SI
Show menu

OPVSCVLA IOSEPHO KASTELIC SEXAGENARIO DICATA / Zbornik ob šestdesetletnici Jožeta Kastelica

Situla. Razprave Narodnega muzeja v Ljubljani / Dissertationes Musei nationalis Labacensis 14/15
Cena: 8.40 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Situla 14/15
OPVSCVLA IOSEPHO KASTELIC SEXAGENARIO DICATA
Zbornik ob šestdesetletnici Jožeta Kastelica

1974, 17 x 23,5 cm, mehka vezava, 407 str., 40 tabel

Jezik: slovenski, nemški, drugi

Vsebina

Stane Gabrovec
Ob šestdesetletnici Jožeta Kastelica

Ana Šašel
Bibliografija Jožeta Kastelica

Franc Osole
Radiokarbonske datacije v slovenskem paleolitiku / Radiokarbon- Datierungen im Paläolithikum Sloweniens

Tatjana Bregant
Elementi jadransko-mediteranske kulturne skupine v alpskem faciesu lengyelske kulture / Elemente der adriatisch-mediterranen Kulturgruppe in der alpinen Fazies der Lengyel-Kultur

Hans-Jörg Kellner
Ein neuer Medaillon-Typus aus Urartu / Nov tip medaljona iz Urartuja

Karl Kromer
Ein Votivfigürchen aus Südtirol / Votivna figurica iz južne Tirolske

Thea Elisabeth Haevernick
Zu den Glasperlen in Slowenien / Steklene jagode v Sloveniji

France Stare
Grob starejšeželeznodobnega bojevnika iz Legna pri Slovenj Gradcu / Früheisenzeitliches Kriegergrab aus Legen bei Slovenj Gradec

Mitja Guštin
Mahaire: Doprinos k povezavam Picena, Slovenije in Srednjega Podonavja v 7. stol. pr. n. št. / Maihara-Krummschwerter: Urgeschichtliche Verbindungen Picenum – Slowenien – Basarabi

Guido A. Mansuelli
Ancora sui problemi dell' "Arte delle situle" / Ponovno o situlski umetnosti

Tone Knez
Halštatski zlati diadem iz Novega mesta / Ein hallstattzeitliches Golddiadem aus Novo mesto

Hugh Hencken 
Bracelets of Lead-Tin Alloy from Magdalenska gora / Zapestnice iz svinčeno-cinaste spojine z Magdalenske gore

Otto-Herman Frey
Durchbrochene Frühlatenegürtelhaken aus Slowenien / Zgodnjelatenske pasne spone v predrti tehniki iz Slovenije

Fritz Lochner von Hüttenbach
Bernerkungen zu den Namen Vibenus und Vibes / Pripombe k imenoma Vibenus in Vibes

Kajetan Gantar
Prispevek k interpretaciji Ajshilovega Agamemnona v. 967 / Ein Beitrag zur Interpretation von Aischylos' Agamemnon V. 967

Karel Kurz
Zur neuen Datierung des Mazin-Fundes / K novi dataciji najdbe Mazin

Marin Zaninović
Antička osmatračnica kod Stona / An Ancient Watch and Control Post by Ston

Božidar Slapšak
Tegula Q. Clodi Ambrosi

Erna Diez
Athleten-Relief in Noricum / Relief z atleti iz Norika

Vera Kolšek
Srebrn prstan z gemo / Silberring mit Gemme

Sonja Petru
Rimska steklena situla / Eine römische Glassitula

Géza Alföldy
P. Helvius Pertinax und M. Valerius Maximianus / P. Helvius Pertinax in M. Valerius Maximianus

Lojze Bolta
Napisi in reliefi s poznoantične naselbine na Rifniku / Inschriften und Reliefs aus der spätantiken Ansiedlung in Rifnik

Aleksander Jeločnik
Zaporedje zgodnjih emisij Dioklecijanovih reformnih srebrnikov v rimski kovnici / The Sequence of Early Issues of Diocletian's Reformed Silver Coins in the Rome Mint

Peter Petru
Rimski paradni oklep s Hrušice / Römischer Paradepanzerbeschlag aus Hrušica

Iva Mikl-Curk
Ob preučevanju rimske lončenine iz središča Emone / Zu den römischen Töpfereifunden im Zentrum Emonas

Irma Čremošnik
Prvi tragovi kršćanstva na nalazima vile u Paniku / Die erstern Spuren des Christentums in den Funden von Panik

Giuseppe Bovini
Un'ipotesi sull'ordinamento planimetrico e sulle vicende della "Basilica Probi" e della "ecclesia S. Euphemiae" nel territorio ravennate di Classe / Hipoteza o planimetrični ureditvi in razvoju "Basilicae Probi" in "ecclesiae S. Euphemiae" na ravenatskem področju Classis

Jaro Šašel
K zgodovini Julijsko-alpskega obrambnega področja / Zur Geschichte der Julisch-alpen Militärzone

Stephen Foltiny
Spätrömische und völkerwanderungszeitliche Silberlöffel aus der alten Welt im Metropolitan Museum of Art in New York / Srebrne žlice pozne antike in iz časa preseljevanja narodov v Metropolitanskem muzeju v New Yorku

D. M. Metcalf
Basil, Constantine, and Alexander: An Enigmatic Byzantine Follis of the Ninth Century / Basilij, Konstantin in Aleksander: zagonetni bizantinski folis iz devetega stoletja

Vinko Šribar, Vida Stare
H kronologiji blejskih grobišč / Zur Chronologie der Grabstätten in Bled

Timotej Knific
Horizontalna stratigrafija grobišča Bled-Pristava II / Die horizontale Stratigraphie des Gräberfeldes Bled-Pristava II

Paola Korošec
Pomen školjk pectunculus v srednjeveških grobovih Gorenjske / La signification de la coquille pectunculus trouvée dans les tombes moyennâgeuses de la Slovenie nord-occidentale

Wilhelm Fritsch
Najdba graških in breških pfenigov iz Radeč pri Zidanem mostu / Der Münzenfund von Radeče

Emilijan Cevc
Portal cerkve sv. Petra v Dvoru in oglejski misali / Il portale della chiesa di S. Pietro a Dvor presso Polhov Gradec e i messali aquileiesi

Branko Reisp
Začetki tiskarstva v Ljubljani / Die Anfänge der Buchdruckerkunst in Ljubljana

Ferdinand Tancik
Grbi alodialnih posestnikov blejskega gospostva / Les armoiries des possesseurs allodiaux du domaine de Bled

Vesna Bučić
Zbirka sončnih ur v Narodnem muzeju / Die Sammlung von Sonnenuhren im Nationalmuseum Ljubljana

Kruno Prijatelj
Matteieva slikarska dekoracija dubrovačke riznice / Le composizioni decorative di Pietro Mattei nel tesoro del duomo di Dubrovnik

Sergej Vrišer
Barok v Štepanji vasi pri Ljubljani / Barocke Gemälde und Skulpturen in Štepanja vas bei Ljubljana

Hanka Štular
Nekaj graviranih kozarcev iz muzejskih in zasebnih zbirk v Sloveniji – delo Hieronima Hackla? (Celje ok. 1820–1844) / Einige gravierte Gläser aus slowenischen Museums- und Privatsammlungen – Arbeiten des Hieronymus Hackel? (Celje 1820?–1844)

 

 

Prijavite se na e-novice