SI
Show menu

Westillyricum und Nordostitalien in der spätrömischen Zeit / Zahodni Ilirik in severovzhodna Italija v poznorimski dobi

Situla. Razprave Narodnega muzeja v Ljubljani / Dissertationes Musei Nationalis Labacensis 34
Cena: 25.00 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Situla 34
Westillyricum und Nordostitalien in der spätrömischen Zeit / 
Zahodni Ilirik in severovzhodna Italija v poznorimski dobi

Uredil: Rajko Bratož

1996, 18 x 24,5 cm, trda vezava, 407 str., ISBN 961-6169-03-3

Jezik: nemški, angleški, drugo

Povzetki so v slovenskem jeziku.

Vsebina

Vorwort
Predgovor

Adolf Lippold
Westillyricum und Nordostitalien in der Zeit zwischen 364 und 455 unter besonderer Berücksichtigung Theodosius I


DIE SCHLACHT AM FRIGIDUS
BITKA PRI FRIGIDU

Alexander Demandt
Römische Entscheidungsschlachten
Povzetek: Odločilne bitke v rimski zgodovini

Matthias Springer
Die Schlacht am Frigidus als quellenkundliches und literaturgeschichtliches Problem
Povzetek: Bitka pri Frigidu kot viroslovni in literarnozgodovinski problem

Yves-Marie Duval
Les aurea fulmina des Alpes Juliennes: le rôle des statues divines dans les lieux stratégiques
Povzetek: "Aurea fulmina" v Julijskih Alpah: vloga božjih podob na strateško pomembnih krajih

Mirko Kovač
Bora or Summer Storm: Meteorological Aspect of the Battle at Frigidus
Povzetek: Burja ali poletna nevihta: meteorološki vidik bitke pri Frigidu

AUSGEWÄHLTE HISTORISCHE PROBLEME
IZBRANA ZGODOVINSKA VPRAŠANJA

Ingomar Weiler
Zur Frage der Grenzziehung zwischen Ost- und Westteil des Römischen Reiches in der Spätantike
Povzetek: K vprašanju nastanka meje med vzhodnim in zahodnim delom rimskega cesarstva v pozni antiki

Marjeta Šašel Kos
The Defensive Policy of Valentinian I in Pannonia – A Reminiscence of Marcius Aurelius?
Povzetek: Obrambna politika Valentinijana I v Panoniji – odmev politike Marka Avrelija?

Herbert Grassl
Der Südostalpenraum in der Militärgeographie des 4./5. Jahrhunderts
Povzetek: Območje jugovzhodnih Alp v vojaški geografiji na prehodu iz 4. v 5. stoletje

Bruna Kuntić-Makvić
Illyricianus: l'histoire du mot et l'histoire del'Illyrique
Povzetek: Illyricianus: zgodovina izraza in zgodovina Ilirika

Philippe Régerat
Italien in der Vita Severini: sein Erscheinungsbild und sein Verhältnis zu Noricum
Povzetek: Italija v "Življenju sv. Severina: njena podoba in njen odnos do Norika

Jörg Jarnut
Die langobardische Herrschaft über Rugiland und ihre politischen Hintergründe
Povzetek: Langobardska oblast nad "Rugilandom" in njeno politično ozadje

Helmut Castritius
Die Wehrverfassung des spätrömischen Reiches als hinreichende Bedingung zur Erklärung seines Untergangs?
Zur Interdependenz von wirtschaftlich-finanzieller Stärke und militärischer Macht
Povzetek: Vojaški ustroj poznorimskega cesarstva kot zadovoljiva osnova za pojasnitev zatona države?
K soodvisnosti gospodarsko-finančne in vojaške moči države
DAS CHRISTENTUM
KRŠČANSTVO

Reinhardt Harreither
Der hl. Florian. Der einzige namentlich bekannte Martyrer in Noricum Ripense
Povzetek: Sveti Florijan, edini po imenu poznani mučenec iz Obrežnega Norika

Mirja Jarak
Martyres Pannoniae – the Chronological Position of the Pannonian Martyrs in the Course of Diocletian's Persecution
Povzetek: Martyres Pannoniane – kronološka uvrstitev panonskih mučencev v dobi Dioklecijanovega preganjanja kristjanov

Miran Špelič
The Beginnings of Monasticism in Aquileian and Neighbouring Churches
Povzetek: Začetki meništva v oglejski Cerkvi in v sosednjih Cerkvah

Rajko Bratož
Christianisierung des Nordadria- und Westbalkanraumes im 4. Jahrhundert
Povzetek: Pokristjanjenje severnojadranskega in zahodnobalkanskega prostora v 4. stoletju

Adolf Lippold
Zusammenfassende Schlußbetrachtungen
Sklepna razmišljanja


Abkürzungsverzeichnis
Seznam okrajšav

Personenregister
Osebno kazalo

Ortsregister
Krajevno kazalo


 

 

Prijavite se na e-novice