muzejih,
 • usklajevanje programov pripravništva in izpopolnjevanja za pridobitev strokovnih nazivov,
 • povezovanje muzejev in muzejskih strokovnjakov,
 • povezovanje muzejev z različnimi mednarodnimi institucijami, ki podpirajo delovanje muzejev in varstvo premične dediščine,
 • povezovanje in usklajevanje muzejev pri obveščanju javnosti o delovanju muzejev in varstvu kulturne dediščine,
 • posredovanje informacij o muzejih in varstvu premične dediščine na svetovni splet,
 • svetovanje muzejem pri pripravi strateških in drugih dokumentov,
 • svetovanje muzejem pri uvajanju standardov in postopkov in pri njihovem razvijanju,
 • svetovanje muzejem pri pridobivanju sredstev za programe in projekte s področja muzejske dejavnosti in varstva premične dediščine.

Aktivnosti

Naprej v preteklost: Praznovanje v muzeju

Skupna akcija slovenskih muzejev in galerij v organizaciji Skupnosti muzejev Slovenije in Službe za premično dediščino in muzeje, 5.–11. decembra 2022

Bliža se mesec december in z njim naša spletna promocijska akcija #naprejvpreteklost, ki jo Služba za premično dediščino in muzeje pri Narodnem muzeju Slovenije organizira v sodelovanju s Skupnostjo muzejev Slovenije.

Tokratna akcija bo potekala od 5. do 11. decembra 2022, uporabljali pa bomo ključnike #praznovanjevmuzeju#muzejzavse in seveda #naprejvpreteklost. Objave se lahko nanašajo na vse ključnike ali pa samo na enega, torej odvisno od vsebine, ki jo boste pripravili. Več podrobnosti najdete v vabilu.

Prijavnico pošljite po elektronski pošti na naslov: maja.hakl.saje@nms.si do 17. 11. 2022!

Veselimo se ponovnega sodelovanja z vami!

Vabilo (129 KB)
Prijavnica (45 KB)

Pretekle aktivnosti

Usposabljanje za pripravo na strokovni izpit na področju varstva kulturne dediščine

6. in 7. oktobra 2022 v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova

Služba za premično dediščino in muzeje pri Narodnem muzeju Slovenije organizira v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije usposabljanje za pripravo na strokovni izpit na področju varstva kulturne dediščine. Udeležba na usposabljanju ni pogoj za pristop k strokovnemu izpitu, vendar jo toplo priporočamo vsem kandidatom. Vsak udeleženec po končanem usposabljanju prejme potrdilo o udeležbi.
Kandidate vljudno naprošamo, da izpolnjeno prijavnico pošljejo najkasneje do četrtka, 29. septembra 2022, na e-naslov maja.hakl.saje@nms.si. Podrobnejši program usposabljanja bo objavljen naknadno.

Strokovni izpit na področju varstva kulturne dediščine bo potekal predvidoma 10. in 11. novembra 2022 na Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana. O točni uri in lokaciji izpita bodo kandidati še obveščeni s strani Ministrstva za kulturo.

Kandidati, ki bodo opravljali izpit za sodelavca, kustosa, konservatorja in konservatorja-restavratorja morajo pred opravljanjem izpita pripraviti pisno nalogo s področja delovanja. Pozitivno ocenjeno nalogo prinesejo kandidati skupaj z izjavo o avtorstvu v tiskani obliki s seboj na dan izpita.
Prijavnino na strokovni izpit v višini 100 EUR je potrebno poravnati na podlagi izstavljenega računa, ki ga bo plačniku še pred izpitom izstavilo Ministrstvo za kulturo.
Vabilo (189 KB)
Prijavnica (118 KB)

Dostopnost slovenskih muzejev in galerij slepim in slabovidnim obiskovalcem

Brezplačno strokovno izpopolnjevanje
Petek, 30. septembra 2022, od 9. do 16. ure v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova

V letu 2020 je Služba za premično dediščino in muzeje pri Narodnem muzeju Slovenije v sodelovanju z zunanjo sodelavko, kustosinjo Tino Palaić iz Slovenskega etnografskega muzeja, začela organizacijo serije strokovnih izpopolnjevanj na temo dostopnosti muzejev in muzejskih vsebin različnim skupinam obiskovalcev. Prvo izpopolnjevanje je naslovilo potrebe in možnosti prilagoditev za različne skupine oseb z oviranostmi, na katerem so predavatelji in uporabniki predstavili že izvedene projekt. Leta 2021 smo se osredotočili na nosilce kulturne dediščine in njihovo sodelovanje pri ustvarjanju muzejskih vsebin, letos pa se bomo posvetili slepim in slabovidnim obiskovalcem.
Na izpopolnjevanju bomo poleg kratke predstavitve slabovidnosti in slepote govorili o potrebah slepih in slabovidnih obiskovalcev muzejev in galerij ter o možnostih prilagoditev razstav in programov, ki jim lahko omogočijo boljšo muzejsko izkušnjo. Predstavili bomo specifike prilagajanja muzejskih in galerijskih vsebin slepim in slabovidnim učencem in študentom. Posebej se bomo posvetili tudi zakonitostim in izzivom avdiodeskripcije, pri čemer bodo uporabljeni konkretni zvočni in videoposnetki.V popoldanskem delu izpopolnjevanja bomo na izkustvenih postajah preizkusili, kako spremljati slepo osebo v muzeju, kako muzej doživlja slepa oseba, ki si ga ogleduje z belo palico, kaj pri ogledu razstave pomeni zmanjšana ostrina vida, kar bomo dosegli z uporabo simulacijskih očal, ter kako si oseba s slepoto ogleda 3D umetniško delo. Prav tako bomo predstavili bralne pripomočke in izdelavo tipnih knjig.

Število udeležencev je omejeno. Vljudno prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljete do petka, 23. septembra 2022, na elektronski naslov maja.hakl.saje@nms.si.
Vabilo (203 KB)
Prijavnica (83 KB)

Inovativni pristopi k pripravi strateškega načrta

Predavanje z delavnico
Ponedeljek, 30. maja 2022, med 10. in 16. uro v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova


Na predavanju se bomo osredotočili na proces izdelave strateškega načrta v sodelovanju z lokalno skupnostjo, definiranja vrednosti muzeja in njegovih ciljev ter oblikovanja vizije. Posebej bosta predstavljena dva primera vključevanja skupnosti, in sicer po sistemu top–down (od zgoraj navzdol) ter sistemu bottom–up (od spodaj navzgor). Teoretičnemu delu bo sledil praktični del, v katerem se bodo udeleženci preizkusili v dejanskih nalogah, ki jih muzej zada predstavnikom lokalne skupnosti pri oblikovanju strategije.

Predavatelji:
 • Dr. Sergio Servellón je od leta 2005 direktor Muzeja FeliXart, ki deluje v središču majhne občine Drogenbos v belgijski pokrajini Flamski Braban. Je predsednik ICOM Belgija Fandrija in hkrati podpredsednik nacionalnega odbora ICOM Belgija ter in član izvršnega odbora NEMO, mreže evropskih muzejskih organizacij.
 • Dr. Aleksandra Berberih-Slana je od leta 2006 direktorica Muzeja narodne osvoboditve Maribor, od leta 2015 predsednica Predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije ter od leta 2019 članica izvršnega odbora NEMO, mreže evropskih muzejskih organizacij. Junija 2022 bo prevzela vodenje Muzeja mesta Zagreb.
 • Lavra Munda Slaček, strokovna sodelavka za marketing, Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o., ima 30 let izkušenj v odnosih z javnostmi in marketingu. Aktivna je v Slovenskem društvu za odnose z javnostmi, kjer je članica Častnega razsodišča. Kot predstavnica zainteresirane javnosti je sodelovala v eni od skupin za pripravo strateškega načrta Muzeja narodne osvoboditve Maribor.
Izpolnjeno prijavnico pošljite do 24. 5. 2022 na naslov: maja.hakl.saje@nms.si. Število prijav je omejeno.

Vabilo (175 KB)
Program (47.5 KB)
Prijavnica (45.5 KB)

Naprej v preteklost: Noč v muzeju / Plečnik v muzeju

Skupna akcija slovenskih muzejev in galerij v organizaciji Skupnosti muzejev Slovenije in Službe za premično dediščino in muzeje, 4.–10. aprila 2022

Leto 2022 je posebno leto za našo kulturo in dediščino, saj obeležujemo 150. obletnico rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, ki je pustil velik pečat tako v domačem kot tujem prostoru. Prav tako letos praznuje okroglo obletnico Poletna muzejska noč, ki je ena največjih promocijskih akcij slovenskih muzejev in galerij in neprekinjeno deluje že 20 let.

Zato vas vabimo, da se nam ponovno pridružite pri spomladanski akciji Naprej v preteklost, ki se bo tokrat odvijala med 4. in 10. aprilom in bo obarvana v duhu  omenjenih obletnic.

Na spletu in družbenih omrežjih smo pripravili vrsto zanimivih dogodkov, ki jih boste tokrat našli pod že znanim ključnikom #naprejvpreteklost, ki smo mu pridružili še ključnika #nočvmuzeju in #Plečnikvmuzeju.

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite pri spoznavanju in odkrivanju bogate dediščine slovenskih muzejev in galerij.


Podrobnosti:

Naprej v preteklost: Veseli muzej

Skupna akcija slovenskih muzejev in galerij v organizaciji Skupnosti muzejev Slovenije in Službe za premično dediščino in muzeje, 6.–12. decembra 2021

Za nami sta dve neobičajni leti, ki sta s seboj prinesli vsakodnevna prilagajanja in iskanje novih pristopov v sodelovanju. Eno takšnih sodelovanj je tudi akcija Naprej v preteklost, ki poteka dvakrat letno, v spomladanskem in zimskem času, v digitalnem okolju. Z njo opozarjamo na bogastvo, ki ga ponujajo naši muzeji, ter na dejstvo, da so muzeji zanimivi, zabavni ter varni prostori učenja in zabave.

Ker se zopet bliža praznični čas, smo zimsko akcijo temu primerno naslovili VESELI MUZEJ.

Akcija bo potekala med 6. in 12. decembrom 2021 na spletu in na družbenih omrežjih, kjer iščete ključnika #naprejvpreteklost in #veselimuzej. Našli boste različne video posnetke, vodstva, intervjuje, delavnice in še kaj.

Ponovno vas vabimo k odkrivanju naše bogate dediščine, ki jo hranijo slovenski muzeji in galerije.


Podrobnosti:

Sodelovanje z nosilci dediščine v slovenskih muzejih in galerijah

Spletno strokovno izpopolnjevanje z delavnico, 15. in 22. novembra 2021

Vabimo vas na spletno strokovno izpopolnjevanje z delavnico na temo sodelovanja z nosilci dediščine v slovenskih muzejih in galerijah. Izpopolnjevanje v okviru svojega letnega načrta dela organizira Služba za premično dediščino in muzeje pri Narodnem muzeju Slovenije v sodelovanju z zunanjo sodelavko Tino Palaić.

Predavateljice in predavatelja svoje razmisleke, izkušnje in strategije sodelovanja z nosilci dediščine predstavljajo z vnaprej posnetimi predavanji, ki so na ogled na spletni strani SPDM. Na prav tak način so svoje izkušnje delili tudi nosilci dediščine in tako omogočili osvetlitev njihove perspektive takih sodelovanj. Vabimo vas k vnaprejšnjemu ogledu, ki bo služil kot osnova za spletni del izpopolnjevanja. Ta bo sestavljen iz razprave in delavnice, potekal pa bo preko platforme Zoom. Na razpravi se nam bodo pridružili predavateljice in predavatelji ter odgovarjali na vaša vprašanja. Razpravi bo sledila delavnica, na kateri boste udeleženci razmišljali o rešitvah konkretnih izzivov pri sodelovanju z nosilci dediščine. Zaradi dela po skupinah je udeležba omejena na 30 udeležencev. Izpopolnjevanje bo potekalo:

 • Četrtek, 18. novembra 2021, med 10.00 in 12.30 (Zoom), prijava do 15. novembra 2021;
 • Četrtek, 25. novembra 2021, med 10.00 in 12.30 (Zoom), prijava do 22. novembra 2021.

Vljudno vas prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljete na elektronski naslov Spela.Kojc@nms.si. Zatem vam bomo poslali tudi povezavo na spletno srečanje.

Vabilo (138 KB)
Prijavnica (67 KB)

Predavanja in gradivo ...

Izobraževanje za pripravo na strokovni izpit na področju varstva kulturne dediščine

Oktobra 2021, Slovenski etnografski muzej in Narodni muzej Slovenije – Metelkova

Služba za premično dediščino in muzeje pri Narodnem muzeju Slovenije organizira v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije in Slovenskim etnografskim muzejem usposabljanje za pripravo na strokovni izpit na področju varstva kulturne dediščine.

Termin usposabljanja: 7., 8. in 11. oktober 2021
Lokacija usposabljanja: Slovenski etnografski muzej – Upravna muzejska hiša, Metelkova ulica 2, Ljubljana, in Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Maistrova ulica 1, Ljubljana

Udeležba na usposabljanju ni pogoj za pristop k strokovnemu izpitu, vendar pa jo toplo priporočamo vsem kandidatom. Vsak udeleženec po končanem usposabljanju prejme potrdilo o udeležbi. Usposabljanje bo potekalo v skladu s priporočili NIJZ. Ob upoštevanju trenutnih odlokov se bo pred začetkom izobraževanja preverjalo pogoje PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

Kandidate vljudno naprošamo, da izpolnjeno prijavnico pošljejo najpozneje do petka, 5. oktobra 2021, na e-naslov spela.kojc@nms.si. Podrobnejši program usposabljanja bo poslan naknadno.

Strokovni izpit na področju varstva kulturne dediščine bo potekal v mesecu novembru.

Termin izpita: 13. november 2021 predvidoma ob 10.00 uri – zakonodajni del
                         12. november 2021 predvidoma ob 10.00 uri – splošni del in posebni del (izbrano podpodročje)
Lokacija izpita: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana
O točni uri in lokaciji izpita bodo kandidati še obveščeni s strani Ministrstva za kulturo.

Kandidati, ki bodo opravljali izpit za sodelavca, kustosa, konservatorja in konservatorja-restavratorja, morajo pred opravljanjem izpita pripraviti pisno nalogo s področja delovanja. Pozitivno ocenjeno nalogo prinesejo kandidati skupaj z izjavo o avtorstvu v tiskani obliki s seboj na dan izpita.

Prijavnino na strokovni izpit v višini 100 € je treba poravnati na podlagi izstavljenega računa, ki ga bo plačniku še pred izpitom izstavilo Ministrstvo za kulturo.

Izobraževanje za pripravo na strokovni izpit na področju varstva kulturne dediščine

Izobraževanje aprila 2021, spletna platforma Zoom

Služba za premično dediščino in muzeje pri Narodnem muzeju Slovenije organizira v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije usposabljanje za pripravo na strokovni izpit na področju varstva kulturne dediščine.

Termin usposabljanja: 8. in 9. april 2021
Lokacija usposabljanja: ZOOM konferenca

Udeležba na usposabljanju ni pogoj za pristop k strokovnemu izpitu, vendar pa jo toplo priporočamo vsem kandidatom. Vsak udeleženec po končanem usposabljanju prejme potrdilo o udeležbi. Usposabljanje bo potekalo po ZOOM konferenci oziroma na podlagi dogovora med ocenjevalcem naloge in izpraševalcem v primeru manjšega števila kandidatov določenega področja. Povezavo za ZOOM konferenco bodo kandidati prejeli po elektronski pošti. Ker so v trenutnih razmerah možne spremembe priporočil, bodo kandidati podrobnejša navodila prejeli pred usposabljanjem.

Kandidate vljudno naprošamo, da izpolnjeno prijavnico pošljejo najkasneje do petka, 2. aprila 2021, na e-naslov spela.kojc@nms.si. Podrobnejši program usposabljanja bo poslan naknadno.

Strokovni izpit na področju varstva kulturne dediščine bo potekal v mesecu maju.

Termin izpita: 13. maj 2021 predvidoma ob 10.00 uri – zakonodajni del
                         14. maj 2021 predvidoma ob 10.00 uri – splošni del in posebni del (izbrano podpodročje)
Lokacija izpita: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana
O točni uri in lokaciji izpita bodo kandidati še obveščeni s strani Ministrstva za kulturo.

Kandidati, ki bodo opravljali izpit za sodelavca, kustosa, konservatorja in konservatorja-restavratorja, morajo pred opravljanjem izpita pripraviti pisno nalogo s področja delovanja. Pozitivno ocenjeno nalogo prinesejo kandidati skupaj z izjavo o avtorstvu v tiskani obliki s seboj na dan izpita.

Prijavnino na strokovni izpit v višini 100 € je treba poravnati na podlagi izstavljenega računa, ki ga bo plačniku še pred izpitom izstavilo Ministrstvo za kulturo.

Naprej v preteklost

Skupna akcija slovenskih muzejev in galerij v organizaciji Skupnosti muzejev Slovenije in Službe za premično dediščino in muzeje, 22.–28. marca 2021

Za nami je nenavadno leto, ki nas je postavilo pred marsikateri izziv. Slovenski muzeji in galerije so bili primorani večkrat zapreti svoja vrata, vendar so kljub temu uspešno opravljali svoje delo varuha dediščine in svojim obiskovalcem odprli digitalna vrata.

V poletnih mesecih leta 2020 se je rodila ideja o spletni akciji z naslovom Naprej v preteklost, s katero gremo tokrat v tretji krog. Leto 2021 je jubilejno leto. Praznujemo 200. obletnico ustanovitve prvega muzeja na Slovenskem, kar nekaj muzejev praznuje okrogle obletnice delovanja, okroglo leto praznuje tudi naša država. Ravno zato smo se odločili, da bomo letošnjo prvo akcijo tematsko obarvali z zgodovino slovenskega prostora, ki seže dlje nazaj kot 30 let, ko smo razglasili samostojnost.

Tako vas ponovno vabimo, da na spletu in družbenih omrežjih med 22. in 28. marcem 2021 iščete ključnik #naprejvpreteklost, ki se mu tokrat pridružuje še ključnik #Slovenija, in odkrivate bogato dediščino, ki jo hranijo slovenski muzeji in galerije.


Podrobnosti:
Program (2.59 MB)

Dostopnost in inkluzivnost v slovenskih muzejih in galerijah, strokovno izpopolnjevanje z delavnico

Vabimo vas na spletno strokovno izpopolnjevanje z delavnico na temo dostopnosti in inkluzivnosti v slovenskih muzejih in galerijah, ki ga v okviru svojega letnega načrta dela organizira Služba za premično dediščino in muzeje pri Narodnem muzeju Slovenije v sodelovanju z zunanjo sodelavko Tino Palaić.

Izpopolnjevanje z delavnico je sestavljeno iz dveh delov. Ker nam trenutne razmere žal onemogočajo srečanje v živo, so predavatelji svoje predstavitve posneli vnaprej in so na ogled na spletni strani SPDM. Vabimo vas k ogledu ter hkrati tudi, da se nam pridružite na drugem delu. Ta bo sestavljen iz razprave in delavnice, potekal pa bo na spletu (Zoom). Zaradi dela po skupinah je udeležba omejena na 25 udeležencev. Da pa bi omogočili čim večjo udeležbo, bomo razpravo in delavnico ponovili dvakrat:

 • Ponedeljek, 23. novembra 2020, ob 9. uri (Zoom), prijava do 20. novembra 2020;
 • Ponedeljek, 30. novembra 2020, ob 9. uri (Zoom), prijava do 27. novembra 2020.

Vljudno vas prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljete na elektronski naslov maja.hakl.saje@nms.si. Zatem vam bomo poslali tudi povezavo na spletno delavnico.

Vabilo (202 KB)
Prijavnica (52.5 KB)

Predavanja in gradivo ...

Naprej v preteklost

Praznični muzej

Spletna akcija slovenskih muzejev in galerij, 7.–13. december 2020

Muzeji in galerije so ponovno zaprti, kar pa ne pomeni, da delo ne poteka naprej. Skrbimo za dediščino, jo urejamo, pripravljamo razstave in projekte, a na žalost ne moremo odpreti vrat, da bi vi, naši dragi obiskovalci, v živo videli, kaj vse smo za vas pripravili. Zaradi tega se ponovno selimo na splet in upamo, da bomo v vaše domove vnesli nekaj prazničnega vzdušja. 
Akcija Naprej v preteklost bo tokrat potekala pod podnaslovom Praznični muzej, saj v teh časih potrebujemo nekaj dodatnega prazničnega vzdušja, muzeji in galerije pa hranijo številne priče praznikov iz preteklosti. Prelistajte program, poglejte, kdo vse sodeluje in kaj za vas pripravljamo, nato pa se v udobju lastnega doma podajte na potovanje #naprejvpreteklost v #praznicnimuzej

Program (2.75 MB)

Naprej v preteklost

Skupna akcija slovenskih muzejev in galerij v organizaciji Skupnosti muzejev Slovenije in Službe za premično dediščino in muzeje, 17.–23. avgusta 2020.

Slovenski muzeji in galerije smo svoje delovanje v času epidemije COVID-19 preselili na splet ter še naprej uspešno izpolnjevali svoje poslanstvo, promovirali kulturno dediščino ter ohranjali stik s svojimi obiskovalci ter uporabniki storitev. Naše delo je ohranjanje preteklosti skozi skrb za našo skupno dediščino, ob tem pa iščemo načine, kako s poznavanjem preteklosti skrbeti za lepšo prihodnost. Kljub tradicionalni vlogi »varuhov preteklosti« se muzeji danes aktivno odzivamo na družbena dogajanja in javnosti ponujamo dostop do znanja v najširšem pomenu besede, ob promociji enakosti, raznolikosti in inkluzivnosti.
Program (8.17 MB)

Izobraževanje za pripravo na strokovni izpit na področju varstva kulturne dediščine


Izobraževanje oktobra 2020, Muzej novejše zgodovine Slovenije
Služba za premično dediščino in muzeje pri Narodnem muzeju Slovenije organizira v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije in Muzejem novejše zgodovine Slovenije usposabljanje za pripravo na strokovni izpit na področju varstva kulturne dediščine.

Termin usposabljanja:
8. in 9. oktober 2020
Lokacija usposabljanja: Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana

Udeležba na usposabljanju ni pogoj za pristop k strokovnemu izpitu, vendar pa jo toplo priporočamo vsem kandidatom. Vsak udeleženec po končanem usposabljanju prejme potrdilo o udeležbi. Usposabljanje bo potekalo v skladu s priporočili NIJZ. Ker so v trenutnih razmerah možne spremembe priporočil, bodo kandidati podrobnejša navodila prejeli pred usposabljanjem.

Kandidate vljudno naprošamo, da izpolnjeno prijavnico pošljejo najkasneje do torka, 6. oktobra 2020, na e-naslov maja.hakl.saje@nms.si. Podrobnejši program usposabljanja bo poslan naknadno.

Strokovni izpit na področju varstva kulturne dediščine bo potekal v mesecu novembru.
Termin izpita: 12. november 2020 predvidoma ob 10.00 uri – zakonodajni del
                         13. november 2020 predvidoma ob 10.00 uri – splošni del in posebni del (izbrano podpodročje)
Lokacija izpita: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana
O točni uri in lokaciji izpita bodo kandidati še obveščeni s strani Ministrstva za kulturo.

Kandidati, ki bodo opravljali izpit za sodelavca, kustosa, konservatorja in konservatorja-restavratorja, morajo pred opravljanjem izpita pripraviti pisno nalogo s področja delovanja. Pozitivno ocenjeno nalogo prinesejo kandidati skupaj z izjavo o avtorstvu v tiskani obliki s seboj na dan izpita.

Prijavnino na strokovni izpit v višini 100 € je treba poravnati na podlagi izstavljenega računa, ki ga bo plačniku še pred izpitom izstavilo Ministrstvo za kulturo.

Pretekla izobraževanja za pripravo na strokovni izpit na področju varstva kulturne dediščine

Preberi več ...

Mag. Ksenija Kovačec Naglič: Dokumentacija plus, primeri dobre prakse in vizija

Narodni muzej Slovenije, september 2018

Gradivo (pdf, 225 KB)

Program Vodenje muzejev / Museum Leadership Programme

Izobraževanje za mlade vodje muzejev, Muzej Ribnica
Izobraževanje za mlade vodje muzejev, Muzej Ribnica

Evalvacija slovenskih muzejev in galerij 2009

Novi muzejski standardi

Upravljanje muzeja

Izbrana poglavja iz Icomove publikacije Running the Museum, A Practical Handbook, Pariz, 2004

Sistemizacija delovnih mest

Kontakt

Za vse informacije v zvezi z delovanjem Službe za premično dediščino in muzeje se obrnite na g. Jureta Kusetiča:

E: jure.kusetic@nms.si
T: +386 1 24 14 416
 

 

Prijavite se na e-novice