SI
Show menu

Katalogi in monografije

Catalogi et monographiae

Monografska serija Katalogi in monografije izhaja od  leta 1955 (do tretjega zvezka imenovani Arheološki katalogi Slovenije). V njej so izšle monografske objave obširnih sklopov arheoloških virov ter njihovih, skupaj z njihovimi  temeljnimi analizami in sintetičnimi zaključki.

V  seriji objavljamo poglobljene znanstvene študije arheološkega gradiva od paleolitika do novega veka z ozemlja Slovenije in njene soseščine ter študije arheološkega gradiva, ki je vsebinsko povezano z ozemljem Slovenije in njene okolice. Objave morajo biti dvojezične, v slovenskem in angleškem oziroma izjemoma drugem tujem jeziku (nemščina, francoščina, italijanščina, španščina).

Izbor rokopisov za objavo v seriji temelji na vsebinskih peer-review recenzijah.

V uredniško presojo sprejemamo rokopise, ki so izvirna znanstvena dela in vsebujejo nova spoznanja. Spremno ilustrativno gradivo naj bo  tehnično urejeno po zgledu zadnjih zvezkov Katalogov in monografij (zvezki 41–45).

Uredniški odbor
Peter Turk (glavni urednik), Matija Črešnar, Marko Dizdar, Janka Istenič, Boštjan Laharnar, Daša Pavlovič, Martin Schönfelder, Biba Teržan, Anton Velušček


KiM 44

Biba TERŽAN, Matija ČREŠNAR
s sodelavci: Teja Gerbec, Lucija Grahek, Mihela Kajzer, Vesna Koprinik, Bine Kramberger, Tamara Leskovar, Mira Strmčnik Gulič, Iztok Štamfelj, Jayne-Leigh Thomas, Tatjana Tomazo Ravnik, Borut Toškan, Rafko Urankar

Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji. Tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi

Pohorsko Podravje three millenia ago. Tradition and Innovation in the Late Bronze and Early Iron Ages

Izdajatelja: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Narodni muzej Slovenije.
2021, 589 str., 25 x 33,5 cm, trda vezava, besedilo teče vzporedno v slovenskem in angleškem jeziku, ISBN 978-961-06-0418-1.

Cena: 59 €

KiM 44: pdf (41.0 MB)
To delo je ponujeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva – Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna licenca (izjema so fotografije). Pdf monografije lahko prenesete na svojo napravo. Grafične priloge v veliki ločljivosti so dostopne v tiskani izdaji, ki jo lahko naročite na e-naslovu blagajna@nms.si

Preberi več

KiM 43

Janka ISTENIČ

Roman Military Equipment from the River Ljubljanica. Typology, Chronology and Technology

Rimska vojaška oprema iz reke Ljubljanice. Arheološke in naravoslovne raziskave

Soavtor poglavja Raziskave z metodama protonsko vzbujene rentgenske spektrometrije (PIXE) in protonsko vzbujenih žarkov gama (PIGE): Žiga Šmit

2019, 25 x 33,5 cm, 394 str., barvne slike,  trda vezava, besedilo teče vzporedno v angleškem in slovenskem jeziku, ISBN 978-961-6981-35-4.

Cena: 58 €

KiM 43: pdf (12.8 MB)
Pdf monografije lahko prenesete na svojo napravo. Grafične priloge v veliki ločljivosti so dostopne v tiskani izdaji, ki jo lahko naročite na e-naslovu blagajna@nms.si

Preberi več

KiM 42

Biba TERŽAN, Elisabetta BORGNA, Peter TURK

Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu

Il ripostiglio della Grotta delle Mosche presso San Canziano del Carso


2016, 25 x 33,5 cm, 764 str., 155 slik in 86 tabel, trda vezava, besedilo je v slovenskem in italijanskem jeziku (dva prispevka sta v slovenskem in nemškem oz. slovenskem in angleškem jeziku), povzetek in sklepna beseda v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku (ok. 50 strani vsak). ISBN 978-961-6981-07-1.

Cena: 62 €

KiM 42: pdf (15.3 MB)
Pdf monografije lahko prenesete na svojo napravo. Grafične priloge v veliki ločljivosti so dostopne v tiskani izdaji, ki jo lahko naročite na e-naslovu blagajna@nms.si

Preberi več

KiM 41

Sledovi rimske vojske na Slovenskem

Evidence of the Roman army in Slovenia

Uredniki: Janka Istenič, Boštjan Laharnar, Jana Horvat

2015, 25 x 33,5 cm, 430 str., barvne slike, trda vezava, besedilo teče vzporedno v slovenskem in angleškem jeziku, ISBN 978-961-6169-97-4.

Cena: 56 €

KiM 41: pdf (20.6 MB)
Pdf monografije lahko prenesete na svojo napravo. Grafične priloge v veliki ločljivosti so dostopne v tiskani izdaji, ki jo lahko naročite na e-naslovu blagajna@nms.si

Preberi več

Seznam vseh monografij v seriji

Št./No. 1. France STARE, Vače. – Ljubljana 1955 (razprodano / out of print).

Št./No. 2. Karl KROMER, Brezje. Halštatske gomile z Brezij pri Trebelnem / Brezje. Hallstättische Hügelgräber aus Brezje bei Trebelno. – Ljubljana 1959.

Št./No. 3. Paola KOROŠEC, Josip KOROŠEC, Najdbe s koliščarskih naselbin pri Igu na Ljubljanskem barju / Fundgut der Pfahlbausiedlungen bei Ig am Laibacher Moor. – Ljubljana 1969 (razprodano / out of print).

Št./No. 4. Tine KURENT, Modularna evritmija šempeterskih edikul / The Modular Eurythmia of Aediculae in Šempeter. – Ljubljana 1970.

Št./No. 5. Jaro ŠAŠEL, Peter PETRU (ur./eds.), Claustra Alpium Iuliarum I. Fontes. – Ljubljana 1971 (razprodano / out of print).

Št./No. 6. Stanko PAHIČ, Pobrežje. – Ljubljana 1972.

Št./No. 7. Sonja PETRU, Emonske nekropole. – Ljubljana 1972 (razprodano / out of print).

Št./No. 8. Ljudmila PLESNIČAR-GEC, Severno emonsko grobišče / The Northern Necropolis of Emona. – Ljubljana 1972 (razprodano / out of print).

Št./No. 9. Josip KLEMENC, Vera KOLŠEK, Peter PETRU, Antične grobnice v Šempetru / Antike Grabmonumente in Šempeter. – Ljubljana 1972.

Št./No. 10. Vida STARE, Prazgodovina Šmarjete / Der vorgeschichtliche Komplex von Šmarjeta. – Ljubljana 1973.

Št./No. 11. Mehtilda URLEB, Križna gora pri Ložu. Halštatska nekropola / Hallstattzeitliches Gräberfeld Križna gora. – Ljubljana 1974.

Št./No. 12. Peter PETRU, Thilo ULBERT, Vranje pri Sevnici. Starokrščanske cerkve na Ajdovskem gradcu / Vranje bei Sevnica. Frühchristliche Kirchenanlagen auf dem Ajdovski gradec. – Ljubljana 1975 (razprodano / out of print).

Št./No. 13. Iva MIKL CURK, Poetovio I. – Ljubljana 1976.

Št./No. 14. Vera KOLŠEK, Vzhodni del antične nekropole v Šempetru / Die ostliche Antike Nekropole in Šempeter im Savinjatal. – Ljubljana 1976.

Št./No. 15. Sonja PETRU, Peter PETRU, Neviodunum (Drnovo pri Krškem). Katalog najdb / Neviodunum (Drnovo bei Krško). Katalog der Funde. – Ljubljana 1978.

Št./No. 16. Janez DULAR, Podzemelj. Katalog najdb / Podzemelj. Katalog der Funde. – Ljubljana 1978.

Št./No. 17. Mitja GUŠTIN, Notranjska. K začetkom železne dobe na severnem Jadranu / Notranjska. Zu den Anfängen der Eisenzeit an der nördlichen Adria. – Ljubljana 1979.

Št./No. 18. Vida STARE, Kranj. Nekropola iz časa preseljevanja ljudstev / Kranj. Betrachtungen zur Auswertung des Grabbeigabenfundstoffes der völkerwanderungszeitlichen Nekropole. – Ljubljana 1980.

Št./No. 19. Lojze BOLTA, Rifnik pri Šentjurju. Poznoantična naselbina in grobišče / Rifnik. Spätantike Siedlung und Gräberfeld. – Ljubljana 1981.

Št./No. 20. Zilka KUJUNDŽIĆ, Poetovijske nekropole / Die Nekropolen von Poetovio. – Ljubljana 1982.

Št./No. 21. Ljudmila PLESNIČAR-GEC et al., Starokrščanski center v Emoni / Old Christian Center in Emona. – Ljubljana 1983.

Št./No. 22. Stane GABROVEC, Drago SVOLJŠAK, Most na Soči (S. Lucia) I. Zgodovina raziskovanj in topografija / Most na Soči (S. Lucia) I. Storia delle ricerche e topografia. – Ljubljana 1983.

Št./No. 23/1. Biba TERŽAN, Fulvia LO SCHIAVO, Neva TRAMPUŽ-OREL, Most na Soči (S. Lucia) II. Szombathyjeva izkopavanja. Tekst / Most na Soči (S. Lucia) II. Die Ausgrabungen von J. Szombathy. Text. – Ljubljana 1985.

Št./No. 23/2. Biba TERŽAN, Fulvia LO SCHIAVO, Neva TRAMPUŽ-OREL, Most na Soči (S. Lucia) II. Szombathyjeva izkopavanja. Table / Most na Soči (S. Lucia) II. Die Ausgrabungen von J. Szombathy. Tafelband. – Ljubljana 1984.

Št./No. 24. Milan SAGADIN, Kranj – Križišče Iskra. Nekropola iz časa preseljevanja ljudstev in staroslovanskega obdobja / Kranj – Iskra Crossroads. A Cemetery from the Migration Period and the Early Slavic Period. – Ljubljana 1987.

Št./No. 25. Biba TERŽAN, Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria. – Ljubljana 1990.

Št./No. 26. Anja DULAR, Prazgodovinska grobišča v okolici Vinjega vrha nad Belo cerkvijo / Die vorgeschichtlichen Nekropolen in der Umgebung von Vinji Vrh oberhalb von Bela Cerkev. – Ljubljana 1991.

Št./No. 27. Mitja GUŠTIN, Posočje in der jüngeren Eisenzeit / Posočje v mlajši železni dobi. – Ljubljana 1991.

Št./No. 28. Stane GABROVEC, Stična I. Naselbinska izkopavanja / Stična I. Siedlungsausgrabungen. – Ljubljana 1994.

Št./No. 29. Biba TERŽAN (ur./ed.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem I / Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia I. – Ljubljana 1995.

Št./No. 30. Biba TERŽAN (ur./ed.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem II / Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia II. – Ljubljana 1996.

Št./No. 31/1. Ljudmila PLESNIČAR-GEC, Antične freske v Sloveniji I. Prvi del / The Roman Frescoes of Slovenia I. Part one. – Ljubljana 1997.

Št./No. 31/2. Ljudmila PLESNIČAR-GEC, Antične freske v Sloveniji I. Drugi del / The Roman Frescoes of Slovenia I. Part two. – Ljubljana 1998.

Št./No. 32. Janka ISTENIČ, Poetovio, zahodna grobišča I. Grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneuma v Gradcu / Poetovio, the Western Cemeteries I. Grave-Groups in the Landesmuseum Joanneum, Graz. – Ljubljana 1999.

Št./No. 33. Janka ISTENIČ, Poetovio, zahodna grobišča II. Grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneuma v Gradcu. Katalog / Poetovio, the Western Cemeteries II. Grave-Groups in the Landesmuseum Joanneum, Graz. Catalogue. – Ljubljana 2000.

Št./No. 34. Drago SVOLJŠAK, Ana POGAČNIK, Tolmin, prazgodovinsko grobišče I. Katalog / Tolmin, the Prehistoric Cemetery I. Catalogue. – Ljubljana 2001.

Št./No. 35. Drago SVOLJŠAK, Ana POGAČNIK, Tolmin, prazgodovinsko grobišče II. Razprave / Tolmin, the Prehistoric Cemetery II. Treatises. – Ljubljana 2002.

Št./No. 36. Sneža TECCO HVALA, Janez DULAR, Eva KOCUVAN, Železnodobne gomile na Magdalenski gori / Eisenzeitliche Grabhügel auf der Magdalenska gora. – Ljubljana 2004.

Št./No. 37. Stane GABROVEC, Ana KRUH, Ida MURGELJ, Biba TERŽAN, Stična II/1. Gomile starejše železne dobe. Katalog / Grabhügel aus der älteren Eisenzeit. Katalog. – Ljubljana 2006.

Št./No. 38. Stane GABROVEC, Biba TERŽAN, Stična II/2. Gomile starejše železne dobe. Razprave / Grabhügel aus der älteren Eisenzeit. Studien. – Ljubljana 2008.

Št./No. 39. Dragan BOŽIČ, Late La Tene-Roman cemetery in Novo mesto. Ljubljanska cesta and Okrajno glavarstvo / Poznolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu. Ljubljanska cesta in Okrajno glavarstvo. – Ljubljana 2008.

Št./No. 40. Biba TERŽAN, Matija ČREŠNAR, Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia. – Ljubljana 2014.

Št./No. 41. Janka ISTENIČ, Boštjan LAHARNAR, Jana HORVAT (ur./eds.), Evidence of the Roman Army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem. – Ljubljana 2015.

Št./No. 42. Biba TERŽAN, Elisabetta BORGNA, Peter TURK, Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu / Il ripostiglio della Grotta delle Mosche presso San Canziano del Carso. – Ljubljana 2016.

Št./No. 43. Janka ISTENIČ, Roman military equipment from the River Ljubljanica. Typology, Chronology and Technology / Rimska vojaška oprema iz reke Ljubljanice. Arheološke in naravoslovne raziskave. – Ljubljana 2019.

Št./No. 44. Biba TERŽAN, Matija ČREŠNAR (ur.), Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji. Tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi / Pohorsko Podravje three Millennia ago. Tradition and Innovation in the Late Bronze and Early Iron Ages. – Ljubljana 2021.

Naročila / Orders: blagajna@nms.si

 

 

Prijavite se na e-novice