SI
Show menu

Gabrovčev zbornik

Situla. Razprave Narodnega muzeja v Ljubljani / Dissertationes Musei nationalis Labacensis 20/21
Cena: 9.00 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Situla 20/21
Gabrovčev zbornik
Zbornik, posvečen Stanetu Gabrovcu ob šestdesetletnici

Svet zbornika: Marjan Blažon, Aleksander Jeločnik, Staško Jesse, Bogo Stopar, Hanka Štular

1980, 17 x 24 cm, mehka vezava, 522 strani, 38 tabel

Jezik: slovenski, nemški, drugi

Vsebina

Jože Kastelic
Ob šestdesetletnici Staneta Gabrovca

Tabula gratulatoria

Marjan Blažon
Bibliografija Staneta Gabrovca

France Leben
Nekaj eneolitskih najdb iz Bezgečeve jame
Einige äneolitische Funde aus Bezgečeva jama

Благоја Китаноски
Еден дел од содржината на керамичкото депо од Варош кај Прилеп
Part of the Contents of the Pottery Depot from Varoš near Prilep

Paola Korošec
Kamnita sekira-kopača iz Rabeljčje vasi v Ptuju
Das steinerne Hackbeil aus Rabeljčja vas in Ptuj

Paola Càssola Guida
Una spada dell' età del bronzo dal Friuli
Meč iz bronaste dobe v Furlaniji

Irena Horvat-Šavel
Rezultati sondiranja v Dolnjem Lakošu
Results of an Exploratory Sounding in Dolnji Lakoš

Mira Strmičnik-Gulič
Žarno grobišče iz Rabeljčje vasi v Ptuju
Das Urnengräberfeld in Rabeljčja vas in Ptuj

Ivan Puš
Nosilci kulture žarnih grobišč in Iliri
The Urn Field People and the Illyrians

Marjan Slabe
O okrasu na žari groba 86 z dvorišča SAZU v Ljubljani
De l'ornement sur l'urne de la tombe 86 fouilée sur la cour de l' Académie Slovène des Sciences et des Arts à Ljubljana

Miha Budja
Grob 54 z žarnega grobišča na dvorišču SAZU v Ljubljani
Grab 54 aus der Urnennekropole im Hof der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Ljubljana

Eckehart Schubert
Archäologische Beobachtungen im oberen Vinschgau
Arheološka dognanja v gornjem Vinschgauu

Georg Kossack
"Kimmerische" Bronzen. Bemerkungen zur Zeitstellung in Ost- und Mitteleuropa
»Kimerijski« bronasti predmeti. Pripombe k časovni uvrstitvi v Vzhodni in Srednji Evropi

Tone Knez
Novo mesto v zadnjem tisočletju pred n. št.
Novo mesto im letzten Jahrtausend vor Chr.

Erszebet Patek
Einige Daten zu den Anfängen der Früheisenzeit in Ungarn
Nekaj podatkov k začetkom zgodnje železne dobe na Ogrskem

Volker Pingel
"Balkanische" Bronzen der älteren Eisenzeit in Sizilien und Unteritalien
»Balkanski« bronasti predmeti iz starejše železne dobe na Siciliji in v južni Italiji

Alojz Benac
Gradina u Podgradini (Reljino selo, Glamočko polje)
Gradina à Podgradina (Reljino selo, Glamočko polje)

Drago Svoljšak
Prazgodovinska naselbina na Mostu na Soči
Die vorgeschichtliche Siedlung in Most na Soči

Davorin Vuga
Železnodobna najdišča v kotlini Ljubljanskega barja
Iron Age Sites in the Ljubljansko barje (Marshland) Basin

Fritz Eckarh Barth
Falerenensembles im Gräberfeld Hallstatt
Celote faler na grobišču v Hallstattu

Elica Boltin-Tome
Apulska keramika s Kaštelirja pri Dvorih nad Izolo
Ceramica apula dal Kaštelir (Castelliere) presso Dvori sopra Isola

Karl Kromer
Das Situlenfest. Versuch einer Interpretation der Darstellungen auf figural verzierten Situlen
Situlske svečanosti
Markus Egg
Zum Helmfragment von Magdalenska gora
Fragment čelade z Magdalenske gore

Mitja Guštin
Ante tubam
Der Hornbläser aus Idrija bei Bača

Giovanna Bermond Montanari
Bronzo etrusco dal territorio romagnolo
Etruščanska bronasta kljuka s področja Romagne

Anja Dular
Bronaste figurice s Šmarjete?
Die Bronzenfigürchen aus Šmarjeta?

Serena Vitri
Un'oinochoe da S. Lucia di Tolmino – Most na Soči
Etruščanska oinohoe iz Sv. Lucije – Most na Soči

Kristina Mihovilić
Brončane lepeze iz istarskih željeznodobnih nekropola
Ventagli di bronzo dalle necropoli istriane dell'età del ferro

Mehtilda Urleb
Nova odkritja na halštatski nekropoli Trnovo pri Ilirski Bistrici
Neue Ausgrabungen auf der hallstattnekropole Trnovo bei Ilirska Bistrica

Lojze Bolta
Prazgodovinski grob z Rifnika
Das vorgeschichtliche Grab von Rifnik

Nuša Logar
Dvoje prazgodovinskih grobov z Ajdovskega gradca pri Vranju
Zwei vorgeschichtliche Gräber auf Ajdovski gradec bei Vranje

Walter Drack
Ein Steinplattengrab der mittleren Hallstattzeit bei Kloten, Kanton Zürich
Grob iz kamnitih plošč srednjehalštatske dobe pri trgu Kloten v kantonu Zürich

Wolfgang Kimmig
Zu einigen Späthallstattfibeln östlichen Zuschnitts von der Heuneburg
O nekaterih poznohalštatskih fibulah z vzhodnjaškimi značilnostmi s Heuneburga

Wolfgang Dehn
Einige Bemerkungen zu hallstattzeitlichen Trensen Sloweniens
Nekaj pripomb k halštatsko dobnim žvalam v Sloveniji

Otto-Herman Frey
Zur Tragweise hallstattzeitlicher Dolche in Slowenien
O načinu nošnje halštatskih bodal v Sloveniji

Biba Teržan
Posodje v grobovih halštatskih veljakov na Dolenjskem
Vessels-sets in the Graves of Hallstatt Chieftains in the Dolenjska Area

Ludvig Pauli
Novo mesto - Hallstatt - Berru
Eine außergewöhnliche Beigabe in reichen Kriegergräbern der Frühlatènezeit

Liselotte Zemmer-Plank
Teile importierter Bronzegürtel im Ferdinandeum
Deli uvoženih bronastih pasov v muzeju Ferdinandeum

Borislav Jovanović
Utvrdjena naselja u zemlji Skordiska 
A Fortified Settlements on Territory of the Scordisci

Jovan Todorović
Autohtona komponenta u keltskoj kulturi Podunavlja
The Autochthonous Component in the Celtic Culture in the Danube Region

Peter Kos
Die Rolle der norischen Silbermünzen in der Geldwirtschaft des 1. Jahrhunderts v. Chr.
Vloga noriških srebrnikov v denarnem gospodarstvu 1. stoletja pr. n. št.

Ulrich Schaaff
Ein spätkeltisches Kriegergrab mit Eisenhelm aus Novo mesto
Grob keltskega bojevnika s čelado v Novem mestu
 

 

Prijavite se na e-novice