SI
Show menu

Dr. Peter Turk

Dr. Peter Turk, univ. dipl. arheolog, muzejski svetnik, znanstveni svetnik, kustos za starejšo prazgodovino (paleolitik, mezolitik, neolitik, bakrena in bronasta doba).


Naslov: Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, 1000 Ljubljana

Elektronska pošta: peter.turk@nms.si

Rojen: 28. 8. 1965, Šempeter pri Gorici.

Akademska kariera

Študij arheologije na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani med letoma 1985 in 1990. Diplomsko delo Sulične osti iz depoja Mušja jama pri Škocjanu, mentorica akad. red. prof. dr. Biba Teržan.  

Podiplomski študij
 • Magistrski študij med letoma 1991 in 1994 v okviru podiplomskega raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, mentorica akad. red. prof. dr. Biba Teržan. Leta 1994 zagovarjal magistrsko nalogo Depo iz Mušje jame pri Škocjanu.
 • Doktorski študij med letoma 1994 in 2000 v okviru podiplomskega raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, mentorica akad. red. prof. dr. Biba Teržan. Leta 2000 je pred komisijo z akad. prof. dr. S. Gabrovcem kot predsednikom ter akad. prof. dr. B. Teržan in prof. ddr. M. Guštinom kot članoma uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo Depoji pozne bronaste dobe med panonskim in apeninskim prostorom.
 • Trimesečno študijsko usposabljanje na Univerzi Durham (University of Durham) v Veliki Britaniji jeseni 1997 s štipendijo Van Mildert College; mentor usposabljanja prof. dr. Anthony Harding.
Zaposlitev
 • Mladi raziskovalec in asistent pri predmetu Arheologija kovinskih obdobij na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (od 15. 11. 1990 do 31. 12. 1999).
 • Kustos za prazgodovino, Arheološki oddelek, Narodni muzej Slovenije (od 1. 1. 2000).

Muzejsko delo

Skrbi za obsežno prazgodovinsko zbirko v Narodnem muzeju Slovenije (starejša prazgodovina od paleolitika do vključno bronaste dobe) in za njeno promocijo, kot tudi za strokovno in poljudno podajanje s tem povezanih tem. Avtor, soavtor ali komisar devetih arheoloških razstav v Narodnem muzeju Slovenije. Soavtor aktualne stalne arheološke razstave Zgodbe s stičišča svetov. Avtor ali soavtor preko 160 znanstvenih, strokovnih, poljudnih in diskusijskih besedil na temo arheologije v Sloveniji in njeni širši okolici. Glavni in odgovorni urednik arheološke monografske serije Katalogi in monografije.

Znanstvenoraziskovalno delo

 • Kot avtor ali soavtor objavlja znanstvene študije s področja arheologije bronaste in železne dobe ter redno sodeluje na domačih in mednarodnih znanstvenih simpozijih oz. kongresih. Raziskovalno se posveča predvsem temam, povezanim s prazgodovinskimi depoji, nekaterim zvrstem bronastega orožja (meči, sekire, sulične osti), bronastodobnim naselbinam in železnodobni situlski umetnosti.
 • Vodja zaščitnih izkopavanj na železnodobnem obrambnem stolpu na Ostrem vrhu pri Štanjelu leta 1992.
 • Vodja obsežnih zaščitnih arheoloških raziskav na prazgodovinskih in zgodnjesrednjeveških najdiščih Dragomelj (1995, 1997, 2000–2021), Pržanj (2004) in Kamna Gorica (2004).
 • Med letoma 1997 in 2020 znanstveni sodelavec pri štirih temeljnih raziskovalnih projektih Odd. za arheologijo FF UL, Inštituta za arheologijo ZRC SAZU in Narodnega muzeja Slovenije:
 • Od leta 2004 znanstveni sodelavec raziskovalne skupine pri raziskovalnem programu Premična kulturna dediščina: arheološke in arheometrične raziskave ter Raziskave arheološke dediščine na Arheološkem oddelku Narodnega muzeja Slovenije.
 • Recenzent infrastrukturnih raziskovalnih projektov, prijavljenih pri ARRS v letu 2008.
 • Član mednarodne skupine raziskovalcev iz Slovenije, Italije in Madžarske, ki so med letoma 2010 in 2014 v okviru uspešno prijavljenega evropskega projektnega razpisa Charisma v Trstu, Ljubljani in Budimpešti izvedli geološke, fizikalne in arheološke raziskave o izvoru kamnin bakrenodobnih kamnitih sekir z Tržaškega Krasa in kolišč Ljubljanskega barja.
 • Med letoma 2011 in 2016 je s soavtoricama akad. prof. dr. B. Teržan in prof. dr. E. Borgna ter kot urednik zaključil projekt objave velikega depoja iz pozne bronaste dobe in s prehoda v železno dobo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu.

Pedagoško delo

 • Asistent pri predmetu Arheologija kovinskih obdobij na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani med letoma 1992 in 2000.
 • Docent pri predmetu Arheologija predantične Evrope na Oddelku za arheologijo in dediščino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem med letoma 2005 in 2016 (zunanji izvajalec).
 • Mentor usposabljanja mlade raziskovalke Brine Škvor Jernejčič v Narodnem muzeju Slovenije med letoma 2009 in 2014.

Uredniško delo

Nagrade

 • Priznanje Slovenskega arheološkega društva leta 2007 za avtorstvo razstave Podobe življenja in mita o situlski umetnosti na Slovenskem.
 • Valvasorjeva nagrada Slovenskega muzejskega društva za enkraten dosežek v letu 2020 (kot soavtorju stalne arheološke razstave Zgodbe s stičišča svetov v Narodnem muzeju Slovenije).

Izvolitve in imenovanja

 • Član delovne skupine za pripravo predloga pravilnika o izvajanju in nadzoru nad raziskavami ter ureditvi arhivov arheoloških najdišč pri Ministrstvu za kulturo RS med letoma 2009 in 2011; Pravilnik je državni zbor R Slovenije potrdil leta 2013.
 • Član Komisije za arheološke raziskave pri Ministrstvu za kulturo RS med letoma 2009 in 2013;
 • Član Komisije za področje nepremične kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo RS med letoma 2012 in 2022;
 • Član Strokovnega sveta Narodnega muzeja Slovenije izmed zaposlenih v NMS v dveh mandatih med letoma 2005 in 2013.
 • Član Sveta Narodnega muzeja Slovenije izmed zaposlenih v NMS med letoma 2013 in 2017.
 • Član Izvršnega odbora Slovenskega arheološkega društva med letoma 2019 in 2023.

Organizacija znanstvenih srečanj

Med letoma 2017 in 2023 je bil s sodelavci akad. prof. dr. B. Teržan, izr. prof. dr. M. Črešnar in dr. B. Škvor Jernejčič soorganizator sedmih mednarodnih znanstvenih simpozijev Gabrovčev dan, s katerimi v NMS spremljamo najnovejše raziskovalne rezultate iz časa bronaste in železne dobe v Sloveniji z okolico, obenem pa obeležujemo znanstveno-raziskovalno, publicistično in muzejsko delo akademika prof. dr. S. Gabrovca.

Razstave

 • Vučedolski Orion (komisar razstave), Narodni muzej Slovenije, 2002–2003.
 • Železnodobno steklo in jantar Novega mesta (komisar razstave), Narodni muzej Slovenije, 2004.
 • Arheološki zakladi Narodnega muzeja Slovenije (soavtor), Narodni muzej Slovenije, 2004-2013.
 • Podobe življenja in mita : situlska umetnost na Slovenskem, Narodni muzej Slovenije, 2005.
 • River and its Past (soavtor), Armémuseum, Stockholm, 2011-2012.
 • Prazgodovinski zakladi Narodnega muzeja Slovenije (soavtor), Narodni muzej Slovenije, 2014-2017.
 • Archaeomusica (komisar razstave), Narodni muzej Slovenije, 2017.
 • Železnodobne zgodbe s stičišča svetov : stalna razstava (soavtor), Narodni muzej Slovenije, 2017-.
 • Najstarejše zgodbe s stičišča svetov : stalna razstava (soavtor), Narodni muzej Slovenije, 2019-.

Izbrane nedavne objave

Monografija:
 • TURK, Peter, SVETLIČIČ, Vesna, PAVLOVIČ, Daša, Dragomelj. – Arheologija na Avtocestah Slovenije 106, 2022, Ljubljana. PDF
Članki:
 • TURK, Peter. O starih verah, o novih verah in o njihovih evangelijih. V: URBANČIČ, Vojteh (ur.), et al. Ateistični zbornik 2021-2022 : avtoritarnost in religije. Maribor: Združenje ateistov Slovenije, 2023, 168-173. PDF
 • TURK, Peter. Carlo Marchesetti, Prazgodovinska gradišča Trsta in Julijske krajine, Gorjansko 2020 : ob slovenskem prevodu monumentalne arheološke študije. SLO : časi, kraji, ljudje. nov. 2022, št. 36, str. 12-19. PDF
 • TERŽAN, Biba, TURK, Peter. Železnodobni stolp na Ostrem vrhu in severne kraške zapore = The Iron Age tower atop Ostri vrh and the barriers of the northern Kras (Karst). Arheološki vestnik 2021, 72, str. 453-477. PDF
 • TURK, Peter, SVETLIČIČ, Vesna (avtor, ilustrator). Bronasta sekira z robniki iz Podjesena pri Predgrižah. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja. 2021, št. 45, str. 11-27. PDF

Izbrane objave

Monografije:
 • TURK, Peter, TURK, Matija. The earliest stories from the crossroads. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2021. 254 str. PDF izbranih strani monografije
 • TURK, Peter, TURK, Matija. Najstarejše zgodbe s stičišča svetov. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2019. 254 str.
 • LAHARNAR, Boštjan, TURK, Peter. Iron Age stories from the crossroads. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2018. 223 str. PDF izbranih strani monografije
 • LAHARNAR, Boštjan, TURK, Peter. Železnodobne zgodbe s stičišča svetov. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017. 223 str.
 • TERŽAN, Biba, BORGNA, Elisabetta, TURK, Peter. Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu : depojske najdbe bronaste in železne dobe na Slovenskem III = Il ripostiglio della Grotta delle Mosche presso San Canziano del Carso : ripostigli delle età del bronzo e del ferro in Slovenia III. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2016. 764 str., Katalogi in monografije 42. PDF
 • TURK, Peter. Podobe življenja in mita. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2005. 79 str.
 • TURK, Peter. Images of life and myth. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2005. 79 str. PDF
Članki:
 • TURK, Peter. Karel Dežman : muzealec in znanstvenik. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2021, 64, [št.] 1, str. 12-19.
 • TURK, Peter. Življenje na grobovih prednikov. Delo, Sobotna priloga. 3. apr. 2021, št. 13. PDF
 • TURK, Peter. Pod površino polnoročajnih mečev železnodobne dolenjske skupine = Under the surface of the solid-hilted swords of the Iron Age Dolenjska group. Arheološki vestnik. 2020, 71, str. 555-567. PDF
 • TURK, Peter. Zmote ''starovercev''. Delo, Sobotna priloga. 18. jan. 2020, leto 62, št. 14, str. 18-19. PDF
 • TURK, Peter. Sveta pomlad in njen deseti brat. Delo, Sobotna priloga. 22. avg. 2020, leto 62, št. 193, str. 24-25. PDF
 • TURK, Peter. Nesporazumi s slovenskimi simboli. Delo, Sobotna priloga. 12. sep. 2020, leto 62, št. 211, str. 28. PDF
 • ŠMIT, Žiga, LAHARNAR, Boštjan, TURK, Peter. Analysis of prehistoric glass from Slovenia. Journal of archaeological science : reports. Feb. 2020, vol. 29, art. no. 102114, 1–13. PDF
 • TURK, Peter. Situla z Vač : podobe življenja in heroiziranje železnodobnega vladarja. National geographic. Slovenija. okt. 2020, leto 15, št. 10, str. 112-123.
 • TURK, Peter. Muzejska pota koliščarskih najdb in odkritje prazgodovine v deželi Kranjski. SLO : časi, kraji, ljudje. 2020, posebna št., str. 100-105.
 • TURK, Peter. Arheološka dediščina v muzejih : izhodišča za razmislek. V: DJURIĆ, Bojan (ur.), TERŽAN, Biba (ur.). Arheološka dediščina Slovenije od osamosvojitve : varovanje in prezentacija : posvet ob evropskem letu kulturne dediščine 2018, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, I. razred in Slovensko arheološko društvo, 22. november 2018, Ljubljana. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2019. Str. 49-68. PDF
 • TURK, Peter, LAHARNAR, Boštjan, ISTENIČ, Janka, PAVLOVIČ, Daša. Začetki metalurgije = Beginnings of metallurgy. V: KOTAR, Jernej (ur.), LAZAR, Tomaž (ur.), FAJFAR, Peter (ur.). Ko zapoje kovina : tisočletja metalurgije na Slovenskem = The song of metal : millennia of metallurgy in Slovenia. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije: = National Museum of Slovenia, 2019. Str. 24-55. PDF
 • TURK, Peter. Zadrege s Kristusovim štetjem. Delo, Sobotna priloga. 3. avg. 2019, leto 60, št. 177, str. 16-17.
 • TURK, Peter. Starodavno ljudstvo, ki se je na Slovenskem naselilo v 19. stoletju. Delo, Sobotna priloga. 2. feb. 2019, leto 61, št. 27, str. 24-25. PDF
 • TURK, Peter, ŠMIT, Žiga (avtor, fotograf). From bronze to brass. V: OITZL, Gašper (ur.), et al. The past under the microscope : scientific analyses in museums. Ljubljana: National Museum of Slovenia, 2018. Str. 115-120. PDF
 • TURK, Peter, SVETLIČIČ, Vesna. Nenavadna prazgodovina uhatih sekir = Unusual prehistory of shaft-hole axes. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), VINAZZA, Manca (ur.). Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem : zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018. Str. 25-38. PDF
 • TURK, Peter. Neolitska gradišča v osrednji Sloveniji. V: VONČINA, Dejan (ur.), BRATINA, Patricija. Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji : zbornik s posvetovanja o gradiščih, Pivka, 24. maja 2017. Gorjansko: Zavod Krasen Kras, 2018. Str. 12-26. PDF
 • TURK, Peter. Early Iron Age hoards from central and western Slovenia. V: BORGNA, Elisabetta (ur.), CÀSSOLA GUIDA, Paola (ur.), CORAZZA, Susi (ur.). Preistoria e protostoria del Caput Adriae. Firenze: Istituto italiano di preistoria e protostoria, 2018. Str. 397-406. PDF
 • TURK, Peter, KORAT, Lidija (avtor, fotograf), PFLAUM, Miran. Ropotulje z Dežmanovih kolišč na Ljubljanskem barju ; prispevek k arheologiji zvoka. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2018, 61/2, str. 10-17. PDF
 • TURK, Peter. Anthropomorphic figurine from pile-dwelling settlements at Ig, Slovenia = Statuina antropomorfa dal sito palafitticolo di Ig in Slovenia. V: MARTINI, Fabio (ur.), SARTI, Lucia (ur.), VISENTINI, Paola (ur.). Donne madri dee = Women mothers goddesses : linguaggi e metafore universali nell'arte preistorica = universal languages and metaphors in the prehistoric art. Udine: Civici musei di Udine, 2017. Str. 204-205. PDF
 • TURK, Peter. Banke, svetišča Boga Denarja. Delo, Sobotna priloga. 25. nov. 2017, leto 59, št. 273.
 • PAVLIN, Primož, TURK, Peter. Starejšeželeznodobna depoja z Gobavice nad Mengšem = Two Early Iron Age hoards from Gobavica above Mengeš. Arheološki vestnik. 2014, 65, str. 35-78. PDF
 • TURK, Peter, SVETLIČIČ, Vesna (avtor, ilustrator). Kamna Gorica pri Ljubljani = Kamna Gorica near Ljubljana. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014. Str. 355-362. PDF
 • TURK, Peter. Bronastodobna polnoročajna meča iz Ljubljanice = Two bronze Age solid-hilted swords from the Ljubljanica river. V: TECCO HVALA, Sneža (ur.). Studia praehistorica in honorem Janez Dular. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2014, Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 30, str. 123-136. PDF
 • TURK, Peter. Die Horte der Bronzezeit und ihre Fundplätze im "Kreuzungsbereich der Welten". V: HANSEN, Svend (ur.), NEUMANN, Daniel (ur.), VACHTA, Tilmann (ur.). Hort und Raum : aktuelle Forschungen zu bronzezeitlichen Deponierungen in Mitteleuropa. Berlin: De Gruyter, 2012. Str. 211-226. PDF
 • TURK, Peter. Gewässerfunde aus der Ljubljanica, Slowenien. V: SÖLDER, Wolfgang (ur.). Waffen für die Götter : Krieger, Trophäen, Heiligtümer. Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, cpo. 2012. Str. 130-133. PDF
 • TURK, Peter. Die Waffenfunde aus der Mušja jama / Fliegenhöhle bei Škocjan, Slowenien. V: SÖLDER, Wolfgang (ur.). Waffen für die Götter : Krieger, Trophäen, Heiligtümer. Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, cpo. 2012. Str. 134-137. PDF
 • TURK, Peter. Arheologija. V: PERIC, Borut (ur.). Park Škocjanske jame. Škocjan: Park Škocjanske jame, 2012, str. 104-117. PDF
 • TURK, Peter. I ripostigli, accumuli di ricchezza. V: MARZATICO, Franco (ur.). Le grandi vie delle civiltà : relazioni e scambi fra Mediterraneo e il centro Europa dalla preistoria alla romanita. Trento: Provincia Autonoma: Castello del Buonconsiglio: Monumenti e collezioni provinciali, 2011. Str. 147-151. PDF
 • TURK, Peter, MURGELJ, Ida. Ponovno najdeni apulski kraterji iz Stične = Die wiederaufgefunden apulischen Kratere aus Stična. V: TURK, Peter (ur.), et al. Stična. 2/2, Gomile starejše železne dobe= Grabhügel aus der älteren Eisenzeit, Razprave= Studien. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije. 2010, Katalogi in monografije 38, str. 159-172. PDF
 • TURK, Peter. Po gradiščih vzdolž severnega kraškega roba. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. apr.-maj. 2010, št. 99/100, str. 28-31. PDF
 • TURK, Peter, BOŽIČ, Dragan, ISTENIČ, Janka, OSMUK, Nada, ŠMIT, Žiga. New pre-Roman inscriptions from western Slovenia : the archaeological evidence. V: TIEFENGRABER, Georg (ur.), KAVUR, Boris (ur.), GASPARI, Andrej (ur.). Keltske študije II = Studies in Celtic Archaeology : papers in honour of Mitja Guštin. Montagnac: Éditions Monique Mergoil, 2009. Str. 47-64, Protohistoire Européenne, 11. PDF
 • TURK, Peter. Od Makedonije do Slovenije, dolga pot neolitskih sprememb = From Macedonia to Slovenia, the long path of Neolithic changes. V: ŠEMROV, Andrej (ur.), et al. Neolitska umetnost na območju Republike Makedonije = Neolithic art in the region of the Republic of Macedonia. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2008. Str. 15-34. PDF
 • TURK, Peter. Bronasti polnoročajni meč iz Jabelj v osrednji Sloveniji. V: BLEČIĆ KAVUR, Martina (ur.), et al. Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2007. Str. [209]-229, Situla, 44. PDF
 • TURK, Peter, JEREB, Mojca. Poselitev Braniške doline v prazgodovini in rimskem obdobju : arheološka pričevanja. V: JEREB, Zalka (ur.), et al. Kronika Rihemberka - Branika II : zbornik strokovnih prispevkov s področja arheologije, zgodovine in umetnostne zgodovine, ki dopolnjujejo Kroniko Rihemberka - Branika iz leta 1994 ter članki domačih avtorjev o sodobnem dogajanju v kraju. Branik: Krajevna skupnost: Kulturno prosvetno društvo Franc Zgonik Branik, 2006. Str. 9-18. PDF
 • TURK, Peter, SVETLIČIČ, Vesna. Neolitska naselbina v Dragomlju. V: GUŠTIN, Mitja (ur.). Prvi poljedelci : Savska skupina Lengyelske kulture = First farmers : The Sava group of the Lengyel culture. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Založba Annales, 2005. Str. 65-79. PDF
 • TERŽAN, Biba, TURK, Peter. The Iron Age tower upon Ostri vrh. V: BANDELLI, Gino (ur.), MONTAGNARI KOKELJ, Emanuela (ur.). Carlo Marchesetti e i castellieri, 1903-2003 : atti del Convegno internazionale di studi, Castello di Duino (Trieste), 14-15 novembre 2003. Trieste: Editreg, 2005. Str. 339-352. Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia, Ser. 2, Studi, vol. 9. PDF
 • TURK, Peter. Na začetku je bila vojna. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. 20. maj 2004, leto 46, št. 116. PDF
 • TURK, Peter. La prima età del Ferro nel territorio a Sud-Est delle Alpi. V: MARZATICO, Franco (ur.), GLEIRSCHER, Paul (ur.). Guerrieri, principi ed eroi fra il Danubio e il Po dalla Preistoria all'Alto Medioevo : [Trento, Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, 19 giugno - 7 novembre 2004]. Trento: Provincia Autonoma di Trento: Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, 2004. Str. 411-419. PDF
 • TURK, Peter. Late Bronze Age lowland settlements in central Slovenia : hamlets, villages or proto-urban centres?. V: THRANE, Henrik (ur.). Diachronic settlement studies in the Metal ages : report on the ESF workshop Moesgård, Denmark, 14 - 18 October 2000. Højbjerg: Jutland Archaeological Society: Moesgaard Museum; Århus: distributed by Aarhus University Press, 2003. Str. 109-119. PDF
 • TURK, Peter. Some aspects of new late Bronze Age and Early Iron Age Hoard-finds from Central Slovenia = Einige aspekte von neuen spätbronze- und früheisenzeitlichen Hortfunden aus Zentralslowenien. V: LIPPERT, Andreas (ur.). Die Drau-, Mur- und Raab-Region im 1. vorchristlichen Jahrtausend : Akten des internationalen und interdisciplinären Symposiums vom 26. bis 29. April 2000 in Bad Radkersburg. Bonn: R. Habelt, 2001. Str. 155-164. PDF
 • TURK, Peter. The weight of objects in late Bronze Age hoards in Slovenia and possibilities for determining weight standards. Arheološki vestnik. 2001, letn. 52, str. 249-279. PDF
 • BORGNA, Elisabetta, TURK, Peter. Metal exchange and the circulation of bronze objects between Central Italy and the Caput Adriae (XI-VIIIth BC): implications for the community organisation. V: DE MARINIS, Raffaele (ur.). Atti del XIII congresso = Actes du XIII congres = Proceedings of the XIII Congress, Forlì - Italia 1996, 8-14 settembre = 8-14 septembre = 8-14 September. Vol. 4. Forlì: A.B.A.C.O., cop. 1998. Str. 351-364. PDF
 • TURK, Peter. Das Depot eines Bronzegiessers aus Slowenien - Opfer oder Materiallager?. V: HÄNSEL, Alix (ur.), HÄNSEL, Bernhard (ur.). Gaben an die Götter : Schätze der Bronzezeit Europas : Ausstellung der Freien Universität Berlin in Verbindung mit dem Museum für Vor- und Frühgeschichte, Staatliche Museen zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz. [Berlin]: Seminar für Ur- und Frügeschichte der Freien Universität: Museum für Vor- und Frühgeschichte, SMPK, cop. 1997. Str. 49-52. Bestandskataloge, Bd. 4. PDF
 • TURK, Peter. Poznobronastodobne vrbovolistne sulične osti. Ptujski zbornik. 6, 1996, str. 73-84. PDF
 • ČERČE, Peter, TURK, Peter. Depoji pozne bronaste dobe - najdiščne okoliščine in struktura najdb = Hoards of the late bronze age - the circumstances of their discovery and the structure of the finds. V: TERŽAN, Biba (ur.). Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem = Hoards and individual metal finds from the eneolithic and bronze ages in Slovenia. Ljubljana: Narodni muzej. 1996, zv. 2, str. 7-30, Katalogi in monografije 30. PDF
 • TURK, Peter. Datacija poznobronastodobnih depojev = The dating of late bronze age hoards. V: TERŽAN, Biba (ur.). Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem = Hoards and individual metal finds from the eneolithic and bronze ages in Slovenia. Ljubljana: Narodni muzej. 1996, zv.2, str. 89-124, Katalogi in monografije 30. PDF
Intervju:

Bibliografija

Na spletu dostopna bibliografija: Academia.edu
Celotna bibliografija od 1989 do 2023: dr. Peter Turk (COBISS.SI - 10760)
Posodobljeno 22. maja 2023.
 

 

Prijavite se na e-novice