SI
Show menu

KiM 41: Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem

Cena: 56.00 €
Razprodano

Dodatne informacije / opis izdelka

Katalogi in monografije 41
Evidence of the Roman army in Slovenia /
Sledovi rimske vojske na Slovenskem

Uredniki: Janka Istenič, Boštjan Laharnar, Jana Horvat

2015, 25 x 33,5 cm, trda vezava, 430 strani, ISBN 978-961-97-4

Jezik: angleški, slovenski

KiM 41: pdf (20.6 MB)
Pdf monografije lahko prenesete na svojo napravo. Grafične priloge v veliki ločljivosti so dostopne v tiskani izdaji.

Vsebina

Preface / PREDGOVOR

Boštjan Laharnar
The Roman army in the Notranjska region / RIMSKA VOJSKA NA NOTRANJSKEM

Janka Istenič
Traces of Octavian's military activities at Gradišče in Cerkno and Vrh gradu near Pečine / SLEDOVI OKTAVIJANOVEGA VOJAŠKEGA DELOVANJA NA GRADIŠČU V CERKNEM IN VRH GRADU PRI PEČINAH 
The Coin Catalogue / KATALOG NOVCEV (Alenka Miškec)

Danilo Breščak
Graves with weapons from Verdun near Stopiče / GROBOVI Z OROŽJEM Z VERDUNA PRI STOPIČAH 

Andrej Gaspari, Iris Bekljanov Zidanšek, Rene Masaryk, Matjaž Novšak
Augustan military graves from the area of Kongresni trg in Ljubljana / AVGUSTEJSKA VOJAŠKA GROBOVA S KONGRESNEGA TRGA V LJUBLJANI

Jana Horvat
Early Roman military finds from prehistoric settlements in the Gorenjska region / ZGODNJERIMSKE VOJAŠKE NAJDBE S PRAZGODOVINSKIH NASELBIN NA GORENJSKEM

Milan Sagadin
Evidence of the Roman army in Early Roman Kranj / SLEDOVI RIMSKE VOJSKE V ZGODNJEANTIČNEM KRANJU

Mitja Guštin
Roman camps following the route to Segestica and the western Balkans / RIMSKI VOJAŠKI TABORI V SMERI PROTI SEGESTIKI IN ZAHODNEMU DELU BALKANSKEGA POLOTOKA

Alenka Miškec
The role of Roman Republican denarii of Mark Antony in the monetary circulation of the Late Republic / VLOGA RIMSKIH REPUBLIKANSKIH DENARIJEV MARKA ANTONIJA V DENARNEM OBTOKU POZNE REPUBLIKE

Boštjan Laharnar, Benjamin Štular, Miha Mlinar
Gradič above Kobarid – a Late Republican fortified emporium? / GRADIČ NAD KOBARIDOM, POZNOREPUBLIKANSKI UTRJENI EMPORIJ?

Maja Janežič, Evgen Lazar
Roman military equipment from the town centre of Poetovio / RIMSKA VOJAŠKA OPREMA IZ SREDIŠČA PETOVIONE

Irena Lazar
Roman tile workshop at Vransko – archaeology, ager of Celeia and Roman history / RIMSKA OPEKARNA NA VRANSKEM – ARHEOLOGIJA, CELEJSKI AGER IN RIMSKA ZGODOVINA

Andrej Preložnik, Aleksandra Nestorović
Germanic spur from Ptuj / GERMANSKA OSTROGA S PTUJA

Veronika Pflaum, Judita Lux
Hackamore and other parts of equine equipment from the Roman villa at Mošnje (Abstract) / HAKAMORA IN DRUGI DELI KONJSKE OPREME IZ RIMSKE VILE PRI MOŠNJAH 

Julijana Visočnik
Soldiers from Roman autonomous towns in Slovenia, active in other parts of the Roman Empire (Summary) / VOJAKI IZ RIMSKIH AVTONOMNIH MEST NA SLOVENSKEM, KI SO SLUŽBOVALI DRUGOD PO IMPERIJU

Anja Ragolič
Die Zeit des Kaisers Gallienus und die Rolle des Heeres in Poetovio / GALIENOVO OBDOBJE IN VLOGA VOJSKE V PETOVIONI

Drago Svoljšak
Roman fort at Hrušica: findings of investigations after 1979 / RIMSKA UTRDBA NA HRUŠICI, IZSLEDKI IZKOPAVANJ PO LETU 1979

Janka Istenič
Mali Njivč above Novaki / MALI NJIVČ NAD NOVAKI
The Coin Catalogue / KATALOG NOVCEV (Andrej Šemrov)

Slavko Ciglenečki
Late Roman army, Claustra Alpium Iuliarum and the fortifications in the south-eastern Alps / POZNORIMSKA VOJSKA, CLAUSTRA ALPIUM IULIARUM IN UTRJENA KRAJINA V JUGOVZHODNIH ALPAH

 

 

Prijavite se na e-novice