SI
Show menu

KiM 44: Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji / Pohorsko Podravje three millenia ago

Tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi / Tradition and Innovation in the Late Bronze and Early Iron Ages
Cena: 59.00 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Katalogi in monografije 44
Pohorsko podravje pred tremi tisočletji. Tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi /
Pohorsko podravje three millenia ago. Tradition and Innovation in the Late Bronze and Early Iron Ages

Avtorja: Biba Teržan, Matija Črešnar
s sodelavci: Teja Gerbec, Lucija Grahek, Mihela Kajzer, Vesna Koprivnik, Bine Kramberger, Tamara Leskovar, Mira Strmčnik Gulič, Iztok Štamfelj, Jayne-Leigh Thomas, Tatjana Tomazo Ravnik, Borut Toškan, Rafko Urankar

Izdajatelja: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Narodni muzej Slovenije

2021, 25 x 33,5 cm, trda vezava, 589 strani, ISBN 978-961-06-0418-1

Jezik: slovenski, angleški

KiM 44: pdf (41.0 MB)
To delo je ponujeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva – Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna licenca (izjema so fotografije). Pdf monografije lahko prenesete na svojo napravo. Grafične priloge v veliki ločljivosti so dostopne v tiskani izdaji. 

O monografiji

V preteklih treh desetletjih je prišlo predvsem zaradi zaščitnih arheoloških izkopavanj ob izgradnji avtocestnega križa v Sloveniji do številnih odkritij novih arheoloških najdišč iz različnih obdobij, kar velja tudi za Pohorsko Podravje. Že med arheološkimi izkopavanji so pozornost vzbudile razmeroma gosto razporejene naselbine iz pozne bronaste dobe, ki so spreminjale do tedaj znano podobo poselitve Pohorskega Podravja. Ob tem pa je bilo na tem območju v preteklosti raziskanih tudi več pomembnih arheoloških najdišč, ki so že po preliminarnih objavah kazala na njihov velik znanstveni potencial, a doslej niso bila primerno objavljena in ovrednotena.

V želji po zapolnjenju te vrzeli v poznavanju preteklosti območja Pohorskega Podravja je bil začrtan raziskovalni projekt, s katerim naj bi znanstveno obdelali in proučili to obsežno arheološko gradivo ter s tem pridobili nove podatke o procesih naseljevanja in naselbinskih strukturah na Dravskem polju v stoletjih ob izteku 2. tisočletja in v zgodnjem 1. tisočletju pr. n. št. To je bil čas, ko je t. i. kultura žarnih grobišč pozne bronaste dobe s svojim pulziranjem doživljala vzpone pa tudi padce in ko se je ob njenem zatonu porajala nova doba – zgodnja železna doba in z njo halštatska kultura.

Opravljene raziskave in predstavljene rezultate v pričujoči monografiji lahko razdelimo na tri tematske sklope. V prvem predstavljamo rezultate temeljitih analiz celotnega gradiva na novo raziskanih nižinskih naselbin, odkritih pri krajih Pobrežje, Orehova vas in Hotinja vas pri Mariboru.

Drugi tematski sklop je posvečen nekropolam, in sicer v veliki meri doslej še neobjavljenimnajdbam iz pozne bronaste in starejše železne dobe iz okolice Razvanja, Pobrežja in Rogozepri Mariboru ter z Gračiča pod Brinjevo goro nad Zrečami. Te predstavljajo naselbinskimnajdbam komplementaren arheološki vir, pomemben za razumevanje poselitvenih vzorcev vprostoru in času, ki je ob tem nepogrešljiv pri preučevanju družbene strukture in obredja.

V tretjem sklopu raziskav so predstavljeni rezultati naravoslovnih analiz, namreč arheometričnih raziskav kovinskih predmetov, analize živalskih kostnih ostankov inantropoloških analiz.

Vsebina

Biba Teržan, Matija Črešnar
PREDGOVOR / Preface

Matija Črešnar
ORIS ZGODOVINE RAZISKAV POZNE BRONASTE DOBE V SEVEROVZHODNI SLOVENIJI / History of research of the Late Bronze Age in north-eastern Slovenia

NASELBINE / SETTLEMENTS

Lucija Grahek
OREHOVA VAS PRI MARIBORU – NASELBINA IZ POZNE BRONASTE DOBE (HORIZONT ROGOZA–OREHOVA VAS) / Orehova vas near Maribor – A settlement of the Late Bronze Age (Rogoza–Orehova vas horizon)

Bine Kramberger, Matija Črešnar
POBREŽJE V MARIBORU – NASELBINA IZ MLAJŠE KULTURE ŽARNIH GROBIŠČ / Pobrežje in Maribor – A settlement of the Late Urnfield Period

Teja Gerbec
HOTINJA VAS – NASELBINA STAREJŠE ŽELEZNE DOBE NA DRAVSKEM POLJU / Hotinja vas – A settlement of the Early Iron Age on the plain of Dravsko polje

GROBIŠČA / NECROPOLISES

Vesna Koprivnik
POBREŽJE V MARIBORU – GROBOVI MLAJŠE KULTURE ŽARNIH GROBIŠČ / Pobrežje in Maribor – Graves of the Late Urnfield Period

Vesna Koprivnik, Biba Teržan
GRAČIČ POD BRINJEVO GORO – NEKROPOLA KULTURE ŽARNIH GROBIŠČ / Gračič below Brinjeva gora – A necropolis of the Urnfield Period
I. Katalog grobov in grobnih pridatkov / I. Catalogue of graves and grave goods (V. K.)
II. Analiza sestavov grobnih pridatkov in družbena struktura / II. Analysis of the grave-good compositions and social structure (V. K., B. T.)
III. Kronološki oris / III. Chronological outline (B. T.)

Matija Črešnar
ROGOZA PRI MARIBORU – GOMILE IZ STAREJŠE ŽELEZNE DOBE / Rogoza near Maribor – Tumuli of the Early Iron Age

Biba Teržan, Mira Strmčnik Gulič, Mihela Kajzer, Bine Kramberger, Matija Črešnar
GOMILE IZ STAREJŠE ŽELEZNE DOBE POD POŠTELO / Early Iron Age tumuli under Poštela
I. Uvod / I. Introduction (B. T.)
II. Velika gomila nad Razvanjem / II. Large tumulus above Razvanje (M. S. G., M. K., B. K.)
III. Gomila 14 iz Pivole / III. Tumulus 14 at Pivola (M. S. G., B. T.)
IV. Gomila 13 iz Pivole / IV. Tumulus 13 at Pivola (B. T., M. Č., B. K.)
V. Kronološki oris gomil 13 in 14 iz Pivole ter Velike gomile nad Razvanjem / V. Chronological outline of Tumuli 13 and 14 from Pivola and the Great tumulus (Velika gomila) above Razvanje (B. T.)

SPEKTROMETRIČNE IN OSTEOLOŠKE ANALIZE / SPECTROMETRIC AND OSTEOLOGICAL ANALYSES

Rafko Urankar, Matija Črešnar
KEMIJSKE ANALIZE PREDMETOV IZ GROBOV POZNE BRONASTE IN STAREJŠE ŽELEZNE DOBE POHORSKEGA PODRAVJA / Chemical analyses of the Late Bronze and Early Iron Age grave goods from Pohorsko Podravje

Borut Toškan
KONJSKI OSTANKI IZ VELIKE GOMILE NAD RAZVANJEM / Horse remains from the Velika gomila tumulus above Razvanje

Tamara Leskovar, Matija Črešnar
ANTROPOLOŠKE ANALIZE – UVOD / Anthropological analyses – Introduction

Jayne-Leigh Thomas
ANTROPOLOŠKA ANALIZA SEŽGANIH ČLOVEŠKIH OSTANKOV Z NAJDIŠČ POHORSKEGA PODRAVJA IN PREKMURJA / Anthropological analysis of cremated human remains from Pohorsko Podravje and Prekmurje

Tamara Leskovar
ANTROPOLOŠKA ANALIZA SEŽGANIH ČLOVEŠKIH KOSTI IZ GOMIL STAREJŠE ŽELEZNE DOBE V OKOLICI POŠTELE / Anthropological analysis of cremated human remains from Early Iron Age burial mounds near Poštela

DODATEK / ADDENDUM

Tatjana Tomazo Ravnik, Jayne-Leigh Thomas, Iztok Štamfelj
BREZJE POD BRINJEVO GORO, SREDNJA BRONASTA DOBA / Brezje below Brinjeva gora, Middle Bronze Age
I. Antropološka analiza skeletov iz gomile / I. Anthropological analyses of the skeletons from the tumulus (T. T. R.) 
II. Antropološka analiza človeških ostankov iz štirih grobov iz gomile / II. Anthropological analysis of human remains from four graves from the tumulus (J. L. T.) 
III. Analiza človeških zob in čeljustnic pokopov iz gomile / Analysis of human teeth and jaws from graves from the tumulus (I. Š.) 

SKLEPNA BESEDA / CONCLUSION

Biba Teržan, Matija Črešnar
POHORSKO PODRAVJE V POZNI BRONASTI IN STAREJŠI ŽELEZNI DOBI / The Pohorsko Podravje region during the Late Bronze and Early Iron Ages

IMENSKO KAZALO / Name index

 

 

Prijavite se na e-novice