SI
Danes odprto
Muzejska10:00 - 18:00
Metelkova10:00 - 18:00
Grad Snežnik10:00 - 18:00
Blejski grad08:00 - 20:00
Ad Pirum11:00 - 22:00
Show menu

Služba za premično dediščino in muzeje

Služba za premično dediščino in muzeje je bila ustanovljena z namenom doseči dolgoročne in kvalitetne strategije razvoja slovenskih muzejev, da bi svojim obiskovalcem lahko ponudili najboljšo javno kvaliteto in evropske dimenzije svojega delovanja. Služba je profesionalni vezni člen med financerjem in izvajalci javne službe v slovenskih muzejih. Služba ima svoj sedež v Narodnem muzeju Slovenije in jo financira Ministrstvo za kulturo RS.

Področja delovanja in odgovornosti Službe

 • Koordinacija med Ministrstvom za kulturo in slovenskimi muzeji.
 • Profesionalizacija in standardizacija muzejskega dela.
 • Analiza stanja v slovenskih muzejih.
 • Daljnovidna strategija razvoja muzejske politike, varstva premične in žive kulturne dediščine.
 • Koordinacija sofinanciranja muzejev z namenom doseči odmevne skupne muzejske projekte in njihova predstavitev v javnosti.
 • Spodbujanje vseh nivojev izobraževanja tako profesionalnih profilov kot uporabnikov storitev.
 • Dvigovanje zavesti s področja muzejskega dela v širši javnosti.
 • Služba si bo prizadevala za usklajevanje mednarodnega sodelovanja in sodelovanja z mednarodnimi organizacijami na visoko profesionalnem nivoju.

Naloge Službe za premično dediščino in muzeje (po zakonu ZVKD-1)

 • dajanje mnenj Ministrstvu za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvu) v postopku vpisa v razvid muzejev iz 87. člena in v postopku podelitve pooblastila iz 95. člena ZVKD-1,
 • dajanje mnenj ministrstvu v postopkih izdajanja soglasij za raziskave o dodelitvi arhivov arheoloških najdišč in najdenih premičnin z domnevo dediščine muzejem,
 • koordiniranje priprave izvedenskih mnenj glede iznosa oziroma izvoza premične dediščine,
 • dajanje mnenj ministru za kulturo (v nadaljevanju: ministru) za odločanje o kompetenčnih sporih med muzeji, ki opravljajo državno javno službo,
 • priprava strokovnih podlag za izdajo upravnih odločb, ki jih izdaja ministrstvo,
 • izvajanje analiz muzejske dejavnosti in priprava letnih poročil o izsledkih analiz ministru,
 • sodelovanje v pripravi strategije varstva in predlaganje ukrepov za njeno izvedbo,
 • sodelovanje z državnimi organi in nudenje strokovne pomoči pri postopkih v zvezi s premičninami z domnevo dediščine,
 • predlaganje meril za sofinanciranje muzejskih programov in projektov,
 • oblikovanje skupnih nastopov muzejev, promocije in trženja njihovih storitev,
 • priprava standardov za inventarizacijo, postopkov dokumentiranja, interpretiranja in hranjenja premične dediščine in predlogov ministru za sprejem standardov in postopkov,
 • opravljanje drugih nalog v imenu muzejev na podlagi predhodnega dogovora,
 • sodelovanje pri varovanju žive dediščine,
 • usklajevanje programov usposabljanja ter vseživljenjskega učenja na področju premične dediščine in potreb po izobraževanju kadrov v muzejih,
 • usklajevanje programov pripravništva in izpopolnjevanja za pridobitev strokovnih nazivov,
 • povezovanje muzejev in muzejskih strokovnjakov,
 • povezovanje muzejev z različnimi mednarodnimi institucijami, ki podpirajo delovanje muzejev in varstvo premične dediščine,
 • povezovanje in usklajevanje muzejev pri obveščanju javnosti o delovanju muzejev in varstvu kulturne dediščine,
 • posredovanje informacij o muzejih in varstvu premične dediščine na svetovni splet,
 • svetovanje muzejem pri pripravi strateških in drugih dokumentov,
 • svetovanje muzejem pri uvajanju standardov in postopkov in pri njihovem razvijanju,
 • svetovanje muzejem pri pridobivanju sredstev za programe in projekte s področja muzejske dejavnosti in varstva premične dediščine.

Aktivnosti

Izobraževanje za pripravo na strokovni izpit na področju varstva kulturne dediščine

Mag. Ksenija Kovačec Naglič: Dokumentacija plus, primeri dobre prakse in vizija

Narodni muzej Slovenije, september 2018

Gradivo (pdf, 225 KB)

Program Vodenje muzejev / Museum Leadership Programme

Izobraževanje za mlade vodje muzejev, Muzej Ribnica
Izobraževanje za mlade vodje muzejev, Muzej Ribnica

Evalvacija slovenskih muzejev in galerij 2009

Novi muzejski standardi

Upravljanje muzeja

Izbrana poglavja iz Icomove publikacije Running the Museum, A Practical Handbook, Pariz, 2004

Sistemizacija delovnih mest

Kontakt

Za vse informacije v zvezi z delovanjem Službe za premično dediščino in muzeje se obrnite na Majo Hakl Saje:

E: maja.hakl.saje@nms.si
T: +386 1 24 14 416
Danes odprto
Muzejska10:00 - 18:00
Metelkova10:00 - 18:00
Grad Snežnik10:00 - 18:00
Blejski grad08:00 - 20:00
Ad Pirum11:00 - 22:00
 

 

Prijavite se na e-novice