SI
Show menu

Dragocenosti Narodnega muzeja Slovenije

Cena: 39.00 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Dragocenosti Narodnega muzeja Slovenije
Treasures of the National Museum of Slovenia

2., prenovljena in razširjena izdaja

Glavni urednik: Matej Hreščak

2021, 21,5 x 30,5 cm, trda vezava, 235 strani, ISBN 978-961-6981-52-1

Jezik: slovenski, angleški

Ob 200-letnici muzeja predstavljamo izbor sto najimenitnejših muzejskih dragocenosti: sto muzealij in sto muzejskih zgodb. Ta estetska, veličastna in zanimiva knjiga pa kljub vsemu ponuja le droben vpogled v bogastvo zakladov, ki jih hrani Narodni muzej Slovenije. Naj bo torej publikacija povabilo na sprehod po muzeju in spoznavanje njegovih dragocenosti tudi v živo!

Vsebina

Kazalo

Pavel Car: Predgovor

Jernej Kotar, Tomaž Lazar: Dvesto let muzeja

100 dragocenosti Narodnega muzeja Slovenije

1. Neandertalsko glasbilo iz Divjih bab I
2. Kamnita konica iz Jame v Lozi
3. Harpuna iz Ljubljanice
4. Idol z Ljubljanskega barja
5. Bronast polnoročajni meč iz Jabelj
6. Zlata našitka z Bleda
7. Zaklad bronastih predmetov iz Jurke vasi
8. Bronast oklep iz Novega mesta
9. Apulske posode iz Stične
10. Pokrov s figuralnim okrasom iz Stične
11. Krsta z mumijo A-keswy-te
12. Zlati nakit stiške kneginje
13. Bronast kipec vojščaka z Vač
14. Situla z Vač
15. Prazgodovinski stekleni in jantarni izdelki
16. Železnodobne čelade
17. Keltski zlatnik in zlata kovna ploščica
18. Srebrna ovratnica in votivna ploščica z Berlotovega roba
19. Medaljon z upodobitvijo cesarja Avgusta
20. Mejnik med območjema mest Akvileja in Emona
21. Posoda (askos)
22. Rimske steklene posode
23. Posvetila boginji Ekorni
24. Kip moškega
25. Doprsje mladeniča
26. Punčki
27. Portret Konstancija Klora ali Licinija
28. Zakladna najdba večkratnih zlatnikov Konstansa in Magnencija iz Emone
29. Zakladna najdba z Limberka
30. Fragment koptske tkanine
31. Pasna spona Gotinje in zaponka Romanke
32. Zaponka s kentavrom
33. Zgodnjesrednjeveški lonec
34. Lesene pasti z Ljubljanskega barja
35. Oprava konjenikov iz Karniole
36. Zakladna najdba srebrnikov srednjeveške kovnice v Ljubljani in železnega ključa
37. Medaljon s podobo grifa
38. Trije srednjeveški meči iz Ljubljanice
39. Preklopni naličnik v slogu pasjega gobca
40. Arhaična ročka za vino
41. Pastoral ali škofovska palica
42. Kip Marije, del figuralne skupine Objokovanja
43. Pečatnik Ladislava Posmrtnega
44. Železni klobuk
45. Biblija z razlago Nikolaja iz Lyre
46. Sveto sorodstvo
47. Romarsko znamenje sv. Volbenka (Bolfenka)
48. Izdelki ljubljanskih steklarn
49. Vitraj Poklon sv. treh kraljev
50. Ploščni oklep mojstra Valentina Siebenbürgerja
51. Heinrich Aldegrever, Zavist (Invidia)
52. Prestol nadvojvode Karla
53. Par pištol s kolesnik vžigom
54. Sigismund Herberstein, Moskovska kronika
55. Hendrick Goltzius po Cornelisu Cornelisz. van Haarlemu, Ikarjev padec
56. Jurij Dalmatin, Lepe krščanske molitve
57. Delavnica Hendricka Goltziusa po risbi Hendricka Goltziusa (?), Fortuna (Ramnuzija)
58. Kazula ali mašni plašč
59. Srebrnik Jurija Wagna Bogenšperškega
60. Prapor kranjskega plemiškega sklica
61. Karteli za viteške igre v Ljubljani
62. Francois Saraillac, Pochette
63. Uruši kabinetna omarica na podstavku
64. Valvasoriana
65. Spominski pokal
66. Bitka pri Sisku
67. Florjančičev zemljevid Kranjske
68. Kostanjeviški pokal
69. Baročni relikviarij
70. Franz Anton Steinberg, Temeljno poročilo o notranjskem Cerkniškem jezeru
71. Skupina adorantov, del namiznega okrasa
72. Zlata medalja medaljerja Andreja Šege
73. Franc Jelovšek, Mati Božja s šivanjem
74. Kaminski vazi – dišavnici
75. Mojstrski predpasnik francosko-ilirske lože v Ljubljani
76. Klasicistična salonska ura z Venero
77. Karl Friderich Schinkel, Predjamski grad
78. Prešernova zapuščina
79. Vzorčni kompleti kroparskih žebljev
80. Prvi bankovci s slovenskim besedilom
81. Marko Pernhart, Vrh Triglava
82. Eksperimentalna repetirna puška Edmunda Pistotnika
83. Janez Puhar, Avtoportret
84. Prapor Južnega Sokola
85. Gledališki plakati slovenskega in nemškega gledališča v Ljubljani
86. Alojz Gangl, Dr. France Prešeren
87. Žara brata Gabriela
88. Ivan Vavpotič, Častna diploma Slovenskega akademičnega društva Ilirija
89. Ludwig Michalek, Gradnja solkanskega mostu
90. Pisalna miza v staroegipčanskem slogu
91. Rihard Jakopič, Križanke v snegu (Svež sneg)
92. Hinko Smrekar, Slovenski literati
93. Ivan Vavpotič, Plakat za III. slovenski vsesokolski zlet leta 1914 v Ljubljani
94. Viteški križec reda Franca Jožefa z vojno dekoracijo in miniaturo
95. Bronasta medalja z 9. poletnih olimpijskih iger v Amsterdamu leta 1928
96. Anonimni avtor, Športni plakat
97. Gorjuška pipa, višnarca ali furmanska pipa
98. Obveznica za posojilo narodnostne osvoboditve
99. Zbirka kovnega orodja za kovanje slovenskega tolarja
100. Highgrove Florilegium

Literatura

Contents

Pavel Car: Foreword

Jernej Kotar, Tomaž Lazar: Two Hundred Years of the Museum

100 treasures of the National Museum of Slovenia

1. Neanderthal Musical Instrument from Divje babe I
2. Stone Point from Jama v Lozi
3. Harpoon from River Ljubljanica
4. Idol from Ljubljansko barje
5. Solid-hilted Bronze Sword from Jablje
6. Two Golden Appliqués from Bled
7. Bronze Hoard from Jurka Vas
8. Bronze Cuirass from Novo mesto
9. Apulian Vessels from Stična
10. Lid with Figural Decoration from Stična
11. Coffin with the Mummy of A-Keswy-Ta
12. Gold Adornments of the Princess from Stična
13. Bronze Statuette of a Warrior from Vače
14. Situla from Vače
15. Prehistoric Glass and Amber Artefacts
16. Iron Age Helmets
17. Celtic Gold Coin and Gold Flan
18. Silver Torque and Votive Plaque from Berlotov rob
19. Medallion with a Portrait of Emperor Augustus
20. The Roman Boundary Stone
21. Jug (Askos)
22. Roman Glass Vessels
23. Dedications to the Goddess Aecorna
24. Statue of a Man
25. Bust of a Young Man
26. Two Dolls
27. Head of Constantius Chlorus or Licinius
28. Multiple Gold Coins of Constans and Magnentius from Emona Hoard
29. Hoard from Limberk
30. Coptic Textile Fragment
31. Ostrogothic Belt Buckle and Roman Brooch
32. Brooch with a Centaur
33. Early Medieval Jar
34. Wooden Traps from Ljubljansko barje
35. Carniolan Horsemen’s Equipment
36. Hoard Containing Silver Coins from the Medieval Mint in Ljubljana and Iron Key
37. The Medallion with a Depiction of a Gryphon
38. Three Medieval Swords from the Ljubljanica River
39. Hinged Hounskull Visor (Klappvisier)
40. Archaic Wine Jug
41. Pastoral Staff (Crosier)
42. Statue of Virgin, Part of the Figural Group Lamentation
43. Seal of Ladislaus the Posthumous
44. Kettle Hat
45. Bible with Commentary by Nicholas of Lyra
46. Holy Kinship
47. Pilgrim Badge with St Wolfgang
48. Products of Ljubljana Glass Factories
49. Adoration of the Magi
50. Master Valentin Siebenbürger’s Suit of Armour
51. Heinrich Aldegrever, Envy (Invidia)
52. Throne of Archduke Charles
53. Pair of Wheel-Lock Pistols
54. Sigismund von Herberstein, Notes on Muscovite Affairs
55. Hendrick Goltzius after Cornelis Cornelisz. van Haarlem, The Fall of Icarus
56. Jurij Dalmatin, Beautiful Christian Prayers
57. Workshop of Hendrick Goltzius after a Drawing by Hendrick Goltzius (?), Fortuna (Rhamnusia)
58. Chasuble (Mass Vestment)
59. Silver Coin of Jurij Wagen of Bogenšperk
60. Standard of the Carniolan Feudal Cavalry
61. Cartels for a Knights Tournament in Ljubljana
62. François Saraillac, Pochette
63. Urushi Lacquer Cabinet on Stand
64. Valvasoriana
65. Memorial Cup
66. Battle of Sisak
67. Chorographic Map of the Duchy of Carniola
68. Kostanjevica Chalice
69. Baroque Reliquary
70. Franz Anton Steinberg, A Detailed Report on Lake Cerknica in Inner Carniola
71. Adorants, Part of a Table Centrepiece
72. Gold Medal by Medallist Andrej Šega
73. Franc Jelovšek, Mother of God with Needlework
74. Two Mantelpiece Potpourri Vases
75. Apron of the Master of the French-Illyrian Lodge in Ljubljana
76. Neoclassical Salon Clock with Venus
77. Karl Friedrich Schinkel, Predjama Castle
78. Prešeren’s Legacy
79. Sample Sets of Kropa Nails
80. First Banknotes with Slovenian Inscription
81. Marko Pernhart, Peak of Mount Triglav
82. Edmund Pistotnik’s Experimental Repeating Rifle
83. Janez Puhar, Self-portrait
84. Banner of South Sokol
85. Theatre Posters of the Slovenian and German Theatre in Ljubljana
86. Alojz Gangl, Dr France Prešeren
87. Urn of Brother Gabriel
88. Ivan Vavpotič, Honorary Certificate of the Slovenian Academic Association Illyria, presented to Karel Chodounský
89. Ludwig Michalek, Building Solkan Bridge
90. Ancient-Egyptian Style Desk
91. Rihard Jakopič, Križanke in the Snow (Fresh Snowfall)
92. Hinko Smrekar, Slovenian Writers
93. Ivan Vavpotič, Poster for the Third Slovenian All-Sokol Slet (Festival) in Ljubljana in 1914
94. Officer’s Cross of the Order of Franz Joseph with War Decoration and Miniature
95. Bronze Medal of the Ninth Summer Olympic Games in Amsterdam 1928
96. Unknown Designer, Sports Poster
97. Gorjuše Pipe, Višnarca, or Coachman Pipe
98. National Liberation Bond
99. Coin Dies for Slovenian Tolar
100. Highgrove Florilegium

Bibliography

Sponzor

Zavarovalnica Triglav, d.d.
 

 

Prijavite se na e-novice